Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

489. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004, stran 1224.

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 – odl. US 45/97 in 56/98) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2004, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter način in roki poročanja.
Struktura proračuna
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
A) Bilanca prihodkov in dohodkov:
                           v SIT         v SIT
I. Prihodki                             6.952,000.000
70 Davčni prihodki              4.752,000.000
71 Nedavčni prihodki             1.802,500.000
72 Kapitalski prihodki             279,500.000
73 Prejete donacije                    –
74 Transferni prihodki             118,000.000
 
II. Odhodki                             6.972,500.000
40 Tekoči odhodki               1.823,062.685
41 Tekoči transferi              2.283,782.600
42 Investicijski odhodki           1.383,725.000
43 Investicijski transferi          1.479,929.715
 
III. Razlika med prihodki in odhodki                  –20,500.000
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
75. Prejeta vračila danih posojil        11,700.000
Kupnine iz naslova privatizacije         22,800.000
Sred. pridobljena s prodajo kap. deležev
v privatnih podjetjih              26,000.000
V. 44. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih                120,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev               –59,500.000
 
C) Račun financiranja:
Zadolževanje                       –
Stanje sredstev na računih iz preteklega leta
(ocena)                     80,000.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 32,000.000 SIT.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 48. členu zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog oddelka za finance samostojno odloča o porabi do 20% letno zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
4. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne takse, prihodki od takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje okolja. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta.
Izvrševanje proračuna
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim položajem.
7. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava in krajevne skupnosti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov ter analitičnih tabelah.
Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med posameznimi proračunskimi postavkami, praviloma znotraj istega področja. Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme preseči 20% vrednosti celotne postavke in ne s zneska 3,000.000 SIT.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.
Župan mora o izvršeni prerazporeditvi takoj poročati predsedniku nadzornega odbora, na prvi naslednji seji pa tudi mestnemu svetu.
9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter proračunskim porabnikom ali neproračunskim porabnikom sredstev.
10. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z vladno uredbo in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi samo za nakup nepremičnin.
11. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih proračunskih postavk. Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih le, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega področja (01-13), v tem je sprejeta obveznost za leto 2005 lahko največ 40% pravic porabe, v naslednjih letih pa razlika do 70% pravic.
Skupni obseg prevzetih obveznosti posrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za tekoče izdatke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega področja (01-13).
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega mnenja ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin in zakon o javnih financah.
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemnikov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2004, o zadolžitvi pa odloča župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo oddelka za finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
13. člen
Občina lahko na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij, kar se šteje v kvoto zadolžitve občine. Skupna višina glavnic za katere poroštvo prevzema Mestna občina Nova Gorica v letu 2004 ne sme preseči 150,000.000 milj. SIT.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo do skupne višine glavnice 300,000.000 SIT, pri čemer pa morajo pridobiti predhodno pismeno soglasje župana.
14. člen
Iz proračuna se izplačujejo sredstva le za predhodno opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
Predplačila se zavaruje v skladu s predpisi, ki jih je izdal minister za finance.
15. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v skladu z določili zakona o javnih financah in zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije:
– za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situacijah, znaša rok plačila najmanj šestdeset dni,
– za plačilo vseh ostalih obveznosti znaša rok plačila najmanj trideset dni.
Plačilni roki ne smejo presegati devetdesetih dni.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik proračuna (uprava mestne občine, krajevne skupnosti) prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni roki določeni v tem členu se ne uporabljajo za plačila:
– dotacij,
– donacij, če donator tako zahteva,
– pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav,
– subvencije in transfere posameznikom,
– storitev, ki se izvajajo v pogojih javnih služb in za financiranje programov javnih služb,
– v drugih primerih, če je potrebno zaradi zagotovitve gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi in jih določi predstojnik oddelka za finance.
Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav se plačujejo v breme ustrezne proračunske postavke. Ko sredstva za plačilo teh obveznosti niso planirana, se poravnajo v breme proračuna. S to spremembo je potrebno uskladiti proračun ob rebalansu.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen za:
1. odločanje o porabi proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije v skladu z določili tega odloka,
2. odločanje o prerazporeditvah proračunskih sredstev v skladu z določili tega odloka,
3. odločanje o najetju posojila za začasno kritje odhodkov (drugi odstavek 12. člena odloka),
4. odločanje o zadolževanju oseb javnega prava (drugi odstavek 13. člena),
5. usklajevanje potrebnih sredstev za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo,
6. upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna,
7. odpis oziroma delni odpis dolga, če bi bili stroški postopka izterjave nesorazmerni z višino terjatve, vendar le v primeru, če dolg ne presega 100.000 SIT,
8. odločanje o brezplačni oddaji poslovnih prostorov proračunskim porabnikom s soglasjem mestnega sveta.
Župan lahko pooblasti predstojnika oddelka za finance za izvajanje šeste alinee tega člena.
Poročanje
17. člen
Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni oddelku za finance dostaviti medletno poročilo o poslovanju do 15. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z bilancami in obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta ter premoženjsko bilanco do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto.
Krajevne skupnosti pripravijo finančne načrte, ki bodo usklajeni s sprejetim proračunom Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 v 30 dneh po sprejetju proračuna in jih dostavijo oddelku za finance v 15 dneh po uskladitvi s proračunom.
Tako usklajene finančne načrte potrdi mestni svet.
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je Mestna občina Nova Gorica ustanoviteljica, so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto.
18. člen
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež v kapitalu, morajo najkasneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti oddelku za finance gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila in poročila nadzornih organov za preteklo leto, če jih gradivo za sejo ne vsebuje.
19. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Mestni občini Nova Gorica ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
20. člen
Župan Mestne občine Nova Gorica v juliju poroča mestnemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, do 30. 3. pa predloži mestnemu svetu tudi zaključni račun proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami.
21. člen
Ta odlok se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-02-1/2003
Nova Gorica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost