Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003

Kazalo

78. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom o dopolnitvi Priloge 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom, stran 2009.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKIM POLICIJSKIM URADOM
O DOPOLNITVI PRILOGE 1 SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN EVROPSKIM POLICIJSKIM URADOM
1. člen
Ratificira se Dogovor med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom o dopolnitvi Priloge 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 2. januarja 2002 in 28. marca 2002.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
EUROPOL                 2 January 2002
 
Reference: LA-02-007          H.E. Mr. B. Frlec
                     Ambassador of the Republic
                     of Slovenia
                     Anna Paulownastraat 11
                     2518 KG The Hague
Excellency,
I would like to inform you that the Council of the European Union has decided, in its meeting of 6 and 7 December 2001, to extend Europol’s mandate to deal also with those serious forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention. The extension of the mandate will take effect as of 1 January 2002.
In accordance with Article 3(3) of the Co-operation Agreement between the Republic of Slovenia and Europol I would like to suggest that this agreement be extended to include these new areas of crime. Europol is prepared to extend the Agreement to cover these areas as of 1 January 2002.
I would be grateful if you could let me know whether this proposal meets with your approval. For your information I attach a list of the additional forms of crime with which Europol has been instructed to deal as from the beginning of this year.
Let me conclude by expressing my hope that the extension of Europol’s mandate will make the co-operation between the Republic of Slovenia and Europol even more fruitful.
Yours sincerely,
 
Jürgen Storbeck, (s)
Director
List of other serious forms of crime
In addition to the forms of crime already covered by the Co-operation Agreement (see below), Europol proposes the addition of the following forms of serious international crime:
 
Crimes against life, limb or personal freedom:
– murder, grievous bodily injury;
– illicit trade in human organs and tissue;
– kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;
– racism and xenophobia.
 
Crimes against property or public goods including fraud(*1):
– organised robbery;
– illicit trafficking in cultural goods, including antiquities and works of art;
– swindling and fraud;
– racketeering and extortion;
– counterfeiting and product piracy;
– forgery of administrative documents and trafficking therein;
– computer crime;
– corruption.
 
Illegal trading and harm to the environment:
– illicit trafficking in arms, ammunition and explosives;
– illicit trafficking in endangered animal species;
– illicit trafficking in endangered plant species and varieties;
– environmental crime;
– illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters.
In addition, in accordance with Article 2 (2) of the Europol Convention, the act of instructing Europol to deal with one of the forms of crime listed above implies competency to deal with associated money-laundering activities and other related criminal offences.
(*1) The Council declared that the instruction of Europol to deal with ‘’fraud” as one of the forms of crime referred to in the Annex to the Europol Convention confers, as far as tax fraud and customs fraud is concerned, competences to Europol only in the field of improvement of the effectiveness and cooperation of the competent authorities of the Member States responsible for the functioning of the criminal law enforcement system and not their authorities responsible for ensuring the levying of taxes and customs duties.
VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Note no.: 014/02/HG            The Hague, 28th March 2002
Dear Sir,
I refer to the Agreement between the Republic of Slovenia and the European Police Office, done at Ljubljana on 1 October 2001, and have the honour to notify you on behalf of the Government of the Republic of Slovenia that the Republic of Slovenia agrees to extend the applicability of the Agreement in relation to the new Europol’s mandate to deal also with those serious forms of international crime, listed in the Annex to the Agreement. The applicability of the Agreement shall extend to the new mandate as from the date on which Europol receives the written acceptance of the proposal by the Republic of Slovenia. Therefore I would appreciate your confirmation of this letter.
However the extension of the Agreement in relation to the new Europol’s mandate to deal also with those serious forms of international crime listed in the Annex to the Agreement can enter into force as from the date the Republic of Slovenia will notify Europol in writing through diplomatic channels that its internal legal requirements have been complied with.
 
Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
Dr. Boris Frlec, (s)
(Ambassador of the Republic
of Slovenia)
 
Mr Jürgen Storbeck
Director of the EUROPOL
The Hague
EUROPOL                 2. januar 2002
 
Zveza: LA-02-007             N.E. Mr. B. Frlec
                     veleposlanik Republike Slovenije
                     Anna Paulownastraat 11
                     2518 KG Haag
Ekscelenca,
dovolite mi, da vas obvestim, da je Svet Evropske unije na svojem zasedanju 6. in 7. decembra 2001 sklenil, da razširi Europolov mandat na obravnavo tudi tistih hudih oblik mednarodnega kriminala, ki so navedene v prilogi h Konvenciji o Europolu. Razširitev mandata bo začela veljati 1. januarja 2002.
V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Europolom bi rad predlagal, da se uporaba tega sporazuma razširi na ta nova področja kriminalitete. Europol je pripravljen razširiti uporabo tega sporazuma na ta področja kriminalitete s 1. januarjem 2002.
Zelo bi vam bil hvaležen, če mi lahko sporočite, ali se strinjate s tem predlogom. V vednost vam prilagam seznam dodatnih oblik kaznivih dejanj, za katere je Europol dobil navodila, da jih obravnava od začetka letošnjega leta dalje.
Upam, da bo s to razširitvijo Europolovega mandata sodelovanje med Republiko Slovenijo in Europolom še uspešnejše.
S spoštovanjem.
 
Jürgen Storbeck
direktor
Seznam drugih hudih oblik kaznivih dejanj
Europol predlaga, da bi oblikam kaznivih dejanj, ki jih zajema Sporazum o sodelovanju (glej spodaj), dodali še te oblike hudih mednarodnih kaznivih dejanj:
 
kazniva dejanja zoper življenje, telo ali osebno svobodo:
– umor, huda telesna poškodba,
– nezakonito trgovanje s človeškimi organi in tkivi,
– ugrabitev, nezakonito pridržanje in jemanje talcev,
– rasizem in ksenofobija;
 
kazniva dejanja zoper premoženje ali javno dobro, vključno z goljufijo(*2):
– organiziran rop,
– nedovoljeno trgovanje s kulturnim blagom, vključno s starinami in umetniškimi deli,
– sleparija in goljufija,
– organizirano izsiljevanje in izsiljevanje odkupnin,
– ponarejanje in piratstvo proizvodov,
– ponarejanje upravnih dokumentov in trgovanje z njimi,
– računalniški kriminal,
– korupcija;
 
nezakonito trgovanje in ogrožanje okolja:
– nezakonito trgovanje z orožjem, strelivom in eksplozivi,
– nezakonito trgovanje z ogroženimi živalskimi vrstami,
– nezakonito trgovanje z ogroženimi rastlinskimi vrstami in sortami,
– okoljska kazniva dejanja,
– nezakonito trgovanje s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti.
Poleg tega v skladu z drugim odstavkom 2. člena Konvencije o Europolu navodilo Europolu, da obravnava zgoraj našteta kaznivega dejanja, vključuje tudi pristojnost za obravnavanje z njimi povezanih dejavnosti pranja denarja in drugih sorodnih kaznivih dejanj.
(*2) Svet je sklenil, da se z navodilom Europolu pri obravnavi “goljufije” kot oblike kaznivega dejanja, navedene v prilogi h Konvenciji o Europolu, in sicer glede davčnih utaj in carinskih goljufij, dodeli pristojnost samo na področju izboljšanja učinkovitosti in sodelovanja pristojnih organov držav članic, ki so odgovorni za delovanje sistema kazenskega pregona, in ne njihovih organov, ki so odgovorni za pobiranje davkov in carinskih dajatev.
VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Nota št.: 014/02/HG           Haag, 28. marca 2002
Spoštovani,
v zvezi s Sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom, sklenjenim 1. 10. 2001, vas imam čast v imenu Vlade Republike Slovenije obvestiti, da Republika Slovenija soglaša z razširitvijo uporabe sporazuma glede na novi mandat Europola, da obravnava tudi tiste hude oblike mednarodnega kriminala, naštete v prilogi k sporazumu. Uporaba sporazuma se razširi na novi mandat z dnem, ko bo Europol prejel pisno soglasje Republike Slovenije k predlogu. Prosim vas za potrditev tega pisma.
Razširitev sporazuma glede na novi Europolov mandat, da obravnava tudi tiste hude oblike mednarodnega kriminala, naštete v prilogi k sporazumu, pa lahko začne veljati na dan, ko bo Republika Slovenija pisno po diplomatski poti obvestila Europol, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve.
 
Prosimo sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja
Dr. Boris Frlec l. r.
(veleposlanik Republike Slovenije)
 
g. Jürgen Storbeck
direktor Europola
Haag
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe.
Št. 245-17/2002-5
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003
EVA 2003-1811-0140
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost