Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

188. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest, stran 447.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) ter v zvezi s prvim odstavkom 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00 in 109/02) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Višino cestnine določi Vlada Republike Slovenije s sklepom. Od cestnine, določene s sklepom, se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost.«.
2. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopne kartice, ki jo prevzame na vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(Negotovinsko plačevanje cestnine)
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in ki morajo biti označene na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih, ki jih določa ta uredba.
Cestnina se lahko plačuje pod pogoji, določenimi s to uredbo, tudi z vnaprejšnjim nakupom:
– DARS kartice z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine oziroma z enkratnim vplačilom cestnine za posamezen koledarski mesec (mesečna kartica za vozila prvega in drugega cestninskega razreda),
– DARS kartice Transporter z vplačanim dobroimetjem (kartica za plačevanje cestnine za vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda) ali
– elektronske tablice ABC z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine za vozila prvega cestninskega razreda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko s plačilnimi instrumenti iz prejšnjega odstavka zgolj evidentirajo zapadle obveznosti plačila cestnine, ki se poravnavajo v rokih in pod pogoji, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
Za plačila s plačilnimi karticami se ne priznavajo popusti iz 11., 11.a in 12. člena te uredbe.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Mesečna cestninska kartica)
Uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), katerega vozilo sodi v prvi ali drugi cestninski razred in ki pogosto vozi po isti cestninski cesti ali njenem odseku med istima cestninskima postajama, lahko za posamezen koledarski mesec vnaprej plača cestnino v enkratnem mesečnem znesku.
Enkratni mesečni znesek cestnine se določi tako, da se znesek cestnine za cestninsko cesto ali njen odsek, določen v prejšnjem odstavku, pomnoži s 40.
Elektronski zapis koledarskega meseca, za katerega velja vplačilo enkratnega mesečnega zneska cestnine, relacije prevoza in označb na registrski tablici vozila, za katero uporabnik ob prehodu cestninske postaje dokazuje vnaprejšnje plačilo cestnine, se opravi na DARS kartico iz 11. člena te uredbe, na kateri je dodano belo polje za ročni izpis registrske označbe vozila, za katero je vplačan mesečni znesek cestnine. Uporabniku se kartica dodeli ob prvem vplačilu enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine je uporabnik upravičen do neomejenega števila voženj v času, na relaciji in z vozilom, določenim v prvem in tretjem odstavku tega člena.
V primeru, da se uporabnik ob uporabi DARS kartice pri vstopu na cestninsko cesto sklicuje na vnaprej plačano mesečno cestnino in nato prevozi daljšo relacijo od relacije, navedene v tej kartici, mora na izstopni cestninski postaji plačati cestnino za celotno prevoženo razdaljo, določeno s cenikom cestnine.
Uporabnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila že vplačanega enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Uporabnik lahko na DARS kartico iz tretjega odstavka tega člena vplačuje dobroimetje za plačilo cestnine, ki ni krita z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine, in to kartico uporablja kot DARS kartico na način in pod pogoji, določenimi v 11. členu te uredbe.«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(DARS kartica)
Uporabnik lahko plačuje cestnino z DARS kartico, ki jo dobi hkrati z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja na njej v višini 5.000 tolarjev.
Uporabnik DARS kartice lahko nanjo naknadno vplačuje dobroimetje za plačilo cestnine (v nadaljnjem besedilu: dobroimetje). Pri naknadnih vplačilih dobroimetja je upravičen do popusta pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je določeno za elektronsko tablico iz 12. člena te uredbe.
Uporaba DARS kartice je prenosljiva tako med vozili znotraj istega cestninskega razreda kot med cestninskimi razredi.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko uporabnik evidentira z DARS kartico ali s prevzemom vstopne kartice na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki z DARS kartico ni evidentiral vstopa v zaprt cestninski sistem niti ni prevzel vstopne kartice in ki je pripravljen plačati cestnino brez tega dokazila o vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
6. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(DARS kartica Transporter)
Za vozilo tretjega ali četrtega cestninskega razreda lahko uporabnik plača cestnino z DARS kartico Transporter.
Ob nakupu DARS kartice Transporter in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 15.000 do pod 50.000 tolarjev je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob nakupu te kartice in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 50.000 do pod 200.000 tolarjev do 10% popusta in ob nakupu te kartice in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti 200.000 SIT in več do 15% popusta.
Uporaba DARS kartice Transporter je prenosljiva tako med vozili znotraj tretjega in četrtega razreda kot med obema cestninskima razredoma.
Vstop v zaprt cestninski sistem mora uporabnik za vozilo tretjega in četrtega cestninskega razreda evidentirati z DARS kartico Transporter ali s prevzemom vstopne kartice na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki z DARS kartico Transporter ni evidentiral vstopa v zaprt cestninski sistem niti ni prevzel vstopne kartice in ki je pripravljen plačati cestnino brez tega dokazila o vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ob vplačilu dobroimetja na elektronsko tablico v vrednosti od 15.000 SIT do pod 50.000 SIT je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob vplačilu dobroimetja v vrednosti 50.000 SIT ali več pa do 10% popusta.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Voznik, ki zaradi neupoštevanja navodila o uporabi elektronske tablice in splošnih pogojev njene uporabe na elektronski tablici nima zapisane kode vstopne cestninske postaje in ki je pripravljen plačati cestnino brez tega dokazila o vstopu v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
8. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen
(Mesta nakupa oziroma vplačevanja dobroimetja)
Mesta nakupa DARS kartice in DARS kartice Transporter ter elektronske tablice oziroma mesta za vplačilo dobroimetja nanje po določbah te uredbe določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in o njih obvesti javnost preko sredstev javnega obveščanja v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe, stalno pa ima podatke o teh mestih objavljene na svoji spletni strani.«.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(Kazenske določbe)
Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., če:
– ne določi cenika cestnin v skladu z določbo petega odstavka 8. člena te uredbe,
– ne določi in v sredstvih javnega obveščanja v predpisanem roku ne objavi vplačilnih mest iz 12.a člena te uredbe.
Z globo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje voznik vozila, če:
– ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste (3. člen te uredbe),
– v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopne kartice in ne plača cestnine, določene za tak primer (drugi odstavek 9. člena te uredbe),
– ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste v primeru, da prevozi daljšo razdaljo od vpisane v DARS kartici (peti odstavek 10. člena te uredbe),
– ne evidentira vstopa v zaprt cestninski sistem z DARS kartico ali DARS kartico Transporter ali ne prevzame vstopnega listka in ne plača cestnine, določene za tak primer (četrti odstavek 11. člena in četrti odstavek 11.a člena te uredbe),
– zaradi neupoštevanja navodila o uporabi elektronske tablice in splošnih pogojev njene uporabe na elektronski tablici nima zapisane kode vstopne cestninske postaje in ne plača cestnine, določene za tak primer (sedmi odstavek 12. člena te uredbe),
– prevozi cestninsko postajo v nasprotju z določbo sedmega odstavka 13. člena te uredbe.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
O datumu nadomestitve mesečne cestninske kartice z DARS kartico iz 5. člena te uredbe in abonentskih bonov za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred z DARS kartico Transporter iz 6. člena te uredbe Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., obvesti javnost najmanj 15 dni pred tem datumom preko sredstev javnega obveščanja ter z objavo na svoji spletni strani.
Do datuma nadomestitve plačilnih instrumentov iz prejšnjega odstavka lahko uporabniki kupujejo mesečne cestninske kartice in abonentske bone za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred pod pogoji, ki so za mesečno kartico in DARS kartico Transporter določeni s to uredbo.
Uporabniki lahko z abonentskimi boni za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred, s katerimi bodo razpolagali na dan njihove nadomestitve z DARS kartico Transporter, plačujejo cestnino še tri mesece po preteku datuma iz prvega odstavka tega člena.
Uporabniki lahko abonentske bone, ki jih ne bodo porabili v roku iz prejšnjega odstavka, po preteku tega roka zamenjajo za DARS kartico Transporter z naloženim dobroimetjem v vrednosti vrnjenih abonentskih bonov.
Uporabniki lahko z abonentskimi boni, ki niso posebej označeni za plačilo cestnine za vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda oziroma so namenjeni plačilu cestnine za vozila vseh cestninskih razredov, plačujejo cestnino do 31. marca 2004. Po preteku tega roka lahko te bone zamenjajo za DARS kartico z naloženim dobroimetjem v vrednosti vrnjenih abonentskih bonov.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., obvesti javnost o mestih zamenjave abonentskih bonov iz četrtega in petega odstavka tega člena preko sredstev javnega obveščanja najkasneje do 15. marca 2004 in ta mesta objavi tudi na svoji spletni strani.
11. člen
Do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se globe za prekrške, določene v 9. členu te uredbe, izrekajo kot denarne kazni, in sicer:
– za prekrške iz prvega odstavka 15. člena uredbe o cestnini za uporabo določenih cest denarna kazen v višini od 400.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev,
– za prekrške iz drugega odstavka 15. člena uredbe o cestnini za uporabo določenih cest denarna kazen v višini od 40.000 tolarjev do 500.000 tolarjev, ter
– za prekrške iz tretjega odstavka 15. člena uredbe o cestnini za uporabo določenih cest denarna kazen v višini od 20.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-02/2002-2
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
EVA 2003-2411-0096
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost