Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

78. Spremembe in dopolnitve poslovnika državnega sveta, stran 239.

Na podlagi 101. člena ustave Republike Slovenije in 105. člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93 in 14/99) je državni svet na seji dne 23. 12. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
državnega sveta
1. člen
V poslovniku državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93 in 14/99) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
"Za člane državnega sveta se uporablja naziv "državna svetnica" oziroma "državni svetnik" (v nadaljnjem besedilu: državni svetnik)."
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Za pripravo prve seje državnega sveta skrbi dotedanji predsednik državnega sveta."
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se besede "vsi člani ene interesne skupine" nadomesti z besedami "večina članov ene interesne skupine".
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere volja državnega svetnika ni jasno razvidna, sta neveljavni."
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se besede "vsi člani ene interesne skupine" nadomesti z besedami "večina članov ene interesne skupine".
6. člen
Prva alinea prvega odstavka 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
"– obravnava zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih določajo ustava in zakoni,"
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Državni svet o zadevah iz prejšnjega odstavka ne more odločati, če ni pred tem zadeve obravnavala pristojna komisija iz prvega odstavka 76. člena, razen če tako odloči večina vseh državnih svetnikov."
7. člen
V 40. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
"6. Če je državni svetnik odsoten, se mu po seji pošljejo gradiva, ki so jih državni svetniki prejeli na seji sami, razen v primerih ko so ti dokumenti označeni z eno izmed stopenj zaupnosti".
8. člen
V 45. členu se v prvem stavku besede "vsi člani ene interesne skupine" nadomestijo z besedami "večina članov ene interesne skupine".
9. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Predsednik sklicuje seje državnega sveta na lastno pobudo, po sklepu državnega sveta, na zahtevo komisije državnega sveta, na zahtevo vodje interesne skupine ali na zahtevo osmih državnih svetnikov. Zahteva za sklic seje državnega sveta mora biti pisna, predlagatelj mora hkrati predložiti ustrezna gradiva."
V šestem odstavku se beseda "odložni" zamenja z besedo "odložilni".
10. člen
Za 51. členom se dodata nova 51.a člen in 51.b člen, ki se glasita:
"51.a člen
(redne in izredne seje)
Državni svet dela na rednih in izrednih sejah.
51.b člen
(izredna seja)
(1) Izredno sejo se lahko skliče, če se predlaga sprejem zahteve iz tretje alinee prvega odstavka 97. člena ustave (odložilni veto) ali če se predlaga sprejem zahteve za razpis referenduma ali če gre za obravnavo zadev Evropske unije, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red redne seje.
(2) V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.
(3) Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je določena v tretjem odstavku prejšnjega člena. Predlog dnevnega reda izredne seje in gradivo za sejo se državnim svetnikom lahko predloži tudi na sami seji."
11. člen
Sedmi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Na dnevni red seje se uvrstijo tudi druga vprašanja iz pristojnosti državnega sveta, ki jih določajo ustava in zakoni, za katera je podan pisni predlog."
12. člen
V 54. členu se črta drugi odstavek.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
"(2) Pobuda, vprašanje ali zahteva državnega svetnika mora biti kratka in jedrnata ter izražena tako, da je njena vsebina jasno razvidna.
(3) Državni svetnik je upravičen do odgovora na pobudo, vprašanje ali zahtevo v roku 30 dni. Če v tem roku ne dobi odgovora na pobudo, vprašanje ali zahtevo, se obravnava njegove pobude, vprašanja ali zahteve na predlog državnega svetnika uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega sveta. O tem odloči državni svet brez razprave.
(4) Če državni svetnik ni zadovoljen z odgovorom na pobudo, vprašanje ali zahtevo lahko zahteva dopolnitev odgovora. Državni svetnik mora zahtevo za dopolnitev odgovora obrazložiti.
(5) Na predlog državnega svetnika lahko državni svet po prejemu odgovora ali dopolnjenega odgovora sklene, da bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ali dopolnitvi odgovora na pobudo, vprašanje ali zahtevo državnega svetnika. O tem odloči državni svet brez razprave."
13. člen
V 55. členu se za besedami "za sejo državnega sveta se" dodajo besede "lahko v elektronski obliki".
14. člen
Besedilo drugega odstavka 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Predlagatelj in predstavniki predlagateljev zadev, za njimi pa poročevalci komisij in interesnih skupin imajo na začetku razprave o točki dnevnega reda pravico do obrazložitve".
15. člen
Na koncu prvega odstavka 61. člena se pred piko doda besedilo "v skladu s poslovnikom".
Besedilo tretjega odstavka 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Za njim dobijo besedo poročevalci komisij, poročevalci interesnih skupin, državni svetniki in drugi povabljeni udeleženci seje državnega sveta, ki so se prijavili k besedi".
16. člen
V petem odstavku 65. člena se beseda "odložni" nadomesti z besedo "odložilni".
17. člen
V tretjem odstavku 72. člena se črta beseda "prva".
18. člen
V 73. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Dobesedni zapisi se hranijo v pisnem ali elektronskem zapisu in so dosegljivi državnim svetnikom in zainteresirani javnosti na njihovo zahtevo."
19. člen
V 74. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"(3) Predlog dnevnega reda sklicane seje državnega sveta in njegovih komisij se pošlje sredstvom javnega obveščanja. Vabilu se dodajo tudi vprašanja, pobude in predlogi sklepov državnih svetnikov, ki so uvrščena na dnevni red, ter izrecno navede, kje so dostopna gradiva, če to ni navedeno v samem sklicu."
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Gradiva, ki jih državne svetnice in svetniki dobijo pred samo sejo ali med samo sejo na klop, se razdelijo tudi novinarjem in javnosti, ki spremljajo sejo".
20. člen
V 75. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedami "od pet do deset članov" pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: "izjemoma pa ima lahko več članov.".
21. člen
Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi:
"79.a člen
(sklicevanje sej komisij)
Sklic seje komisije s predlogom dnevnega reda in gradivi se pošlje članom komisije praviloma sedem dni pred dnem, določenim za sejo komisije."
22. člen
Za XII. poglavjem se doda novo XII.a poglavje, ki se glasi: "Pridobivanje informacij" in nov 85.a člen, ki se glasi:
"85.a člen
(Posveti, predavanja in javne predstavitve mnenj)
(1) Za pridobivanje informacij lahko državni svet ali njegove komisije opravijo posvete, predavanja ali javne predstavitve mnenj, na katere povabi strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije.
(2) Državni svet ali njegove komisije lahko vabljene na posvet, predavanje ali javno predstavitev mnenj zaprosijo, da svoja mnenja dajo tudi pisno.
(3) Gradivo in razpravo iz prejšnjega odstavka lahko državni svet objavi kot samostojno publikacijo."
23. člen
Tretji odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Sklepi državnega sveta začnejo veljati s sprejemom na seji, razen če začetek njihove veljavnosti ni odložen z določenim rokom, ali če ne gre za poslovnik državnega sveta, ki začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".
24. člen
V 88. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) V Poročevalcu državnega sveta se objavljajo tudi pobude, vprašanja in zahteve državnih svetnikov ter odgovori nanje iz 54. člena poslovnika. Iz odgovora mora biti razvidno, na katero pobudo, vprašanje ali zahtevo državnega svetnika se nanaša.".
25. člen
V drugem odstavku 97. člena se beseda "odložnega" nadomesti z besedo "odložilnega".
26. člen
Črta se 104. člen.
27. člen
V prvem odstavku 105. člena se na koncu prvega stavka pred piko doda besedilo "vseh državnih svetnikov".
28. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika državnega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-26/32
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
Predsednik
Janez Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost