Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003

Kazalo

79. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke Republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, stran 2012.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE ČEŠKE REPUBLIKE O IZVAJANJU SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O PREVZEMU OSEB
NA DRŽAVNI MEJI
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, podpisan 9. septembra 2003 v Pragi.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
P R O T O K O L
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Češke republike (v nadaljevanju: pogodbenika) sta se s ciljem zagotoviti izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, podpisanega 22. maja 1998 v Ljubljani (v nadaljevanju: sporazum), dogovorili naslednje:
1. člen
Pristojni kontaktni mesti
Pristojni kontaktni mesti za sprejem in obravnavo vlog po sporazumu sta:
za slovensko stran: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor za državno mejo in tujce,
  naslov:  Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
       Generalna policijska uprava
       Uprava uniformirane policije
       Sektor za državno mejo in tujce
       Štefanova 2
       SI-1501 Ljubljana
 telefon:  +386 1 472 4322
 telefaks: +386 1 251 7450
za češko stran: Direkcija službe tujske in mejne policije Policije Češke republike,
  naslov:   Policija Češke republike
       Direktorat službe tujske in mejne policije
       Oddelek za tujce
       Olšanska 2, p. p. 78
       130 51 Praga 3
 telefon:  + 420 974 841 826
 telefaks:  + 420 974 841 839
2. člen
Mejni prehodi
Prevzem oseb poteka praviloma na naslednjih mejnih prehodih:
na slovenski strani: letališče Ljubljana, Brnik,
mednarodni mejni prehod za cestni promet Šentilj,
na češki strani: letališče Praga – Ruzyne,
mejni prehod za cestni promet Mikulov.
3. člen
Državljanstvo
/1/ Za namene izvajanja sporazuma se državljanstvo zaprošenega pogodbenika dokazuje z vsaj enim od spodaj navedenih veljavnih dokumentov:
 
državljanstvo Republike Slovenije:
a) osebna izkaznica Republike Slovenije,
b) potni list Republike Slovenije,
c) diplomatski ali službeni potni list Republike Slovenije,
d) pomorska knjižica Republike Slovenije;
 
državljanstvo Češke republike:
a) osebna izkaznica Češke republike,
b) osebna izkaznica Češkoslovaške republike, Češkoslovaške socialistične republike ali Češke in Slovaške federativne republike z vpisom državljanstva Češke republike,
c) potni list, diplomatski ali službeni potni list ali potni list za vrnitev Češke republike,
d) dokazilo ali potrdilo o državljanstvu Češke republike, ki ni starejše od šestih mesecev,
e) potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze, ki ni starejše od šestih mesecev, če so v njem navedeni podatki o državljanstvu Češke republike.
/2/ Za namene izvajanja sporazuma se lahko obstoj domneve o državljanstvu države zaprošenega pogodbenika predpostavlja na podlagi:
a) enega od dokumentov, navedenih v prvem odstavku tega člena, katerega veljavnost je že potekla,
b) rojstnega lista,
c) izkaznice vojaškega obveznika ali vojaške knjižice,
d) vozniškega dovoljenja,
e) osebnih podatkov, ki jih je oseba, ki se predaja, dala pristojnemu organu pogodbenika prosilca,
f) drugih dokumentov, ki lahko kažejo na državljanstvo in ki jih v posameznem primeru priznava zaprošeni pogodbenik.
/3/ Kopije dokumentov, navedenih v prvem ali drugem odstavku tega člena, se priložijo zahtevi za prevzem osebe, dani na podlagi prvega odstavka 1. člena sporazuma.
4. člen
Vstop in prebivanje
/1/ Za namene izvajanja prvega odstavka 3. člena sporazuma mora biti prebivanje na ozemlju države zaprošenega pogodbenika pred vstopom na ozemlje države pogodbenika prosilca in prebivanjem na njem dokazano ali pa mora takšna domneva obstajati.
/2/ Prebivanje se dokazuje:
a) z vstopnim ali izstopnim žigom, ki ga v potovalni dokument vnesejo pristojni organi zaprošenega pogodbenika,
b) z zaznamki pristojnih organov zaprošenega pogodbenika v potovalnih dokumentih,
c) z letalskimi vozovnicami, vozovnicami, potrdili in računi, ki se glasijo na ime in se na njihovi podlagi nedvoumno dokaže prebivanje osebe na ozemlju zaprošenega pogodbenika.
/3/ Prebivanje se lahko domneva na podlagi:
a) mednarodnih vozovnic,
b) hotelskih računov, ki so bili izdani v državi zaprošenega pogodbenika,
c) izkaznic, ki imetniku omogočajo vstop v stavbe ali ustanove na ozemlju zaprošenega pogodbenika,
d) napotnic za zdravljenje,
e) izjave osebe, ki naj bi bila predana,
f) drugih materialnih in listinskih dokazov, ki časovno ustrezajo prebivanju osebe, ki bo predana, na ozemlju države zaprošenega pogodbenika ter vstopu na ozemlje države pogodbenika prosilca in prebivanju na njem, če se z njimi dopolnjujejo dokazila, navedena v točkah a) do e) tega odstavka.
/4/ Kopije dokumentov, navedenih v drugem ali tretjem odstavku tega člena, se priložijo zaprosilu za prevzem osebe, danemu na podlagi prvega odstavka 3. člena sporazuma.
5. člen
Policijsko spremstvo
Vloga za policijsko spremstvo državljana tretje države v skladu s členi 6 do 8 sporazuma se pošlje 5 dni pred spremstvom po kopnem in 3 dni pred spremstvom po zraku. Zaprošeni pogodbenik na vlogo nemudoma odgovori, vendar najpozneje 2 dni pred spremstvom po kopnem in 1 dan pred spremstvom po zraku.
6. člen
Stroški
/1/ Če pogodbenika v skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena sporazuma drug drugemu krijeta stroške ponovnega prevzema osebe na podlagi drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena sporazuma ter za policijsko spremstvo državljana tretje države na podlagi členov 6 do 8 sporazuma, se povrnejo:
a) plača,
b) potni stroški,
c) stroški uporabe policijskih prevoznih sredstev,
d) stroški prehrane in nastanitve oseb, ki se prevzemajo,
e) drugi dokumentirani stroški.
/2/ Višina stroškov, povrnjenih v skladu s prvim odstavkom tega člena, se določi glede na splošno zavezujoče pravne predpise države zaprošenega pogodbenika.
/3/ Za potne stroške se štejejo stroški uporabe sredstev javnega prevoza, razen letal in taksijev. Za druge dokumentirane stroške pa se štejejo le stroški, ki so upravičeno porabljeni za policijsko spremstvo oseb, ob upoštevanju največje gospodarnosti. To so zlasti stroški nujne zdravstvene oskrbe oseb, ki se prevzemajo, cestnine, telekomunikacijski stroški in podobno.
/4/ Zaprošeni pogodbenik obračuna povračilo stroškov v skladu s prvim odstavkom tega člena vedno za pretekli koledarski mesec.
/5/ Dokumenti, ki potrjujejo dejanski znesek izdatkov, so sestavni del obračuna za povračilo stroškov.
/6/ Skladno s prvim odstavkom tega člena se stroški povrnejo za osebo, ki se prevzema, in tudi za njeno spremstvo.
/7/ Stroške, povezane s ponovnim prevzemom osebe v skladu z drugim odstavkom 1. člena in drugim odstavkom 4. člena sporazuma, ter stroške, povezane s policijskim spremstvom na podlagi členov 6 do 8 sporazuma, plača pogodbenik prosilec na bančni račun zaprošenega pogodbenika v 30 dneh od prejema obračuna.
7. člen
Izvajanje protokola
/1/ Pri izvajanju tega protokola vsak pogodbenik uporablja uradni jezik svoje države, razen če v posameznem primeru ni drugače dogovorjeno.
/2/ Z medsebojnim soglasjem lahko pogodbenika pisno dopolnita ali spremenita ta protokol.
/3/ Pogodbenika drug drugega nemudoma pisno obvestita o spremembah v zvezi z imeni, naslovi, telefonskimi in telefaks številkami kontaktnih mest.
8. člen
Veljavnost protokola
/1/ Ta protokol začne veljati hkrati s sporazumom.
/2/ Ta protokol se ne izvaja v tistem času in v tistem obsegu, v kakršnem se preneha izvajati sporazum.
/3/ Ta protokol preneha veljati s prenehanjem veljavnosti sporazuma.
Sestavljeno v Pragi dne 9. 9. 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije
dr. Rado Bohinc l. r.
 
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Češke republike
Stanislav Gross l. r.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 284-00/2003-2
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003
EVA 2003-1811-0141
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
*Besedilo protokola v češkem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina