Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

190. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije, stran 449.

Na podlagi petega odstavka 62. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 35/03) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
» (2) Veterinarska ambulanta, ki opravlja dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, mora imeti prostore oziroma mesta iz tretje, četrte, pete, sedme in osme alinee prejšnjega odstavka.«.
2. člen
V 19. členu se za sedmim odstavkom doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Veterinarska organizacija lahko glede na naravo in obseg dela namesto veterinarskega pomočnika zaposli veterinarja.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-315/2003-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0310
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano