Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

484. Program priprave za občinski lokacijski načrt območja Planina-jug, stran 1216.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt območja Planina-jug
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
Območje Planina-jug predstavlja del stanovanjsko centralnega kompleksa vzhodnega dela Kranja, za katerega je bil v letu 1975 hkrati z novelacijo urbanističnega načrta Kranja izdelan dispozicijski načrt za Planino (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/75). Na podlagi sprejetih zazidalnih načrtov je bila zgrajena I. in II. ter po obsegu zmanjšana III. faza stanovanjskega kompleksa Planina. Za IV. fazo, imenovano Planina-jug je bil v obsegu 14,3 ha stavbnih zemljišč sprejet zazidalni načrt Planina-jug (Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/88).
Zazidalni načrt ni bil realiziran, ker je s spremembo prostorskega plana, ki je bila sprejeta v letu 1991, območje stavbnih zemljišč v območju urejanja Planina-jug zmanjšano za 7,7 ha.
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03) ponovno opredeljuje celotno predmetno območje kot območje poselitve z oznako C, S (območje namenjeno centralnim dejavnostim in stanovanjem). Za območje je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta (ZN) Planina-jug (v nadaljnjem besedilu LN).
S tem programom priprave se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem LN, predmet in programska izhodišča LN, okvirno ureditveno območje LN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, rok za pripravo LN oziroma njegovih posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LN
Predmet LN je izdelava novega občinskega izvedbenega akta za območje Planina-jug, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1).
Območje meri ca. 10,5 ha in je namenjeno centralnim dejavnostim in stanovanjem.
Kot ena od podlag za izdelavo LN bodo tudi priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski konferenci.
LN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag in mora vsebovati: prikaz ureditvenega območja LN, umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, zasnovo rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture z obveznostmi priključevanja nanjo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije ter prikaz eventualne etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge: povzetek za javnost, izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana, obrazložitev in utemeljitev LN, strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino LN, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, spis postopka priprave in sprejemanja LN, oceno stroškov za izvedbo LN ter program opremljanja zemljišč.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE LN
Območje je na jugovzhodu omejeno z regionalno cesto R1-210 Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka, na jugozahodu ga omejuje Cesta 1. maja, na severu meji na območje pokopališča, na zahodu pa na obstoječo stanovanjsko sosesko Planina.
V zahodnem delu območja urejanja se nahajajo obstoječi stanovanjski objekti ter nekateri objekti centralnih dejavnosti (trgovina, vrtec, poslovni objekti ...), v vzhodnem delu območja pa so obdelovalne kmetijske površine.
Območje je razdeljeno na dvoje podobmočji PL S6 in PL CS1. V prvem prevladuje stanovanjska dejavnost v kombinaciji z varovanimi stanovanji, v drugem pa se stanovanjska dejavnost prepleta s centralnimi funkcijami.
Območje zajema naslednje parcelne številke:
512/2, 353/2, 523, 524, 353/1, 515/2, 341/3, 338/2, 339/6, 336/4, 512/5, 115/3, 111/1, 110, 112/1, 343/4, 505/2, 344, 342/1, 345/1, 350/1, 349/3, 349/4, 349/5, 522, 349/1, 349/2, 349/7, vse k.o. Čirče ter
205, 204, 203, 202, 206, 207, 208/1, 208/2, 196/3, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/16, 195/17, 195/18, 195/19, 195/20, 195/21, 195/22, 195/23, 195/24, 195/25, 196/1, 191/1, 191/2, 191/3, 196/4, 196/5, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 194/1, 194/2, vse k.o. Huje.
IV. PREDVIDENI PROSTORSKI UKREPI
Na območju lokacijskega načrta bo izvedena komasacija.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI LN
Pripravljavec LN je Mestna občina Kranj, ki po sprejemu programa priprave in izbora načrtovalca pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Gorenjske,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izpostava Kranj,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj,
– Mestna občina Kranj, oddelek za gospodarske javne službe,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE ČN in kanalizacije,
– Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE-TV, d.o.o.
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE OBVEZNE VSEBINE
Pred pripravo predloga LN se izdelajo posebne strokovne podlage o stanju ustvarjenih razmer in naravnih lastnostih prostora, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev na tem območju. Izdelana bo zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na vplivnem območju ter zasnova ureditve prometnega omrežja (proučitev priključka na vzhodno obvoznico, Cesto 1. maja oziroma cesto Planina).
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Za LN Planina-jug se za pridobitev strokovnih rešitev oziroma variantnih predlogov določi en načrtovalec.
VIII. PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
Pripravljavec naroči izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja prostora pri geodetskem podjetju.
Pripravljavec pridobi digitalni katastrski načrt pri Geodetski upravi Republike Slovenije.
IX. ROKI ZA PRIPRAVO LN
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora za določitev smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Rok za pripravo smernic je 30 dni po prejemu poziva.
Načrtovalec pripravi predlog LN v 60 dneh po prejemu smernic za načrtovanje.
Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga.
Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga LN. Javna razgrnitev mora trajati najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo
Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.
Načrtovalec dopolni predlog v skladu s sprejetimi stališči do pripomb.
Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenja k LN.
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora na predlog župana Mestni svet mestne občine Kranj obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog LN oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM LN
Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj.
XI. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0008/03-9/04-41/03
Kranj, dne 14. januarja 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost