Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

72. Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM), stran 206.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM)
Razglašam zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2003.
Št. 001-22-128/03
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O PRENOSU NALOG NEKATERIH VLADNIH SLUŽB NA MINISTRSTVA (ZPNNVSM)
1. člen
S 1. aprilom 2004 se na pristojna ministrstva prenesejo zakonsko določene naloge naslednjih vladnih služb: Urada za priseljevanje in begunce, Urada za javna naročila, Urada Vlade Republike Slovenije za droge in Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike.
2. člen
Pristojna ministrstva prevzamejo s prenosom nalog vladnih služb iz prejšnjega člena tudi njihove uslužbence, pravice proračunske uporabe, dokumentacijo, prostore, opremo in druge pravice ter obveznosti.
3. člen
S 1. aprilom 2004 se spremenijo naslednje določbe:
1. v zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/2000 – odl. US in 67/2002):
– v 11. členu se besedilo "Urad za priseljevanje in begunce Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad)" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje zadeve";
– v 18. členu, v drugem odstavku 21. člena, v 24. členu, v drugem odstavku 24.a člena, v 25. členu, v 25.a členu in v 26. členu se beseda "urad" v ustreznih sklonih nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,";
– v prvem stavku drugega odstavka 18. člena se besedilo "iz evidence organov za notranje zadeve" nadomesti z besedami "iz lastnih evidenc";
– v drugem odstavku 19. člena se besedilo "Urad in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve morata" nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, mora", besedilo "za potrebe dela urada, ministrstva pristojnega za notranje zadeve" pa se nadomesti z besedilom "za potrebe dela ministrstva, pristojnega za notranje zadeve";
2. v zakonu o ratifikaciji Ustave Mednarodne organizacije za migracije (Uradni list RS – MP, št. 28/99) se v 3. členu besedilo "Urad za priseljevanje in begunce Vlade Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje zadeve";
3. v zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000 – popr.):
– v 1. členu se črta četrti odstavek;
– v drugem odstavku 14. člena, 19. in 20. členu, 12. točki 110. člena, 127. in 131. členu se besedilo "Urad za javna naročila" in beseda "urad" v ustreznih sklonih nadomestita z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance";
– naslov poglavja "5. Urad za javna naročila" se spremeni tako, da se glasi: "5. Naloge strokovne službe za javna naročila, ki deluje v ministrstvu, pristojnem za finance";
– v prvem odstavku 129. člena se besedilo "Urad za javna naročila je Služba Vlade Republike Slovenije, ki" nadomesti z besedilom "Strokovna služba za javna naročila, ki deluje v ministrstvu, pristojnem za finance,". Na koncu odstavka se doda stavek: "Strokovna služba se organizira v ministrstvu, pristojnem za finance, v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo državne uprave.";
– v drugem in tretjem odstavku 129. člena se besedilo "Urad za javna naročila" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance,";
– četrti odstavek 129. člena se črta;
4. v zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 14/2003 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 9. člena, v drugem odstavku 12. člena, v tretjem odstavku 20. člena, v četrtem odstavku 23. člena, v 24. členu, v petem odstavku 28.a člena, v drugem odstavku 29. člena, v prvem odstavku 30. člena in v petem odstavku 37. člena besedilo "urad, pristojen za javna naročila" v vseh ustreznih sklonih nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance,";
5. v zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/2003 – uradno prečiščeno besedilo) se v 9. točki prvega odstavka 71. člena besedilo "Urada za javna naročila" nadomesti z besedilom "ministrstva, pristojnega za finance,";
6. v zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99):
– v prvem odstavku 5. člena se besedilo "Urad Vlade Republike Slovenije za droge" nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za zdravje,";
– v drugem odstavku 5. člena se besedilo "Urad Vlade Republike Slovenije za droge" nadomesti z besedilom "Strokovna služba za droge, ki deluje v ministrstvu, pristojnem za zdravje,";
– na koncu drugega odstavka 5. člena se doda stavek: "Strokovna služba se organizira v ministrstvu, pristojnem za zdravje, v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo državne uprave.";
– v osmem odstavku 16. člena se besedilo "iz proračunskih sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za droge" nadomesti z besedami "iz državnega proračuna";
7. v zakonu o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99) se v 3. točki 5. člena besedilo "Urada Republike Slovenije za invalide" nadomesti z besedilom "ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve";
8. v zakonu o ratifikaciji delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (Uradni list RS – MP, št. 15/2000) se v 3. členu besedilo "Urad Vlade Republike Slovenije za invalide" nadomesti z besedilom "vsak na svojem delovnem področju ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, in ministrstvo, pristojno za zdravje".
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/03-23/1
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EPA 1001-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti