Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

468. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil, stran 1184.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in četrtega odstavka 17. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o higieni živil
1. člen
V pravilniku o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02 in 104/03) se v 2. členu za pojmom "živilska dejavnost" doda naslednje besedilo:
"odgovorna oseba za notranji nadzor: oseba, ki jo imenuje nosilec živilske dejavnosti in je odgovorna za izvajanje notranjega nadzora v času obratovanja živilske dejavnosti.".
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
"3.a člen
Za izvajanje notranjega nadzora nosilec živilske dejavnosti imenuje odgovorno osebo za notranji nadzor.
Odgovorna oseba za notranji nadzor mora imeti znanja o higieni živil in načelih HACCP sistema.
Vsebine znanj iz prejšnjega odstavka so navedene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.".
3. člen
V 6. členu se črta besedilo "obveznim ali lastnim", na koncu stavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "kar nosilec dejavnosti potrjuje z rezultati občasnih preskušanj živil na dejavnike tveganj, opredeljenih v HACCP načrtu. ".
4. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Za posamezne skupine živil se lahko oblikujejo smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so lahko sestavni del smernic za dobro higiensko prakso iz prejšnjega odstavka, ali kot samostojne smernice."
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo "prakso" doda besedilo "in smernice za mikrobiološko varnost živil".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedo "prakso" doda besedilo "in smernice za mikrobiološko varnost živil.".
6. člen
Za naslovom ''6. Usposabljanje zaposlenih za delo z živili'' III. poglavja se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
"20.a člen
V proizvodnji ali prometu živil lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil.
Znanja o higieni živil se lahko pridobijo:
– z ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili,
– z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.
Vsebino potrebnih znanj za posamezna delovna mesta za delo z živili opredeli nosilec živilske dejavnosti v okviru spremljajočih higienskih programov.".
7. člen
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b in 21.c člen, ki se glasijo:
"21.a člen
Nosilec živilske dejavnosti mora pripraviti letni plan usmerjenega sprotnega usposabljanja, ki je sestavni del dokumentacije o spremljajočih higienskih programih.
Izvajalci usmerjenega sprotnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka so strokovni delavci nosilca živilske dejavnosti, ki razpolagajo z znanji o higieni živil, ali zunanji predavatelji.
21.b člen
Nosilec dejavnosti mora za odgovorne osebe za notranji nadzor in vodstvene delavce organizirati ali omogočiti dodatno usmerjeno usposabljanje za pridobivanje novih znanj o higieni živil in načelih HACCP sistema.
O opravljenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka in preverjanju znanja o higieni živil organizator usposabljanja izda osebi potrdilo.
21.c člen
Nosilec živilske dejavnosti mora za osebe, ki delajo v proizvodnji ali prometu živil voditi dokumentacijo, ki vsebuje naslednje podatke:
– vsebino usposabljanja,
– ime in priimek predavatelja,
– ime in priimek oseb, ki so se udeležile usposabljanja,
– opravljena preverjanja znanja o higieni živil,
– potrdila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka je sestavni del dokumentacije o spremljajočih higienskih programih, ki so del notranjega nadzora v živilski dejavnosti.".
8. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
"27.a člen
Enotna doktrinarna stališča za higieno živil pripravi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.".
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati pravilnik o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o higieni živil in o osebni higieni za osebe zaposlene v proizvodnji ali prometu z živili (Uradni list SRS, št. 17/85 in 8/89), pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prodajalne živil živalskega izvora (Uradni list SRS, št. 22/76; Uradni list RS, št. 47/92) in pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/83, 18/87 in 43/89; Uradni list RS, št. 39/92).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-59/2003
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2002-2711-0064
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
                                      PRILOGA
 
  Vsebine znanj, ki jih mora obvladovati odgovorna oseba za notranji nadzor 
oziroma nosilec živilske dejavnosti, če ni imenoval odgovorne osebe za notranji 
nadzor
 
  Oseba odgovorna za notranji nadzor mora imeti znanje, ki vključuje:
– poznavanje veljavne zakonodaje na področju higiene živil,
– poznavanje vloge in položaja osebe, ki je odgovorna za notranji nadzor 
postopkov dela ter zaposlenih v preprečevanju okužb in zastrupitev z živili,
– poznavanje ukrepov za preprečevanje okužb in zastrupitev z živili, vključno s 
poznavanjem stanj, ko je potrebno zaposlene v živilski dejavnosti poslati na 
pregled po pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji 
in prometu z živili prihajajo v stik z živili,
– vrste dejavnikov tveganja v povezavi z živili, ki lahko ogrožajo zdravje 
potrošnika,
– poznavanje bioloških, fizikalnih in kemijskih dejavnikov tveganja v živilski 
dejavnosti,
– poznavanje vzrokov za naraščanje števila bolezni, ki se prenašajo z živili,
– poznavanje najpogostejših črevesnih nalezljivih bolezni, povzročenih z živili,
– razumevanje, da se HACCP sistem razlikuje od tradicionalnih načinov nadzora 
živil,
– poznavanje prednosti in koristi uporabe HACCP sistema,
– poznavanje načel HACCP sistema,
– poznavanje načinov preventivnih in kontrolnih ukrepov, ki dejavnike tveganja v 
povezavi z živili preprečijo, odstranijo ali zmanjšajo na sprejemljivo raven,
– razumevanje koncepta spremljajočih higienskih programov v povezavi s HACCP 
sistemom,
– poznavanje splošnih in higienskih tehničnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
obrati živilske dejavnosti,
– poznavanje strokovnih izhodišč za nadzor škodljivcev, DDD, zaščite pred 
glodalci in mrčesom,
– poznavanje strokovnih izhodišč učinkovitega čiščenja in sanitacije,
– poznavanje strokovnih izhodišč za higiensko-tehnične pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati prostori, kjer se živila pripravljajo, obdelujejo, predelujejo, 
dodelujejo in prodajajo,
– poznavanje strokovnih izhodišč za izbor in vzdrževanje opreme,
– poznavanje strokovnih izhodišč za oskrbo s pitno vodo,
– poznavanje strokovnih izhodišč za izvajanje osebne higiene v dejavnosti in 
pomena vzdrževanja osebne higiene v preprečevanju okužb in zastrupitev z živili,
– poznavanje strokovnih izhodišč za ravnanje z odpadki,
– poznavanje strokovnih izhodišč za notranji prevoz in prevoz v živilski verigi,
– poznavanje strokovnih izhodišč za varnost in zaščito dejavnosti pred toksičnimi 
snovmi v obratu,
– prilagajanje strokovnih izhodišč konkretnim primerom iz dejavnosti nosilca 
dejavnosti.

AAA Zlata odličnost