Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

464. Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede, stran 1178.

Na podlagi 11. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03 – ZSPJS-A in 126/03 – ZSPJS-B) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov
v plačne razrede
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta uredba določa podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede.
Z določitvijo plačnega razreda je določena osnovna plača ravnatelja, direktorja in tajnika.
Delovno mesto tajnikov se nanaša na tajnike univerz, fakultet in samostojnih visokošolskih zavodov.
2. člen
(Obseg veljavnosti)
Subjekti, za katere veljajo določbe te uredbe in sestavljajo javni sektor, so vsi subjekti iz 1. in 2. točke 2. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03 – ZSPJS-A in 126/03 – ZSPJS-B; v nadaljevanju: ZSPJS), in subjekti, ki so navedeni v sklepu o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02), (v nadaljevanju: uporabniki proračuna).
II. UVRSTITEV DELOVNIH MEST RAVNATELJEV, DIREKTORJEV IN TAJNIKOV V PLAČNE RAZREDE
3. člen
(Določitev razpona plačnih razredov glede na pomen uporabnika proračuna)
Glede na pomen uporabnika proračuna se delovna mesta ravnateljev, direktorjev in tajnikov uvrščajo v naslednje razpone plačnih razredov:
1. na državni ravni od 45. do 60. plačnega razreda,
2. na regionalni ravni od 35. do 55. plačnega razreda,
3. na lokalni ravni od 29. do 50. plačnega razreda.
Kot delovna mesta direktorja se štejejo tudi delovna mesta predsednikov, rektorjev, dekanov, generalnih sekretarjev, generalnih direktorjev, strokovnih direktorjev, strokovnih vodij in drugih predstojnikov.
Delovno mesto namestnika ravnatelja ter delovno mesto namestnika direktorja je uvrščeno najmanj za dva plačna razreda nižje kot delovno mesto ravnatelja oziroma direktorja, delovno mesto pomočnika direktorja pa od tri do pet plačnih razredov nižje od plačnega razreda direktorja, razen če njihova plača ni določena s kolektivno pogodbo.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se delovna mesta direktorjev osrednjih državnih inštitucij, na predlog Vlade Republike Slovenije, lahko uvrstijo v 61. in 62. plačni razred. Inštitucija se šteje kot osrednja, če je opredeljena na državni ravni in je edina inštitucija v svoji dejavnosti.
4. člen
(Kriteriji)
Delovna mesta ravnateljev, direktorjev in tajnikov se uvrstijo v razpone plačnih razredov iz prejšnjega člena na podlagi naslednjih kriterijev: zahtevane strokovne usposobljenosti, odgovornosti in naporov.
5. člen
(Opredelitev kriterijev)
Pri uvrščanju delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov se, v okviru kriterija »strokovna usposobljenost«, upoštevajo poleg zahtevane strokovne izobrazbe tudi zahtevana dodatna znanja in zahtevane izkušnje.
V okviru kriterija »odgovornost« se upošteva odgovornost za vodenje in varno delo, materialna odgovornost, velikost ter pomen (državna, regionalna ali lokalna raven) državnega organa oziroma osebe javnega prava, kot je določeno v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
V okviru kriterija »napori« se upoštevajo umski, psihični in fizični napori pri vodenju.
Ravnatelji, direktorji in tajniki iz te uredbe niso upravičeni do položajnega dodatka, niti do dodatkov iz naslova kriterijev iz prejšnjega člena.
6. člen
(Opredelitev ravni uporabnikov proračuna)
Uporabniki proračuna državnega pomena so: državni organi, vladne službe, ministrstva, univerze, javni zavodi nacionalnega pomena, javne agencije, javni gospodarski zavodi, javni skladi nacionalnega pomena in druge institucije državnega pomena.
Uporabniki proračuna regionalnega pomena so: javni zavodi regionalnega pomena ter javne agencije, javni gospodarski zavodi in javni skladi regionalnega pomena in druge inštitucije regionalnega pomena.
Uporabniki proračuna lokalnega pomena so: javni zavodi lokalnega pomena ter javni gospodarski zavodi in javni skladi lokalnega pomena in druge inštitucije lokalnega pomena.
7. člen
(Uvrstitev v plačne razrede)
Delovna mesta ravnateljev, direktorjev in tajnikov, znotraj razponov plačnih razredov iz 3. člena te uredbe, uvrsti v plačne razrede glede na kriterije iz 4. člena te uredbe minister, pristojen za posamezno področje, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti s soglasjem pristojnega ministra, skladno s tretjim, četrtim in petim odstavkom 11. člena ZSPJS.
Delovna mesta vodilnih javnih uslužbencev v javni upravi, razen načelnikov upravnih enot in direktorjev občinskih uprav, uvrsti v plačne razrede minister, pristojen za upravo.
Na uvrstitev ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede za celotni javni sektor poda soglasje Vlada Republike Slovenije.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Rok za uvrstitve v plačne razrede po tej uredbi je najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti te uredbe.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 26/94 in 5/97), uporablja pa se do dne začetka uporabe ZSPJS.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe ZSPJS.
Št. 113-25/2003-1
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EVA 2003-1711-0126
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina