Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

470. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 1190.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdaja na podlagi določb 207. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
VIATOR & VEKTOR d.d., Podjetje za mednarodno špedicijo in transport, Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografi).
Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 18. 12. 2007.
Št. 306-21/2003
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0232
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo znanost in šport
         Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje
      postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
       overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in
      gibanja vozila v cestnem prometu (tahografi) zap. št.: 17
            št. 306-21/2003 z dne 18. 12. 2003
 
  1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer 
postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in 
izredne overitve nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v 
cestnem prometu (tahografi). Kontrola se izvaja samo za tahografe proizvajalcev 
VDO Kienzle, Veeder Root in Motometer.
  2. Prve overitve ter redne in izredne overitve tahografov mora imenovana 
pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), 
določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-017. O vsaki spremembi metod in 
postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. 
K-017, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati 
stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o imenovanju,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi 
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o 
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev 
oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad RS 
za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah (podatki 
o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski 
številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in 
izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil 
Urad RS za meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz 
prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z 
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim 
izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se 
izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, 
vendar najdlje do 18. 12. 2007.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost