Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2004 z dne 5. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2004 z dne 5. 2. 2004

Kazalo

441. Odločba o ugotovitvi, da je inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo, stran 1092.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, začetem na zahtevo Mestnega inšpektorata Mestne občine Maribor, na seji dne 15. januarja 2004
o d l o č i l o:
Nadzorstvo nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo.
O b r a z l o ž i t e v
1. Mestni inšpektorat Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: Mestni inšpektorat) je vložil zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. Iz navedb v zahtevi izhaja, da mu je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Maribor (v nadaljevanju: Inšpektorat), z dopisoma št. 356-04-02-53/2003-5101 z dne 22. 5. 2003 in št. 356-04-02-02-53/2003-5101 z dne 3. 6. 2003 odstopil v reševanje prijavo prebivalcev Krajevne skupnosti Kamnica v zvezi z greznicami, ker so nekateri lastniki hiš na tem območju njihovo vsebino speljali v Kamniški potok. V dopisih je Inšpektorat navedel, da se prijava nanaša na neurejeno ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami, zato zadevo odstopa Mestni občini Maribor, saj je to po 26. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZVO) obvezna lokalna javna služba. Nadzor nad izvajanjem predpisov lokalne skupnosti naj ne bi bil v pristojnosti Inšpektorata. Mestni inšpektorat se s takšnim stališčem ne strinja. Meni, da gre v tem primeru za odvajanje komunalnih odpadnih voda v vodotok, zato je za nadzor po 174. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1) pristojen Inšpektorat. Na ustavno sodišče je zato naslovil zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti.
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za spore o pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi se po 62. členu ZUstS smiselno uporabljajo določbe 61. člena ZUstS. Po drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker v posamezni zadevi več organov zavrača pristojnost, zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. V tem primeru zavračata pristojnost Inšpektorat in vlagatelj zahteve Mestni inšpektorat.
3. Na podlagi drugega odstavka 26. člena ZVO je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda obvezna lokalna javna služba. Inšpekcijsko nadzorstvo določa 96. člen ZVO. Po določbi četrtega odstavka 96. člena ZVO je nadzorstvo nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda v pristojnosti inšpektorata za varstvo okolja v sestavi ministrstva, pristojnega za okolje.
4. Ker noben predpis ne določa drugače, je za nadzor nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) določa v šestem odstavku 12. člena, da Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energetiko opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki med drugim urejajo varstvo okolja in narave.
5. Iz navedenega izhaja, da je inšpekcijsko nadzorstvo v državni pristojnosti.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 popr.) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. P-13/03-5
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
 
zanjo Podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.