Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2004 z dne 5. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2004 z dne 5. 2. 2004

Kazalo

439. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih, stran 1091.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti vzgojitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v vzgojnem programu za dijaške domove, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje s sklepom o vzgojnem programu za dijaške domove (Uradni list RS, št. 11/00) ter vzgojitelji in drugi strokovni delavci v domovih za učence.
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Vzgojitelj
Vzgojitelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za:
– svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja,
– učitelja splošno izobraževalnih ali strokovno teoretičnih predmetov v srednji šoli ali
– učitelja v osnovni šoli ali
– knjižničarja na področju vzgoje in izobraževanja.
2. Svetovalni delavec
2.1. Psiholog
Svetovalni delavec – psiholog je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije.
2.2. Pedagog
Svetovalni delavec – pedagog je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program pedagogike (smer – pedagogika).
2.3. Socialni delavec
Svetovalni delavec – socialni delavec je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program socialnega dela.
2.4. Socialni pedagog
Svetovalni delavec – socialni pedagog je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialne pedagogike.
2.5. Defektolog
Svetovalni delavec – defektolog je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije.
3. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program bibliotekarstva
Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v domovih za učence in dijaških domovih in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Vzgojitelji, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v vzgojnih skupinah v domovih za učence oziroma dijaških domovih, v katerih so vključeni tudi otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo, pridobljeno po ustreznem študijskem programu izpopolnjevanja.
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v domovih za učence in dijaških domovih, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo vzgojno izobraževalno delo.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za strokovne delavce v domovih za učence in dijaških domovih ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-180/2003
Ljubljana, dne 3. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0245
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina