Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

486. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2004, stran 1218.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Medvode na 12. seji dne 3. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Medvode za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, s premoženjem in dolgovi ter obsegom zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja občine.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v 000 tolarjev
----------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                   Proračun 2004
----------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                2.050.265
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      1.800.629
70 DAVČNI PRIHODKI                         1.561.695
700 Davki na dohodek in dobiček                  1.142.357
703 Davki na premoženje                       296.688
704 Domači davki na blago in storitve                122.650
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                         238.934
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           58.069
711 Takse in pristojbine                        5.796
712 Denarne kazni                           4.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               10.006
714 Drugi nedavčni prihodki                     161.063
72 KAPITALSKI PRIHODKI                        62.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja     62.00
73 PREJETE DONACIJE                          2.636
730 Prejete donacije iz domačih virov                 2.636
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                        185.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     185.000
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.216.265
40 TEKOČI ODHODKI                          485.422
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 92.180
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost            13.310
402 Izdatki za blago in storitve                   369.932
403 Plačila domačih obresti                        0
409 Rezerve                              10.000
41 TEKOČI TRANSFERI                         714.750
410 Subvencije                            20.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom             264.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         94.170
413 Drugi tekoči domači transferi                  342.380
414 Tekoči transferi v tujino                      500
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                       650.363
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      358.730
430 Investicijski transferi                     358.730
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ) (I. – II.)   -166.000
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       140.000
50 ZADOLŽEVANJE                           140.000
500 Domače zadolževanje                       140.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      3.000
55 ODPLAČILA DOLGA                           3.000
550 Odplačila domačega dolga                      3.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                      -29.000
----------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        29.000
----------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti za KS program,
3. prihodki od takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
5. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, ki so večji od višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2004 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2005 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2004;
– za leto 2006 pa do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2004.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2004, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2005 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2004.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami.
7. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči 5 mio tolarjev v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5 mio tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
9. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 403-83/03-79
Medvode, dne 3. februarja 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost