Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

492. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2004, stran 1228.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 105. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 15. redni seji, dne 3. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 2004
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna Občine Puconci za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se ugotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Puconci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. Proračun Občine Puconci za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2004
---------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)            1.692.914
    Tekoči prihodki (70+71)                   557.160
70   Davčni prihodki                       317.927
    700 Davki na dohodek in dobiček               198.728
    703 Davki na premoženje                   29.712
    704 Domači davki na blago in storitve            89.487
71   Nedavčni prihodki                      239.233
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                         11.683
    711 Takse in pristojbine                   3.750
    712 Denarne kazni                        100
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          116.500
    714 Drugi nedavčni prihodki                 107.200
72   Kapitalski prihodki                      8.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           6.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                   2.000
73   Prejete donacije                         500
    730 Prejete donacije iz domačih virov              500
    731 Prejete donacije iz tujine                  –
74   Transferni prihodki                    1.060.949
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                 1.060.949
78   Prejeta sredstva iz Evropske unije              66.305
    780 Predpristopna sredstva Evropske unije          66.305
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                1.730.585
40   Tekoči odhodki                        822.164
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            59.042
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                            9.130
    402 Izdatki za blago in storitve              184.973
    403 Plačila domačih obresti                  8.600
    409 Rezerve                         560.419
41   Tekoči transferi                       376.358
    410 Subvencije                        32.000
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                        150.094
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                         41.852
    413 Drugi tekoči domači transferi              152.412
42   Investicijski odhodki                    458.938
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           458.938
43   Investicijski tranferi                    73.125
    430 Investicijski transferi                 73.125
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)              –37.671
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2004
---------------------------------------------------------------------------
II.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751)                 6.000
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil               6.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
III.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441)                       3.200
44   Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
    440 Dana posojila                       3.200
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
IV. Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                 –2.800
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2004
---------------------------------------------------------------------------
V.   Zadolževanje (500)                         –
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje                      –
VI.  Odplačilo dolga (550)                     3.900
55   Odplačilo dolga
    550 Odplačilo domačega dolga                 3.900
VII.  Spremembe stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –38.771
VIII. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)              34.871
IX.  Neto financiranje (VI.+X.)                  37.671
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne ali fizične osebe.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
7. člen
Prihodki in odhodki proračunskega sklada Občine Puconci so zajeti v posebnem finančnem načrtu, ki so namenjeni za izgradnjo zbirno sortirnega centra Puconci in je sestavni del proračuna občine.
8. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki sveta KS.
9. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 4,000.000 SIT.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka terjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 350.000 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.
15. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
17. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
18. člen
Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe s sklepom med:
1. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu.
19. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo v skladu s določbami prejšnjega odstavka, ter za blago in storitve in za tekoče transfere, do višine 60% obsega pravic porabe zagotovljenih v proračunu za leto 2004 za navedene namene.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko župan prevzema obveznosti s pogodbami o finančnem najemu.
20. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova krajevnega samoprispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana sredstva občanov za določeno investicijo.
21. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.
22. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
24. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
25. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 10. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
26. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Puconci v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-5/2003
Puconci, dne 3. februarja 2004.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost