Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003

Kazalo

84. Uredba o ratifikaciji Zapisnika IX. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, stran 2038.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI ZAPISNIKA IX. ZASEDANJA STALNE MEŠANE KOMISIJE PO SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Zapisnik IX. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, podpisan 10. julija 2003 v Kostelu.
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
 
 
Stalna mešana komisija
po Sporazumu med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju
Zapisnik
IX. zasedanja Stalne mešane komisije,
ki je bilo v Kostelu, dne 10. julija 2003
I.
Na IX. zasedanju Stalne mešane komisije, ki je bilo v Kostelu, dne 10. julija 2003, je bil sprejet naslednji
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav g. Valentina Južnića, župana Kostela in seznanjanje s stanjem na tem obmejnem območju ter predstavitev županov okoliških obmejnih občin
2. Poročila s sestankov podkomisij
3. Potrjevanje sklepov
3.1. Podkomisija za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet
3.2. Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov
3.3. Podkomisija za usklajevanje in izvajanje carinskih postopkov
4. Razno
Priloge zapisnika:
1. Seznam prisotnih
2. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Nova vas ob Sotli/Draše,
3. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Rakitovec/Slum,
4. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Radovica/Kašt
II.
AD) 1
Stalna mešana komisija se je seznanila s problematiko in pobudami lokalnih skupnosti na tem območju, ki so jih predstavili župan Kostela, g. Valentin Južnić, župan hrvaške obmejne občine Čabar, g. Ivica Janeš, ter župan slovenske obmejne občine Osilnica, g. Anton Kovač.
AD) 2
Stalna mešana komisija se je seznanila in sprejela poročila sopredsednikov Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, ga. Ljube Brank in g. Rajka Čupića (v imenu predsednika dr. Darka Mlinarića), Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov ga.Rajka Komata in ga. Lidije Karlović (v imenu predsednika g.Filipa Dragovića), Podkomisije za turizem, ga. Valentine Lavrenčič, Podkomisije za usklajevanje in izvajanje carinskih postopkov, g. Milana Bogatiča in g. Ratka Šušiča (v imenu predsednika g. Željka Bolta), Podkomisije za ribištvo dr. Franceta Potočnika, ter Podkomisije za lovstvo dr. Franceta Potočnika (v imenu predsednika g. Sava Volka).
AD) 3
3.1 Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, sprejela naslednje sklepe:
 
3.1.1
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se vzpostavitev skupnega mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica opusti.
 
3.1.2
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se skupni mejni prehodi vzpostavijo na osnovi priloženih tehničnih sporazumov za mejne prehode Radovica-Kašt na hrvaškem ozemlju in mejna prehoda Nova vas – Draše in Rakitovec – Slum na slovenskem ozemlju.
Stalna mešana komisija je obravnavala in sprejela Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Nova vas ob Sotli/Draše, ki je priloga 2 tega zapisnika, Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Rakitovec/Slum, ki je priloga 3 tega zapisnika in Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Radovica/Kašt, ki je priloga 4 tega zapisnika.
Sporazumi iz prejšnjega odstavka so sklenjeni za nedoločen čas in začno veljati, ko se sopredsedujoča Stalne mešane komisije medsebojno obvestita o izpolnjevanju notrenjepravnih pogojev za njihovo veljavnost. Sporazumi se uporabljajo od izročitve prostorov dalje.
Sporazumi prenehajo veljati na podlagi dogovora pogodbenic ali s pisnim obvestilom pogodbenice, in sicer po šestih mesecih od dne, ko je druga pogodbenica tako obvestilo prejela.
 
3.1.3
Stalna mešana komisija zadolžuje Podkomisijo za prometne povezave in mejne prehode, da do naslednjega zasedanja pripravi ažurirane sezname že izdanih in vidiranih dovoljenj, ki so bila izdana za prehodna mesta, jih preveri glede na upravičence in po potrebi predlaga dopolnitev seznamov.
 
3.1. 4
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov, da prouči možnost izgradnje skupnega mejega prehoda Prezid-Novi Kot na hrvaškem ozemlju. Kolikor je to možno, pripravi sporazum o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo do naslednjega zasedanja Stalne mešane komisije.
 
3. 1. 5
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov, da prouči dostop za dvolastnike iz naselja Grdanjci preko prehodnega mesta Filipačev most.
3.2) Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednje sklepe
3.2.1
Slovenskemu nogometnemu klubu se dovoljuje izvajanje športnih prireditev (trening, prijateljske in uradne tekme) na nogometnem igrišču NK Kapca, ki se nahaja na hrvaškem katastrskem območju in je lastništvo Kmetijskega gospodarstva Lendava. Prehod meje je dovoljen udeležencem tekmovanja in gledalcem preko mostu na kanalu Jedro (od službenih prostorov do nogometnega igrišča). Gledalci, ki pridejo iz Republike Slovenije, morajo zapustiti igrišče preko mostu Jedro.
Organizator treningov, prijateljskih in uradnih tekem mora:
– obvestiti pristojne policijske postaje obeh držav o nameravanem prehodu oseb, ki se udeležujejo treningov, prijateljskih in prvenstvenih tekem, preko državne meje. Obvestilo mora zajemati podatke o času prehoda meje, predvidenem številu oseb in predvidenem času zadrževanja na nogometnem igrišču,
– prijaviti prirejanje prijateljskih in prvenstvenih nogometnih tekem pristojni hrvaški policijski postaji.
3.3) Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za usklajevanje in izvajanje carinskih postopkov sprejela naslednji sklep
3.3.1
Stalna mešana komisija je v zvezi z zahtevkom tovarne KERA_KOR d.o.o., Radatovići b.b., Hrvaška, sprejela sklep, s katerim dovoli neškodljiv tranzit blaga po slovenskem ozemlju iz kraja Brezovica do mejnega prehoda Metlika/Jurovski Brod zaradi nezmožnega dostopa tovornih vozil iz Hrvaške strani. Ker gre za tranzitiranje izdelkov čez ozemlje ene od držav podpisnic SOPS-a mora biti v vozilu za potrebe nadzora dobavnica podjetja, vozilo pa mora biti zalivkano s tovarniško zalivko (zalivko namesti pošiljatelj). Zalivke morajo biti na vozilu pri odhodu in pri prihodu, kontrolo pa po potrebi izvaja policija oziroma carina. O morebitni kontroli se napiše uradni zaznamek.
AD) 4
4.1
V zvezi z AD3) 3.1.1.
Hrvaška stran meni, da je potrebno poudariti, da ne nasprotuje izgradnji mejnega prehoda Brezovica-Brezovica ampak je proti predlogu slovenske strani za mikrolokacijo mejnega prehoda, glede na to, da ta lokacija ni ekonomsko opravičena, kar potrjuje izvedeno štetje prometa in stanovalcev, ki gravitirajo k tem mejnem prehodu, niti se s te lokacije ne more nadzorovati ves prekomejni promet na tem območju.
4.2
Slovenska stran je Hrvaško obvestila, da bo zgradila svoj mejni prehod Brezovica – Brezovica na zgornji lokaciji.
4.3
V zvezi z AD3) 3.1.3.
Hrvaška stran je opozorila, da je po preverki lokacije Prezid-Novi Kot ugotovljeno, da je tu katastrska razmejitev nesporna in da je slovenska tabla, ki opozarja na bližino državne meje na ozemlju Republike Hrvaške, zato je zaprosila, da se prestavi na ozemlje Republike Slovenije.
4.4
Slovenska stran je seznanila hrvaško z zamenjavo predsednika Podkomisije za lovstvo, ki bo formalno opravljeno na naslednjem zasedanju Stalne mešane komisije.
4.5
Na predlog slovenske delegacije Stalna mešana komisija soglaša, da se sklepi IX. zasedanja Stalne mešane komisije začnejo izvajati z dnem podpisa tega zapisnika.
 
Naslednje zasedanje Stalne mešane komisije bo na Hrvaškem v drugi polovici septembra.
Vojko Kuzma l. r.
predsednik
slovenske delegacije
 
Olga Kresović-Rogulja l. r.
predsednica
hrvaške delegacije
                       PRILOGA 1

     SEZNAM PRISOTNIH

S strani Republike Slovenije:
– Vojko Kuzma,
– Aladar Belec,
– Rajko Komat,
– Milan Bogatič,
– Ljuba Brank, Valentina Lovrenčič,
– dr. Franc Potočnik,
– Alenka Temeljotov Salaj,
– Alenka Colja,
– Jože Ajdišek,
– dr. Dušan Fatur,
– Slavko Dragovan.

S strani Republike Hrvaške:
Olga Kresović, Rogulja,
Mijo Bezer,
Rajko Čupić,
Ratko Šušić,
Lidija Karlović,
Renato Tandara,
Marko Horvat.

Predstavniki lokalnih skupnosti:
– Valentin Južnić, župan Kostela,
– Anton Kovač, župan Osilnice,
– Ivica Janeš, Župan Čabra.
                                     PRILOGA 2
                 S P O R A Z U M
               MED REPUBLIKO SLOVENIJO
                IN REPUBLIKO HRVAŠKO
              O UPORABI SKUPNEGA OBJEKTA
                ZA MEJNO KONTROLO
     NA MEJNEM PREHODU ZA OBMEJNI PROMET NOVA VAS OB SOTLI/DRAŠE

  Z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za ureditev in delovanje skupnega
mesta za opravljanje mejne kontrole, mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob
Sotli – Draše, na slovenskem državnem ozemlju se Republika Slovenija in Republika
Hrvaška (v nadaljevanju: pogodbenici) dogovorita:

                   1. člen

  V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
  a) lastnik: Republika Slovenija;
  b) upravljavec mejnega prehoda: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije;
  c) plačnik obratovalnih stroškov: Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije;
  d) uporabnik: Republika Hrvaška.

                   2. člen

  Pogodbenici ugotavljata,
  – da je Republika Slovenija lastnik ureditvenega območja ter lastnik in
investitor mejnega objekta kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet Nova vas
ob Sotli-Draše, stoječega na parceli številka 1088/2, 1089, 1368, k.o. Drenovec,
  – da je Stalna mešana komisija po SOPS-u s sklepom, sprejetim na svojem 7.
Zasedanju dne 27. marca 2003 v Lendavi, določila, da bo pri mejnem prehodu za
obmejni promet Nova Vas ob Sotli-Draše na slovenskem državnem ozemlju, urejeno
skupno mesto za opravljanje mejne kontrole,
  – da si pogodbenici za čas veljavnosti tega sporazuma na podlagi vzajemnosti
dodelita v brezplačno uporabo prostore, navedene v 2. členu tega sporazuma, in
parcele, na katerih stojita mejni prehod za obmejni promet Nova vas ob Sotli-Draše
na slovenskem ozemlju in Sv. Martin na Muri-Hotiza na hrvaškem ozemlju,
  – da pogodbenici soglašata, da se omenjene velikosti službenih prostorov na
obeh mejnih prehodih za obmejni promet štejejo za enakovredne,
  – da, ker je ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob
Sotli neurbanizirano, se komunalni priključki za zagotovitev tekoče vode in
električne energije, izvedejo iz hrvaške strani z izgradnjo napeljave preko
državne meje,
  – da zaradi navedenega pogodbenici sklepata ta sporazum, ki ureja medsebojne
pravice in obveznosti obeh pogodbenic pri uporabi prostorov in komunalne
infrastrukture.

                   3. člen

  Predmet tega sporazuma je uporaba opremljenih službenih prostorov v skupnem
objektu za opravljanje mejne kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet Nova Vas
ob Sotli-Draše, ki jih bodo uporabljali pristojni policijski in carinski organi
mejne kontrole Republike Hrvaške za opravljanje svoje dejavnosti.
  Skupna površina objekta znaša 57,60 m2, nadstrešnice 152,50 m2 in skupnih,
tehničnih prostorov in parkirišča 105 m2.
  Od tega je:
  a) v izključni uporabi Republike Hrvaške: v objektu 28,80 m2 + parkirišča
27,50 m2
  b) v souporabi: nadstrešnica 152,50 m2
  Lastnik prepusti uporabniku v izključno uporabo prostore pod točko a),
prostore pod točko b) pa bodo uporabljali organi mejne kontrole obeh pogodbenic in
sicer Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za finance za Republiko
Hrvaško in Ministrstva za notranje zadeve – Policija ter Ministrstva za finance –
CURS za Republiko Slovenijo. Popolna ali delna prepustitev teh prostorov tretjim,
ki ne opravljajo dejavnosti, neposredno povezanih z mejno kontrolo, ni dopustna.
  V uporabo iz prvega odstavka tega člena je zajeto tudi urejanje zunanjih
površin objekta in naprav (čiščenje okolice, košnja trave, pluženje, odvoz smeti,
vzdrževanje naprave za čiščenje odpadnih voda, javna razsvetljava) in zakonsko
predpisane dajatve v Republiki Sloveniji.
  Na podlagi tega dogovora se bosta tekoča voda in električna energija za
potrebe obratovanja skupnega objekta mejne kontrole, zgrajenega na ozemlju
Republike Slovenije, zagotavljali z ozemlja Republike Hrvaške z izgradnjo
napeljave čez državno mejo.
  Priprava potrebne projektne dokumentacije za izvedbo nalog iz prejšnjega
odstavka tega člena in obojestranska izgradnja napeljav bremeni slovensko stran.
  Del vodovodne in električne napeljave, ki bo zgrajen na ozemlju Republike
Hrvaške, bo postal lastnina Republike Hrvaške, del, ki bo zgrajen na ozemlju
Republike Slovenije, pa lastnina Republike Slovenije.
  Prostori se izročijo s primopredajo do 30. 11. 2003.

                   4. člen

  Vse tekoče stroške, povezane z redno uporabo in vzdrževanjem prostorov iz 3.
člena tega sporazuma v izključni uporabi pristojnih organov Republike Hrvaške
(voda, elektrika, ogrevanje), prevzame uporabnik od primopredaje naprej.
  Stroške iz prvega odstavka tega člena bo uporabnik mesečno plačeval pristojnim
distributerjem na podlagi izstavljenih računov.
  Prav tako vse obratovalne stroške, povezane z redno uporabo prostorov v
uporabi organov policije in carine Republike Slovenije (vode, elektrike,
ogrevanja, čiščenja vseh prostorov), prevzame plačnik obratovalnih stroškov od
primopredaje naprej.
  Za ugotavljanje stroškov porabe vode in elektrike bodo za plačnika
obratovalnih stroškov in uporabnika vgrajeni ločeni števci.
  Stroške iz petega odstavka 2. člena bo plačnik obratovalnih stroškov mesečno
plačeval hrvaškim distributerjem na podlagi izstavljenega računa, ki se plačuje v
hrvaških kunah in jih bodo distributerji pošiljali na naslov: Ministrstvo za
notranje zadeve, GPU-SS, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
  Vse stroške vzdrževanja napeljav od mesta priključka do državne meje nosi
Republika Hrvaška. Vzdrževalna dela na napeljavah na ozemlju Republike Slovenije
bo izvajala slovenska stran.
  Uporabnik prevzame vse stroške posebnih tehničnih naprav, ki jih uporablja
(telefon, teleprinter, radijski in televizijski aparati, radijske zveze), lastnik
pa dovoljuje njihovo namestitev in priključitev na obstoječe komunalne vode.

                   5. člen

  Uporabnik zagotavlja da bo službene prostore uporabljal skrbno, v skladu z
načelom dobrega gospodarja in jih tekoče vzdrževal.
  Za dobavo električne energije in vode morajo plačnik obratovalnih stroškov in
uporabnik skleniti samostojne pogodbe s posameznimi distributerji.

                   6. člen

  Tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroške objekta za mejno kontrolo nosi
lastnik. Gradbene spremembe na objektu za mejno kontrolo so dopustne samo v
soglasju z lastnikom.
  O obsegu in času izvajanja vzdrževalnih del soglasno odločata pogodbenici,
razen če so takšna dela nujno potrebna zaradi odprave napak, ki ogrožajo varnost
ljudi ali predmetov ali nadaljnje obratovanje objekta ali povzročajo škodo.

                   7. člen

  Uporabnik v prostorih, ki so predmet tega sporazuma, brez predhodnega pisnega
soglasja lastnika ne sme opravljati preureditev in gradbenih posegov ter ne sme
vgrajevati nove opreme.

                   8. člen

  Gospodarske reklame na območju objekta za mejno kontrolo niso dopustne.

                   9. člen

  Ob uporabnikovem prevzemu službenih prostorov pogodbenici podpišeta zapisnik o
stanju prostorov in o predaji ključev.

                  10. člen

  Vse morebitne spore iz tega razmerja bosta pogodbenici reševali sporazumno, če
pa do sporazuma ne bo prišlo, bo o sporu odločilo stvarno in krajevno pristojno
sodišče Republike Slovenije.
                                     PRILOGA 3
                 S P O R A Z U M
               MED REPUBLIKO SLOVENIJO
                IN REPUBLIKO HRVAŠKO
              O UPORABI SKUPNEGA OBJEKTA
   ZA MEJNO KONTROLO NA MEJNEM PREHODU ZA OBMEJNI PROMET RAKITOVEC/SLUM

  Z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za ureditev in delovanje skupnega
mesta za opravljanje mejne kontrole, mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec-
Slum, na slovenskem državnem ozemlju se Republika Slovenija in Republika Hrvaška
(v nadaljevanju: pogodbenici) dogovorita naslednje:

                   1. člen

  V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
  a) lastnik: Republika Slovenija;
  b) upravljavec mejnega prehoda: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije;
  c) plačnik obratovalnih stroškov: Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
Carinska uprava
  d) uporabnik: Republika Hrvaška.

                   2. člen

  Pogodbenici ugotavljata,
  – da je Republika Slovenija lastnik ureditvenega območja ter lastnik in
investitor mejnega objekta kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet Rakitovec-
Slum, stoječega na parceli številka 1605/2 k.o.Rakitovec,
  – da je Stalna mešana komisija po SOPS-u s sklepom, sprejetim na svojem 3.
zasedanju dne 28. junija 2002 v Piranu, določila, da bo pri mejnem prehodu za
obmejni promet Rakitovec-Slum na slovenskem državnem ozemlju, urejeno skupno mesto
za opravljanje mejne kontrole,
  – da si pogodbenici za čas veljavnosti tega sporazuma, na podlagi vzajemnosti
dodelita v brezplačno uporabo prostore navedene v 2. členu tega sporazuma in
parcele na katerih stojita mejni prehod za obmejni promet Rakitovec-Slum na
slovenskem ozemlju in Kašt-Radovica na hrvaškem ozemlju,
  – da pogodbenici soglašata, da se omenjene velikosti službenih prostorov
štejejo za enakovredne,
  – da zaradi navedenega pogodbenici sklepata ta sporazum, ki ureja medsebojne
pravice in obveznosti obeh pogodbenic pri uporabi prostorov.

                   3. člen

  Predmet tega sporazuma je uporaba opremljenih službenih prostorov v skupnem
objektu za opravljanje mejne kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet
Rakitovec-Slum, ki jih bodo uporabljali pristojni policijski in carinski organi
mejne kontrole Republike Hrvaške za opravljanje svoje dejavnosti.
  Skupna površina objekta znaša 57,60 m2, nadstrešnice 152,50 m2 in skupnih,
tehničnih prostorov in parkirišča 105 m2.
  Od tega je:
  a) v izključni uporabi Republike Hrvaške: v objektu 28,80 m2 + parkirišča
27,50 m2
  b) v souporabi: nadstrešnica 152,50 m2
  Lastnik prepusti uporabniku v izključno uporabo prostore pod točko a),
prostore pod točko b) pa bodo uporabljali organi mejne kontrole obeh pogodbenic in
sicer Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za finance za Republiko
Hrvaško in Ministrstva za notranje zadeve – Policija ter Ministrstva za finance –
CURS za Republiko Slovenijo. Popolna ali delna prepustitev teh prostorov tretjim,
ki ne opravljajo dejavnosti, neposredno povezanih z mejno kontrolo, ni dopustna.
  V uporabo iz prvega odstavka tega člena je zajeto tudi urejanje zunanjih
površin objekta in naprav (čiščenje okolice, košnja trave, pluženje, odvoz smeti,
vzdrževanje naprave za čiščenje odpadnih voda, javna razsvetljava) in zakonsko
predpisane dajatve v Republiki Sloveniji.
  Prostori se izročijo s primopredajo do 30. 11. 2003.

                   4. člen

  Vse tekoče stroške, povezane z redno uporabo in vzdrževanjem prostorov iz 3.
člena tega sporazuma v izključni uporabi pristojnih organov Republike Hrvaške
(voda, elektrika, ogrevanje) prevzame uporabnik od primopredaje naprej.
  Stroške iz prvega odstavka tega člena bo uporabnik mesečno plačeval pristojnim
distributerjem na podlagi izstavljenega računa.
  Prav tako vse obratovalne stroške, povezane z redno uporabo prostorov v
uporabi organov policije in carine Republike Slovenije (vode, elektrike,
ogrevanja, čiščenje vseh prostorov), prevzame plačnik obratovalnih stroškov od
primopredaje naprej.
  Za ugotavljanje stroškov porabe vode in elektrike bodo za plačnika
obratovalnih stroškov in uporabnika vgrajeni ločeni števci.
  Uporabnik prevzame vse stroške posebnih tehničnih naprav, ki jih uporablja
(telefon, teleprinter, radijski in televizijski aparati, radijske zveze), lastnik
pa dovoljuje njihovo namestitev in priključitev na obstoječe komunalne vode.

                   5. člen

  Uporabnik zagotavlja da bo službene prostore uporabljal skrbno, v skladu z
načelom dobrega gospodarja in jih tekoče vzdrževal.
  Za dobavo električne energije in vode morajo plačnik obratovalnih stroškov in
uporabnik skleniti samostojne pogodbe s posameznimi distributerji.

                   6. člen

  Tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroške objekta za mejno kontrolo nosi
lastnik. Gradbene spremembe na objektu za mejno kontrolo so dopustne samo v
soglasju z lastnikom.
  O obsegu in času izvajanja vzdrževalnih del soglasno odločata pogodbenici,
razen če so takšna dela nujno potrebna zaradi odprave napak, ki ogrožajo varnost
ljudi ali predmetov ali nadaljnje obratovanje objekta ali povzročajo škodo.

                   7. člen

  Uporabnik v prostorih, ki so predmet tega sporazuma, brez predhodnega pisnega
soglasja lastnika ne sme opravljati preureditev in gradbenih posegov ter ne sme
vgrajevati nove opreme.

                   8. člen

  Gospodarske reklame na območju objekta za mejno kontrolo niso dopustne.

                   9. člen

  Ob uporabnikovem prevzemu službenih prostorov pogodbenici podpišeta zapisnik o
stanju prostorov in o predaji ključev.

                   10. člen

  Vse morebitne spore iz tega razmerja bosta pogodbenici reševali sporazumno, če
pa do sporazuma ne bo prišlo, bo o sporu odločilo stvarno in krajevno pristojno
sodišče Republike Slovenije.
                                     PRILOGA 4
                 S P O R A Z U M
               MED REPUBLIKO SLOVENIJO
                IN REPUBLIKO HRVAŠKO
     O UPORABI SKUPNEGA OBJEKTA ZA MEJNO KONTROLO NA MEJNEM PREHODU
            ZA OBMEJNI PROMET RADOVICA – KAŠT

  Z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za ureditev in delovanje skupnega
mesta za opravljanje mejne kontrole, mejnega prehoda za obmejni promet Radovica-
Kašt, na slovenskem državnem ozemlju se Republika Slovenija in Republika Hrvaška
(v nadaljevanju: pogodbenici) dogovorita:

                   1. člen

  V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
  a) lastnik: Republika Hrvaška;
  b) upravljavec mejnega prehoda: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške;
  c) plačnik obratovalnih stroškov: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške;
  d) uporabnik: Republika Slovenija.

                   2. člen

  Pogodbenici ugotavljata,
  – da je Republika Hrvaška lastnik ureditvenega območja ter lastnik in
investitor mejnega objekta kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet Radovica-
Kašt, stoječega na parceli številka 1151, 1152/4 in 2130/1 k.o. Brašljevica,
  – da je Stalna mešana komisija po SOPS-u s sklepom, sprejetim na svojem 7.
Zasedanju dne 27. marca 2003 v Lendavi, določila, da bo pri mejnem prehodu za
obmejni promet Radovica-Kašt na slovenskem državnem ozemlju, urejeno skupno mesto
za opravljanje mejne kontrole,
  – da si pogodbenici za čas veljavnosti tega sporazuma na podlagi vzajemnosti
dodelita v brezplačno uporabo prostore, navedene v 2. členu tega sporazuma, in
parcele, na katerih stojita mejni prehod za obmejni promet Radovica – Kašt na
hrvaškem ozemlju in Rakitovec/Slum na slovenskem ozemlju
  – da pogodbenici soglašata, da se omenjene velikosti službenih prostorov na
obeh mejnih prehodih za obmejni promet štejejo za enakovredne,
  – da se bo, ker je ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet
Radovica-Kašt neurbanizirano, električna energija dobavljala s slovenske strani z
najbližje možne lokacije,
  – da zaradi navedenega pogodbenici sklepata ta sporazum, ki ureja medsebojne
pravice in obveznosti obeh pogodbenic pri uporabi prostorov in komunalne
infrastrukture.

                   3. člen

  Predmet tega sporazuma je uporaba opremljenih službenih prostorov v skupnem
objektu za opravljanje mejne kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet Radovica
– Kašt, ki jih bodo uporabljali pristojni policijski in carinski organi mejne
kontrole Republike Slovenije pri opravljanju svoje dejavnosti.
  Skupna površina objekta znaša 57,60 m2, nadstrešnice 152,50 m2 in skupnih,
tehničnih prostorov in parkirišča 105 m2.
  Od tega je:
  c) v izključni uporabi Republike Slovenije Republike Slovenije: v objektu
28,80 m2 + parkirišča 27,50 m2
  d) v souporabi: nadstrešnica: 152, 50 m2
  Lastnik prepusti uporabniku v izključno uporabo prostore pod točko a),
prostore pod točko b) pa bodo uporabljali organi mejne kontrole obeh pogodbenic in
sicer Ministrstvo za notranje zadeve in Carinska uprava Republike Hrvaške ter
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija in Ministrstvo za finance – CURS
Republike Slovenije. Popolna ali delna prepustitev teh prostorov tretjim, ki ne
opravljajo dejavnosti, neposredno povezanih z mejno kontrolo, ni dopustna.
  V uporabo iz prvega odstavka tega člena je zajeto tudi urejanje zunanjih
površin objekta in naprav (čiščenje okolice, košnja trave, pluženje, odvoz smeti,
vzdrževanje čistilne naprave, javne razsvetljave) in zakonsko predpisane dajatve v
Republiki Hrvaški.
  Električna energija za potrebe obratovanja skupnega objekta mejne kontrole,
zgrajenega na ozemlju Republike Hrvaške, se bo zagotavljala z ozemlja Republike
Slovenije z izgradnjo napeljave čez državno mejo.
  Priprava potrebne projektne dokumentacije za izvedbo nalog iz prejšnjega
odstavka tega člena in obojestranska izgradnja napeljav bremeni hrvaško stran.
  Del vodovodne in električne napeljave, ki bo zgrajen na ozemlju Republike
Slovenije, bo postal lastnina Republike Slovenije, del, ki bo zgrajen na ozemlju
Republike Hrvaške, pa lastnina Republike Hrvaške.
  Prostori se izročijo s primopredajo do 30. 11. 2003.

                   4. člen

  Vse tekoče stroške, povezane z redno uporabo in vzdrževanjem prostorov iz 3.
člena tega sporazuma v izključni uporabi pristojnih organov Republike Slovenije
(voda, elektrika, ogrevanje), prevzame uporabnik od primopredaje naprej.
  Stroške iz prvega odstavka tega člena bo uporabnik mesečno plačeval pristojnim
distributerjem na podlagi izstavljenih računov, ki se pošiljajo na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, GPU-SS, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
  Prav tako vse obratovalne stroške, povezane z redno uporabo prostorov v
uporabi organov policije in carine Republike Hrvaške, prevzame plačnik
obratovalnih stroškov od primopredaje naprej.
  Za ugotavljanje stroškov porabe vode in elektrike bodo za lastnika in
uporabnika vgrajeni ločeni števci.
  Vse stroške vzdrževanja napeljav od mesta priključka do državne meje nosi
Republika Slovenija. Vzdrževalna dela na napeljavah na ozemlju Republike Hrvaške
izvaja hrvaška stran.
  Uporabnik prevzame vse stroške posebnih tehničnih naprav, ki jih uporablja
(telefon, teleprinter, radijski in televizijski aparati, radijske zveze), lastnik
pa dovoljuje njihovo namestitev in priključitev na obstoječe komunalne vode.

                   5. člen

  Uporabnik zagotavlja, da bo službene prostore uporabljal skrbno, v skladu z
načelom dobrega gospodarja in jih tekoče vzdrževal.
  Za dobavo električne energije in vode morajo lastnik in uporabnik skleniti
samostojne pogodbe s posameznimi distributerji.

                   6. člen

  Tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroške objekta za mejno kontrolo nosi
lastnik. Gradbene spremembe na objektu za mejno kontrolo so dopustne samo v
soglasju z lastnikom.
  O obsegu in času izvajanja vzdrževalnih del soglasno odločata pogodbenici,
razen če so takšna dela nujno potrebna zaradi odprave napak, ki ogrožajo varnost
ljudi ali predmetov ali nadaljnje obratovanje objekta ali povzročajo škodo.

                   7. člen

  Uporabnik v prostorih, ki so predmet tega sporazuma, brez predhodnega pisnega
soglasja lastnika ne sme opravljati preureditev in gradbenih posegov ter ne sme
vgrajevati nove opreme.

                   8. člen

  Gospodarske reklame na območju objekta za mejno kontrolo niso dopustne.

                   9. člen

  Ob uporabnikovem prevzemu službenih prostorov pogodbenici podpišeta zapisnik o
stanju prostorov in o predaji ključev.

                   10. člen

  Vse morebitne spore iz tega razmerja bosta pogodbenici reševali sporazumno, če
pa do sporazuma ne bo prišlo, bo o sporu odločilo stvarno in krajevno pristojno
sodišče Republike Hrvaške.
3. člen
Za izvajanje zapisnika skrbijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 068-19/2001-18
Ljubljana, dne 20. novembra 2003
EVA 2003-1811-0134
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo zapisnika v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost