Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

479. Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993., in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998, stran 1208.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 34. člena statuta Občine Grosuplje je župan Občine Grosuplje sprejel dne 30. 1. 2004
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R O G R A M A P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993., in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998
1. člen
(predmet in cilji sprememb in dopolnitev programa priprave)
(1) Spremeni in dopolni se program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993., in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998 (Uradni list RS, št. 47/00).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dodatne vsebine in postopek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje, dopolnitev 2002.
2. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov)
Spremembe in dopolnitve, ki jih določa ta program priprave, se nanašajo na:
– spremembo ureditvenega območja za pokopališče Grosuplje,
– spremembo dela ureditvene enote S (stanovanjsko območje) v SOS (stanovanjsko območje z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi) za novim Mercatorjevim centrom na Brvacah,
– opredelitev območja za pasje zavetišče na območju Skobčevega mlina.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje obravnavanih sprememb in dopolnitev se nahaja na listih kartografske dokumentacije k planu Ljubljana J 38, Ljubljana J 39 in Ljubljana J 40.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja oziroma drugače sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sektor za gozdarstvo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, sektor za vodno gospodarstvo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za varstvo narave,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, območna pisarna Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste,
– Družba RS za avtoceste,
– Direkcija RS za železniški promet,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet, Republiška uprava za ceste,
– Komunalne gradnje d.o.o., upravljalec krajevnih cest,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Varstvo narave,
– Telekom Slovenija,
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje,
– KS Grosuplje, KS Polica,
– relevantni upravljalci vaških vodovodov.
5. člen
(strokovne podlage)
(1) Za obravnavane spremembe in dopolnitve se izdelajo strokovne podlage v zvezi z analizo stanja, izhodišči za razvoj območja in usmeritvami za razvoj območja.
(2) Strokovne podlage in predlog sprememb in dopolnitev se izdela na kartah kartografske dokumetnacije k planu, M 1:5000, kartah urbanistične zasnove in kartografskem delu plana M 1: 25 000.
6. člen
(roki)
(1) S spremembami in dopolnitvami obravnavanih predlogov se začne po sprejetju tega programa priprave.
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah se javno razgrne v času od 9. do 23. februarja 2004, to je za 15 dni. Javno razgrnitev se izvede v prostorih Občine Grosuplje in prizadetih krajevnih skupnostih. V času javne razgrnitve se organizira javno razpravo in poda pisne oziroma ustne pripombe na razgrnjeno gradivo. Občinski svet v roku 15 dni po končani javni obravnavi obravnava stališča do pripomb,
(3) Postopek se zaključi sočasno s postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega plana, ki potekajo na podlagi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993., in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998 (Uradni list RS, št. 47/00).
7. člen
(objava)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnevom objave
Št. 35001-1/00
Grosuplje, dne 30. januarja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost