Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

495. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 1237.

Na podlagi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00), odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o NUSZ v MOSG (Uradni list RS, št. 108/03), 7. člen statuta MOSG (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) ter 97. člen poslovnika občinskega sveta MOSG je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Slovenj Gradec
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
Ta odlok ureja območja stavbnih zemljišč za katera se plačuje nadomestilo in določa kriterije za odmero nadomestila. Stavbna zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec so tista zemljišča, ki so po prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana določena kot stavbna zemljišča in so na območjih določenih s tem odlokom. Za uporabo stavbnih zemljišč določenih s tem odlokom se plačuje nadomestilo.
2. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
3. člen
Plačevanje nadomestila so oproščeni:
– občani, ki prejemajo varstveni dodatek,
– občani, ki so opravičeni do pomoči pri uporabi stanovanj,
– občani za dobo pet let od dneva vselitve, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili stanovanjsko hišo; pod pogojem, do so ob nakupu oziroma pri gradnji plačali stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča.
Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je možna tudi za občane, ki so organizirano vlagali v izgradnjo komunalnih objektov in naprav ter v primeru elementarnih nezgod. Na predlog Referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem in župana poda Mestni svet občine Slovenj Gradec mnenje za oprostitev oziroma delno oprostitev na podlagi tega odstavka.
Oprostitev tega člena uveljavlja občan z vlogo, ki jo vloži pri strokovni službi Mestne občine Slovenj Gradec, skupaj z dokazilom do konca leta v katerem so nastali pogoji za oprostitev.
3.a člen
Zavezanci, ki so v preteklem letu vložili sredstva v zunanjo ureditev objektov (fasade, strehe, stavbno pohištvo – okna) in so ti objekti razglašeni za nepremične kulturne in zgodovinske objekte na podlagi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94), se lahko za določeno obdobje oprostijo plačila nadomestila, in sicer:
– za vložena sredstva v višini od 200.000 SIT do 500.000 SIT se oprostijo za obdobje 1 leta,
– za vložena sredstva v višini od 500.000 SIT do 1,000.000 SIT se oprostijo za obdobje 2 let,
– za vložena sredstva v višini od 1,000.000 SIT do 1,500.000 SIT se oprostijo za obdobje 3 let,
– za vložena sredstva v višini od 1,500.000 SIT do 2,000.000 SIT se oprostijo za obdobje 4 let,
– za vložena sredstva v višini nad 2,000.000 SIT se oprostijo za obdobje 5 let.
4. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE
5. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upošteva:
1. Pri stanovanjskih prostorih čista tlorisna površina sob, predsob, shramb in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž.
2. Pri poslovnih prostorih čista tlorisna površina vseh poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se za določitev nadomestila kot zazidano stavbno zemljišče štejejo tudi:
– površine nepokritih skladišč, interna parkirišča
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov
– površine namenjene delavnicam na prostem
– odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti
– kamnolomi in peskokopi
– celotne površine zemljišč, na katerih so zgrajeni bencinski servisi oziroma bencinske črpalke.
Za določitev in plačevanje nadomestila za uporabo javnih površin se upošteva velikost površin po določilih odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/96), oziroma po določilih ustrezne pogodbe za uporabo javnih površin.
II. NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE
Nezazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
6. člen
Pri določitvi območij, kjer se plačuje nadomestilo, so upoštevani naslednji kriteriji:
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo
– funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča
– ustrezna namenska raba.
7. člen
Območja stavbnih zemljišč.
Območja na katerih se plačuje nadomestilo:
 
I. območje
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča v mejah mesta Slovenj Gradec in industrijske cone Pameče.
 
II. območje
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča v strnjenih delih naselij Mestne občine Slovenj Gradec.
 
III. območje
V to območje se uvrščajo vsa ostala stavbna zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki so opremljena vsaj z vodovodom, električnim omrežjem in cesto.
8. člen
Sestavni del tega odloka so grafične priloge v merilu 1:5000 z vrisanimi mejnimi območji v smislu sedmega člena.
9. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami (komunalna opremljenost),
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. število lastnih parkirnih mest glede na število zaposlenih,
4. izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.
10. člen
Točkovanje komunalne opremljenosti.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami kolektivne in individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
-----------------------------------------------------------
Vrsta opremljenosti              Število točk
-----------------------------------------------------------
– sodobno urejeno cestišče                20
– toplovod, plinovod                   20
– opremljenost z javno kanalizacijo           20
– javni vodovod                     20
– makadamsko urejeno cestišče              10
– elektrika                       10
– telefon                        10
– javna razsvetljava dovozne ulice            10
– vzdrževanje zelene površine              10
– kabelsko-informacijski sistem             10
– urejena, neplačljiva parkirišča            10
-----------------------------------------------------------
Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave.
V I. območju za nepridobitno in pridobitno dejavnost, se tistim zavezancem, ki nimajo dovolj parkirnih mest za zaposlene poveča število točk glede na kategorije:
1. kategorija: do 50 zaposlenih od 20–50 točk,
2. kategorija: nad 50 zaposlenih od 60–120 točk.
11. člen
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča.
Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz 6. člena tega odloka. Pri vrednotenju lege se upošteva namembnost stavbnega zemljišča.
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
A) Stavbna zemljišča za pridobitne dejavnosti: trgovina na veliko, trgovina na drobno, zunanja trgovina, bencinski servisi, finančno-poslovne storitve (bančništvo, zavarovalništvo, projektiranje, geološke raziskave, poslovne storitve, ekonomske in tehnične storitve), časopisne in komercialne RTV dejavnosti, gostinstvo, servisne storitve, storitve na področju prometa, advokatske in notarske pisarne, zasebne zdravstvene ustanove, zasebne veterinarske ustanove, industrija in rudarstvo, kmetijska in gozdarska proizvodnja, gradbeništvo, transportno in skladiščna dejavnost, turizem, proizvodna obrt.
B) Stavbna zemljišča za nepridobitne dejavnosti: javna uprava, politične organizacije, društva, izobraževanje, vrtci, zdravstvene ustanove javnega značaja, veterinarske in kmetijske storitve javnega značaja, znanstveno in raziskovalna dejavnost, šport in rekreacija, kulturno umetniška dejavnost, javni mestni in primestni prevoz potnikov, pošta, telekomunikacije, stanovanjsko komunalna dejavnost za urejanje naselij in prostorov, elektrogospodarstvo.
C) Stavbna zemljišča za stanovanjske namene: večstanovanjski objekti, individualni stanovanjski objekti za trajno ali občasno uporabo, samski domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele občane.
---------------------------------------------------------------
                        Območje
Namembnost               I.    II.   III.
---------------------------------------------------------------
A) Za pridobitne dejavnosti      320    225    150
B) Za nepridobitne dejavnosti     170    120    100
C) Za stanovanjske namene        20     15    10
---------------------------------------------------------------
11.a člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
-------------------------------------------------------------------
Dejavnost                       Število točk
-------------------------------------------------------------------
Bencinski servisi                     500 točk
Bančništvo                         800 točk
Zavarovalništvo                      800 točk
Telekomunikacijske storitve in elektrodistribucija     200 točk
Projektivne in geodetske storitve             400 točk
Odvetniške in notarske storitve              400 točk
-------------------------------------------------------------------
Za nezasedene poslovne prostore v območju mestnega jedra na Glavnem trgu, Meškovi ulici, Trgu svobode in Poštne ulice se pri izračunu nadomestila seštevek točk poveča:
– za faktor 1.3, če so poslovni prostori nezasedeni manj kot dve leti,
– za faktor 2, če so poslovni prostori nezasedeni več kot dve leti.
11.b člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za:
– poslovne prostore občinskih organov,
– poslovne prostore, ki jih za uporabljajo za svoje delo organi četrtnih skupnosti in primestnih vaških skupnosti,
– objekte ali prostore, ki jih uporabljajo javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je mestna občina,
– prostore, ki jih uporabljajo kulturna, športna in druga društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
12. člen
Pri vrednotenju nadomestila za nezazidano zemljišče se število točk, ugotovljenih po merilih iz 10., 11. in 11.a člena tega odloka, zmanjša s količnikom 0.25, razen za nezazidana zemljišča za stanovanjske namene, kjer se število točk ugotovljenih po merilih iz 10. in 11. člena tega odloka pomnoži s faktorjem 0.25.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Slovenj Gradec znaša za leto 2000, 0.075 SIT.
Višino valorizacije vrednosti točke, določi do konca leta za naslednjo leto s sklepom, Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec.
14. člen
Mesečna višina nadomestila za zemljišče se določi kot zmnožek:
– seštevka števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9., 10., 11. in 11.a člena odloka,
– površine ugotovljene v skladu s 4. členom tega odloka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v skladu z 12. členom odloka.
15. člen
Za odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojna davčna služba.
Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, nadziranje in izterjava se opravlja v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem postopku.
16. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih posreduje strokovna služba – Referat za gospodarjenje z občinskim premoženjem Mestne občine Slovenj Gradec.
Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva strokovna služba – Referat za gospodarjenje z občinskim premoženjem iz uradne evidence ter na podlagi prijav zavezancev nadomestila.
17. člen
Zavezanec za nadomestilo mora vložiti prijavo nadomestila v petnajstih dneh od nastanka obveznosti, ko postane lastnik, imetnik pravice uporabe ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma mora v petnajstih dneh vložiti odjavo nadomestila in posredovati podatke o vseh spremembah, ki vplivajo na odmero nadomestila pri strokovni službi – Referatu za gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Vse prijavljene spremembe med letom, za stavbna zemljišča za stanovanjske namene se upoštevajo s 1. 1. naslednjega leta.
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT, se kaznuje za prekršek posamezna oseba:
– 1. ki se ne ravna v skladu s 17. členom odloka,
– 2. ki daje napačne podatke, ki vplivajo na višino obveznosti nadomestila.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravna oseba ali posameznik, zavezanec za plačilo, ki stori prekršek iz prejšnjega člena od 50.000 do 360.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa od 10.000 do 60.000 SIT.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ pri upravi Mestne občine Slovenj Gradec.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 78/96).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-1/2003
Slovenj Gradec, dne 29. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost