Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

481. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2003 - Globovnik, stran 1213.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP–1, (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 21. 1. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003 – Globovnik
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99), (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskega akta), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo roki za posamezne faze priprave ter finančna sredstva, potrebna za njegovo izvedbo.
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev planskega akta ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
2. člen
Spremembe in dopolnitve planskega akta se nanašajo na spremembe kmetijskega zemljišča v zazidljivo stavbno zemljišče na območju Globovnika za sanacijo degradiranega območja, ter določitev način urejanja – PUP.(parc. št. 1146, 1147, 1148, 1149/1, 1150, delno 1715/1, 1145/14,1145/15,1145/16, 1145/17, 1145/18 k.o. Topolc) Ilirska Bistrica 14
Spremembe kmetijskega zemljišča v zazidljivo stavbno zemljišče – razširitev pokopališča v Knežaku.
Utemeljitev spremembe kmetijskega zemljišča v zazidljivo stavbno zemljišče znotraj poselitvenega območja – Urbanistična zasnova naselja Ilirska Bistrica.
Utemeljitev spremembe namembnosti za območje P2-UN v Urbanistični zasnovi naselja Ilirska Bistrica, in sicer iz proizvodne dejavnosti v poslovno-stanovanjsko dejavnost.
Utemeljitev spremembe načina urejanja in spremembe namembnosti za območje P4-UN/1 v urbanistični zasnovi naselja Ilirska Bistrica, in sicer v stanovanjsko dejavnost in način urejanja v PUP.
Določitev namembnosti in način urejanja za območje PDP v urbanistični zasnovi naselja Ilirska Bistrica.
Sprememba načina urejanja urbanističnih enot znotraj urbanistične zasnove naselja Ilirska Bistrica (Z9-UN/2-UZ, S8-UN/2-UZ, Z10-UN/2-UZ, C8-UN-UZ, S10-UN/2-UZ, P1-2-ZN/1-UZ, P6-UN/1-UZ, C6-UN/1-UZ, S2-UN-UZ).
Določitev načina urejanja za območje KS Jelšane, KS Starod, KS Novokračine, po en poseg v naselju Vrbica in Harije, MMP Starod, obtna cona Jelšane območje nove OŠ Jelšane (v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 93/02)
3. Strokovne podlage
3. člen
Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta se morajo upoštevati že izdelane strokovne podlage in pridobljeni podatki, podatki o naravnih lastnostih prostora, strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine, navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).
Strokovne podlage se upoštevajo izključno za območja, ki so predmet programa priprave.
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta je potrebno izdelati naslednje strokovne podlage:
– strokovne podlage v zvezi s spremembo kmetijskega zemljišča v zazidljivo stavbno zemljišče na območju Globovnika za sanacijo degradiranega območja in postavitev sortirnice ter znotraj poselitvenega območja naselja Ilirska Bistrica;
– strokovne podlage v zvezi s spremembo namenske rabe in načinov urejanja za območja P2-UN, P4-UN/1, Z9-UN/2-UZ, S8-UN/2-UZ, Z10-UN/2-UZ, C8-UN-UZ, S10-UN/2-UZ, P1-2-ZN/1-UZ, P6-UN/1-UZ, C6-UN/1-UZ, S2-UN-UZ in PDP v Urbanistični zasnovi naselja Ilirska Bistrica;
– druge potrebne strokovne podlage, ki se določijo v sodelovanju z izbranim izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskih aktov in morebitnih zahtev mnenjedajalcev ali sodelujočih organov in organizacij.
4. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih aktov
4. člen
Koordinator postopka sprememb in dopolnitev planskega akta bo župan Občine Ilirska Bistrica ter strokovna služba občine in Odbor za okolje in prostor.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev planskega akta je LUZ d.d., Vojkova 57, 1000 Ljubljana, ki je bil izbran na podlagi zakona o javnih naročilih.
5. Sodelujoči pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta ter dajejo pogoje in soglasja so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj – za področje poselitve,
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko,
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
4. Sektor za varstvo narave,
5. Sektor za varstvo okolja,
6. Sektor za vodnogospodarstvo,
7. Zavod RS za varstvo narave – Nova Gorica,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Nova Gorica,
9. Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino – za področje kulturne dediščine,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – za področje kmetijstva,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – za področje gozdarstva,
13. Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana,
14. Zavod za gozdove RS, Območna enota Postojna,
15. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo,
16. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper,
18. Elektro Primorske, PE Sežana,
19. Telekom Slovenije d.d., PE Koper.
Po načelu sodelovanja javnosti sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta tudi Krajevna skupnost Ilirska Bistrica in Krajevna skupnost Topolc.
V primeru, da se v postopku izdelave sprememb in dopolnitev planskega akta ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, se jih naknadno vključi v postopek.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu zakona o urejanju prostora v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljalca.
6. Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev planskega akta
6. člen
1. Naročilo male vrednosti o izbiri izdelovalca planskega akta.
2. Sprejem programa priprave župana ter objava v Uradnem listu RS – januar 2004.
4. Pridobivanje smernic – januar, februar 2004.
5. Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag – januar, februar, marec 2004.
6. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta – februar 2004.
7. Predlog sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta se dostavi, Občinskemu svetu, na kar OS sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta – marec 2004.
Javna razgrnitev predloga spremembe planskega akta bo na sedežu Občine Ilirska Bistrica in na sedežih tangiranih krajevnih skupnosti marca 2004.
7.1. Javnost bo predhodno obveščena z objavo v uradnih objavah o datumu razgrnitve, kraju in času obravnave.
7.2. Javne obravnave predloga se organizira v času javne razgrnitve na sedežih vseh krajevnih skupnosti, ki so vključene v območje obdelave.
7.3. Občani, organi in organizacije ter vsi zainteresirani lahko vpišejo svoje pripombe v knjigo pripomb ali pismeno na Občino Ilirska Bistrica do zaključnega datuma razgrnitve.
7.4. Pripravljavec vodi zapisnik o pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve in zavzame stališče do le-teh april 2004.
8. Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve – april 2004.
9. Po sprejemu stališč do pripomb in predlogov se izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev planskega akta ter se ga posreduje nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave, za pridobitev mnenja – april 2004.
10. Pridobivanje mnenj subjektov iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni, maj 2004.
11. Po prejetju mnenj župan dopolnjen predlog pošlje na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj s predlogom ugotovitve njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega junija 2004.
12. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta z obveznimi izhodišči republiškega plana – junij, julij 2004.
13. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta s sklepom Vlade RS v sprejem na občinski svet – julij 2004.
14. Objava odloka v Uradnem listu RS – julij 2004.
7. Sredstva
7. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskega akta, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi Občina Ilirska Bistrica.
8. Končna določba
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem ko ga sprejme župan Občine Ilirska Bistrica.
Št. 35005-4/03-231
Ilirska Bistrica, dne 21. januarja 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost