Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003

Kazalo

76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ), stran 1997.

Na odlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO
IN HERCEGOVINO O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH (BBHPCZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. oktobra 2003.
Št. 001-22-94/03
Ljubljana, 6. novembra 2003
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH (BBHPCZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, podpisan v Ljubljani 7. aprila 2003.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH
Republika Slovenija na eni strani in Bosna in Hercegovina na drugi strani, v nadaljevanju “pogodbenici”, sta
glede na to, da je kršenje carinskih zakonov škodljivo za gospodarske, davčne in trgovinske interese njunih držav,
glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih dajatev in drugih davkov na uvoz in izvoz blaga kot tudi natančnega določanja vrednosti in porekla takega blaga,
ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinskih zakonov,
ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunimi carinskimi organi povečati učinkovitost ukrepov pri carinskih kršitvah,
ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953
sklenili:
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu:
a) “carinska zakonodaja” pomeni zakone in predpise, ki jih uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga in se nanašajo na carinske in druge dajatve ter druge ukrepe nadzora pri pretoku blaga čez državne meje;
b) “carinske dajatve” pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;
c) “organ prosilec” pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč;
d) “zaprošeni organ” pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč;
e) “kršitev” pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi vsak poskus kršitve take zakonodaje;
f) “carinski organ” pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za finance – Carinsko upravo Republike Slovenije in v Bosni in Hercegovini Carinsko upravo Republike srbske (Republička uprava carina Republike Srpske) na ozemlju Republike srbske in Federalno carinsko upravo (Federalna carinska uprava) na ozemlju Federacije Bosne in Hercegovine;
g) “osebni podatki” pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.
2. člen
Področje uporabe sporazuma
1. Pogodbenici si prek carinskih organov, določenih v točki f) 1. člena tega sporazuma, pomagata na način in pod pogoji, navedenimi v tem sporazumu, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje.
2. Vsa pomoč po tem sporazumu je zagotovljena po notranjem pravu zaprošene pogodbenice.
3. člen
Pomoč po zaprosilu
1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne podatke, ki mu omogočijo, da zagotovi pravilno uporabo carinske zakonodaje, med drugim tudi podatke o prevozu in odpošiljanju blaga, razporejanju in kraju, kamor je blago namenjeno, o njegovi vrednosti in poreklu ter podatke o storjenih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila taka zakonodaja.
2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar je primerno, navede carinski postopek, uporabljen za blago.
3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad:
a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo na ozemlju pogodbenice prosilke;
b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je mogoče utemeljeno sumiti, da je namenjeno nezakonitemu uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke;
c) gibanjem blaga, za katero organ prosilec sporoči, da bi lahko povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke;
d) prevoznimi sredstvi, za katera se upravičeno domneva, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke.
4. člen
Pomoč na lastno pobudo
Carinski organi pogodbenic, kot so določeni v točki f) 1. člena tega sporazuma, si v okviru svojih pristojnosti pomagajo, če menijo, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej kadar prejmejo informacije, ki se nanašajo na:
– dejanja, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi lahko bila kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimala drugo pogodbenico;
– nove načine ali metode, uporabljene pri kršenju te zakonodaje;
– blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do bistvenih kršitev carinske zakonodaje na ozemlju druge pogodbenice;
– osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo zakonodajo, ki velja na ozemlju druge pogodbenice;
– prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske zakonodaje, ki velja na ozemlju druge pogodbenice.
5. člen
Strokovna pomoč
1. Pomoč po tem sporazumu med drugim obsega podatke o:
a) ukrepih, ki bi lahko bili koristni pri preprečevanju kršitev;
b) novih načinih, ki se uporabljajo pri kršitvah;
c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne uporabe novih pripomočkov in metod za ukrepanje, in
d) novih metodah in izboljšanih načinih obravnave potnikov in tovora.
2. Če to ni v nasprotju z njunim notranjim pravom, si carinski organi pogodbenic prav tako prizadevajo za sodelovanje pri:
a) dajanju pobud, razvoju in izboljšavi programov usposabljanja za svoje osebje;
b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno komuniciranje, da bi olajšali varno in hitro izmenjavo informacij;
c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja skupaj z izmenjavo osebja, izvedencev in imenovanjem oseb za zvezo;
d) proučevanju in preskušanju nove opreme ali postopkov;
e) poenostavitvi in usklajevanju svojih carinskih postopkov in
f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, pri katerih je občasno potrebno skupno ukrepanje.
6. člen
Dostava/obveščanje
Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:
– dostavo vseh dokumentov,
– uradno sporočanje vseh odločitev
na podlagi tega sporazuma naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 7. člena.
7. člen
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč
1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno zaprosilo, ki ga je treba takoj pisno potrditi.
2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena vsebujejo te podatke:
a) organ prosilec, ki daje zaprosilo,
b) zaprošeni ukrep,
c) predmet zaprosila in razlog zanj,
d) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s tem,
e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, na katere se zaprosilo nanaša,
f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, predvidenih v 6. členu, in
g) povezava med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero se nanaša.
3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega organa, angleškem jeziku ali jeziku, ki je sprejemljiv za ta organ.
4. a) Pomoč se zagotovi z neposrednim sodelovanjem med ustreznimi carinskimi organi.
b) Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni ustrezen organ za izpolnitev zaprosila, ga mora nemudoma poslati ustreznemu organu, ki v zvezi z njim ukrepa v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilca obvesti o ustreznem postopku, po katerem se je treba ravnati pri takem zaprosilu.
5. Če zaprosilo ne ustreza uradnim zahtevam, je mogoče zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo varnostni ukrepi.
8. člen
Obravnavanje zaprosil
1. Zaprošeni organ sprejme vse upravičene ukrepe za obravnavo zaprosila in bo po potrebi skušal zagotoviti vse uradne ali sodne ukrepe, potrebne za izpolnitev zaprosila.
2. Carinski organ ene pogodbenice na zahtevo carinskega organa druge pogodbenice opravi vsako potrebno preiskavo, vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, osumljenih kršitve, in opravi preverjanja, inšpekcije in poizvedbe o dejstvih v zvezi z zadevami, na katere se nanaša ta sporazum.
3. Po zaprosilu lahko zaprošeni organ v največji možni meri omogoči uradnim osebam organa prosilca navzočnost na ozemlju zaprošene pogodbenice, ko njegove uradne osebe raziskujejo kršitve, ki zanimajo organ prosilec.
4. Organ prosilec se, če tako zahteva, obvesti o času in kraju ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da se ukrepanje lahko uskladi.
5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za preiskave kršitev, lahko zaprosijo, da zaprošeni organ pregleda ustrezne knjige, registre in druge dokumente ali nosilce podatkov in preskrbi njihove kopije oziroma da preskrbi vse informacije v zvezi s kršitvijo.
9. člen
Oblika sporočanja informacij
1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega, po potrebi pa tudi ustno.
2. Dokumente iz prvega odstavka lahko nadomestijo računalniški podatki v kakršni koli obliki z enakim namenom; hkrati je treba dostaviti vse informacije, potrebne za razlago ali uporabo takih računalniških podatkov.
10. člen
Izjeme pri obveznosti dajanja pomoči
1. Kadar zaprošena pogodbenica meni, da bi bili z izpolnitvijo zaprosila prizadeti njena suverenost, varnost, javni red ali drugi bistveni državni interesi ali da bi bila kršena kaka gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, je mogoče pomoč odreči oziroma jo dati le ob izpolnitvi določenih pogojev ali zahtev. Pomoč je prav tako mogoče odreči, če zaprosilo vključuje devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo na predpise o carinskih dajatvah.
2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora v svojem zaprosilu opozoriti na to dejstvo. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.
3. Če je pomoč zadržana ali zavrnjena, je treba o odločitvi in razlogih zanjo nemudoma uradno obvestiti organ prosilec.
11. člen
Obveznost spoštovanja zaupnosti
1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s tem sporazumom, je zaupna. Varovana je z obvezo uradne tajnosti in je deležna enakega varstva po ustrezni zakonodaji, kot velja za enako vrsto informacij v pogodbenici, ki jo je prejela.
2. Osebne podatke je mogoče poslati le, če je raven osebnega varstva, ki ga zagotavljata zakonodaji pogodbenic, enakovredna. Pogodbenici zagotovita vsaj raven varstva, ki temelji na načelih, navedenih v prilogi k temu sporazumu.
12. člen
Uporaba informacij
1. Informacije, dokumente in druga sporočila, prejeta v okviru medsebojne pomoči, je mogoče uporabiti le za namene, ki so določeni v tem sporazumu, vključno z uporabo v sodnih ali upravnih postopkih.
2. Organ prosilec ne sme uporabljati dokazov ali informacij, dobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so navedeni v zaprosilu, brez predhodnega pisnega soglasja zaprošenega organa.
3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinski organi pogodbenic zagotovijo, da bodo uporabljeni le za namene, navedene v zaprosilu in v skladu z vsemi pogoji, ki jih lahko postavi zaprošena pogodbenica.
4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v boj proti nedovoljeni trgovini z drogami.
13. člen
Spisi, dokumenti in priče
1. Carinski organi pogodbenic na zahtevo priskrbijo dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpošiljanjem blaga z navedbo vrednosti, porekla, razporejanja blaga in kraja, kamor je to namenjeno.
2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče zahtevati le, kadar kopije ne bi zadostovale. Na posebno zahtevo se kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva ustrezno overijo.
3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki so bili poslani organu prosilcu, je treba čim prej vrniti. To ne vpliva na pravice zaprošenega organa ali drugih, ki so s tem povezani. Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za sodne postopke ali podobne namene, nemudoma vrniti.
4. Na zaprosilo carinskega organa ene pogodbenice carinski organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti svoje uslužbence, če ti uslužbenci na to pristanejo, da nastopijo kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo gradivo ali njihove overjene kopije, za katere se meni, da so potrebni za postopek. V takem zaprosilu je treba navesti čas, kraj in vrsto postopka in v kakšni vlogi bo uslužbenec pričal.
14. člen
Stroški
1. Carinski organi pogodbenic se odpovejo vsem zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov za tolmače, ki niso državni uslužbenci.
2. Če so ali bodo za izpolnitev zaprosila potrebni večji in izredni stroški, se carinski organi pogodbenic posvetujejo, da določijo pogoje, pod katerimi se zaprosilo izpolni, ter način kritja stroškov.
15. člen
Izvajanje
1. Ta sporazum izvajajo
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije na eni strani in
– Carinska uprava Republike srbske na ozemlju Republike srbske in Federalna carinska uprava na ozemlju Federacije Bosne in Hercegovine na drugi strani.
Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za uporabo sporazuma, ob upoštevanju predpisov o varstvu podatkov.
2. Izmenjava podatkov na podlagi izvajanja tega sporazuma poteka med Ministrstvom za finance – Carinsko upravo Republike Slovenije in ozemeljsko pristojno carinsko upravo v Bosni in Hercegovini.
3. Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine pomaga Ministrstvu za finance – Carinski upravi Republike Slovenije, kadar ni jasno, katera carinska uprava naj prejme zaprosilo.
4. Po posvetovanju lahko carinski organi pogodbenic izdajo upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma.
5. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo njihove preiskovalne službe v neposrednem stiku.
16. člen
Sprejete obveznosti po mednarodnih konvencijah
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na obveznosti, sprejete po mednarodnih konvencijah, ki so jih veljavno sprejele pogodbenice.
17. člen
Območje uporabe sporazuma
Ta sporazum se uporablja na carinskih območjih obeh pogodbenic, kot sta določeni v njunih notranjih zakonodajah.
18. člen
Začetek in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
2. Carinski organi pogodbenic soglašajo, da se sestanejo zaradi ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega odnosa, na zahtevo enega od carinskih organov ali po petih letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma, razen če se med seboj pisno uradno ne obvestijo, da tak pregled ni potreben.
3. Pogodbenici lahko kadar koli popravita ali spremenita ta sporazum z medsebojnim dogovorom.
4. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera koli pogodbenica ne odpove pisno po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega uradnega obvestila.
Da bi to potrdila, sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Sklenjeno v Ljubljani dne 7. aprila 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem, bosanskem, srbskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Republiko Slovenijo
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Bosno in Hercegovino
dr. Mladen Ivanić l. r.
                   PRILOGA

             TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV

  1 Osebni podatki, ki se računalniško obdelujejo, morajo biti:
  a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito;
  b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo uporabljati na
način, nezdružljiv s temi nameni;
  c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za katere se hranijo;
  d) natančni, in če je potrebno, sproti usklajevani;
  e) ohranjeni v obliki, ki dopušča ugotavljanje istovetnosti oseb, na katere se
podatki nanašajo, le tako dolgo, kot je potrebno za namen, za katerega se ti
podatki hranijo.
  2 Osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju ne smejo biti računalniško
obdelani, razen če notranje pravo ne zagotavlja ustreznega varstva. Enako velja za
osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami.
  3 Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov,
hranjenih v podatkovnih datotekah, pred nepooblaščenim uničenjem ali slučajno
izgubo kot tudi pred nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem.
  4 Vsaki osebi je treba omogočiti:
  a) da ugotovi obstoj računalniško obdelane datoteke osebnih podatkov, njene
glavne namene kot tudi identiteto in stalno prebivališče ali glavni sedež
upravljavca datoteke;

  b) da v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali stroškov dobi
potrditev, ali so osebni podatki, ki se nanašajo nanjo, hranjeni v računalniško
obdelani datoteki, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki;

  c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih podatkov, če so
bili obdelani v nasprotju z določbami notranjega prava, ob upoštevanju temeljnih
načel iz prvega in drugega odstavka te priloge;
  d) da ima na voljo pravna sredstva, če zahteva za obvestilo oziroma obvestilo,
popravek ali izbris, omenjen v pododstavkih b) in c) tega odstavka, ni izpolnjena.

  5.1 Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te priloge niso
dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, določenih v teh odstavkih.
  5.2 Neupoštevanje določb prvega, drugega in četrtega odstavka te priloge je
dovoljeno, če jo to določeno v zakonodaji pogodbenice in je to potreben ukrep v
demokratični družbi v interesu:

   a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, denarnih interesov države ali
zatiranja kaznivih dejanj;

   b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic in svoboščin
drugih.
  5.3 Zakon lahko določa omejitev uresničevanja pravic, določenih v pododstavkih
b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, v zvezi z računalniško obdelanimi
datotekami osebnih podatkov, ki se uporabljajo za statistične ali
znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni nikakršnega tveganja, da bi bila
kršena zasebnost oseb, na katere se podatki nanašajo.
  6 Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje ali drugače
vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli osebam, na katere se podatki nanašajo,
širše varstvo, kot je določeno v tej prilogi.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA REGARDING MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS
The Republic of Slovenia on one side, and Bosnia and Herzegovina on the other side, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”;
Considering that the offences against Customs laws are prejudicial to the economic, fiscal and commercial interests of their respective countries;
Considering the importance of assuring the accurate assessment of Customs duties and other taxes on the importation and exportation of goods, as well as the accurate determination of the value and origin of such goods;
Recognizing the need for international cooperation in matters related to the administration and enforcement of the Customs laws;
Convinced that action against Customs offences can be made more effective by cooperation between their Customs Authorities;
Having regard to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
a) “Customs legislation” shall mean laws and regulations enforced by the Customs Authorities concerning importation, exportation, and transit of goods, as they relate to Customs duties, charges, and other controls in respect of the movement of goods across national boundaries;
b) “Customs duties” shall mean all duties, taxes, fees or / and other charges which are levied and collected in the territories of the Contracting Parties, in application of customs legislation, but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate costs of services rendered;
c) “Applicant Authority” shall mean the Customs Authority which makes a request for assistance pursuant to this Agreement or which receives such assistance;
d) “Requested Authority” shall mean the Customs Authority which receives a request for assistance pursuant to this Agreement or which renders such assistance;
e) “Contravention” shall mean any violation of the customs legislation as well as any attempted violation of such legislation;
f) “Customs Authority” shall mean in the Republic of Slovenia, the Ministry of Finance – the Customs Administration of the Republic of Slovenia (Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije) and in Bosnia and Herzegovina, the Republika Srbska Customs Administration (Republička uprava carina Republike Srpske) on the territory of the Republika Srbska and the Federation Customs Administration (Federalna carinska uprava) on the territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina.
g) “Personal data” shall mean all information relating to an identified or identifiable individual.
Article 2
Scope of the Agreement
1. The Contracting Parties shall, through their Customs Authorities as defined in Article 1, item f) of this Agreement, assist each other, in the manner and under the conditions laid down in this Agreement, in ensuring that customs legislation is correctly applied, in particular by the prevention, detection and investigation of contraventions of this legislation.
2. All assistance rendered pursuant to the present Agreement shall be rendered in accordance with the domestic law of the requested Contracting Party.
Article 3
Assistance on Request
1. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall furnish it with all relevant information to enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including inter alia, information regarding the transportation and shipment of goods, the disposition and destination of such goods as well as their value and origin as well as information regarding acts committed or planned which contravene or would contravene such legislation.
2. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall inform it whether goods exported from the territory of one of the Contracting Parties have been properly imported into the territory of the other Contracting Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.
3. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall take the necessary steps to ensure that a surveillance is kept on:
a) particular natural or legal persons of whom there are reasonable grounds for believing that they are contravening or have contravened customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party;
b) places where goods are stored in a way that gives grounds for suspecting that they are intended to be illicitly imported into the territory of the applicant Contracting Party;
c) movement of goods notified by the applicant Authority as possibly giving rise to substantial contraventions of customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party;
d) means of transport for which there are reasonable grounds for believing that they have been, are or may be used in the contravening of customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party.
Article 4
Spontaneous Assistance
The Customs Authorities of the Contracting Parties, as defined in Article 1, item f) of this Agreement, shall within their competences provide each other with assistance if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation, particularly when they obtain information pertaining to:
– acts which have contravened, contravene or would contravene such legislation and which may be of interest to the other Contracting Party;
– new means or methods employed in committing contraventions against such legislation;
– goods known to be the subject of substantial contraventions against the customs legislation in the territory of the other Contracting Party;
– particular persons known to be or suspected of committing contraventions against the legislation in force in the territory of the other Contracting Party;
– means of transport and containers, about which knowledge or suspicions exist that they were, are, or could be used in committing contraventions against the customs legislation in force in the territory of the other Contracting Party.
Article 5
Technical Assistance
1. Assistance, as provided for in this Agreement shall include inter alia information regarding:
a) enforcement actions that may be of use in the prevention of contraventions;
b) new methods used in committing contraventions;
c) observations and findings resulting from the successful application of new enforcement aids and techniques; and
d) new techniques and improved methods of processing passengers and cargo.
2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall, if not contrary to their domestic law, also seek to cooperate in:
a) initiating, developing, or improving specific training programs for their personnel;
b) establishing and maintaining channels of communication between themselves in order to facilitate the secure and rapid exchange of information;
c) facilitating effective coordination between themselves, including the exchange of personnel, experts, and the posting of liaison officers;
d) the consideration and testing of new equipment or procedures;
e) the simplification and harmonization of their respective customs procedures; and
f) any other general administrative matters that may from time to time require their joint action.
Article 6
Delivery/Notification
At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall in accordance with its legislation take all necessary measures in order
– to deliver all documents,
– to notify all decisions
falling within the scope of this Agreement to an addressee, residing or established in its territory. In such a case paragraph 3 of Article 7 shall apply.
Article 7
Form and Substance of Requests for Assistance
1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral request may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
a) the applicant Authority making the request;
b) the measure requested;
c) the object of and the reason for the request;
d) the laws, rules and other legal elements involved;
e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons, to which the request relates;
f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 6; and
g) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates.
3. Requests shall be submitted in an official language of the requested Authority, in English or in a language acceptable to that Authority.
4. a) Assistance shall be carried out by direct communication between the respective Customs Authorities.
b) In case the Customs Authority of the requested Contracting Party is not the appropriate agency to comply with a request, it shall promptly transmit the request to the appropriate agency, who shall act upon the request according to its powers under the law, or advise the requesting Authority of the appropriate procedure to be followed regarding such a request.
5. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures may, however, be undertaken.
Article 8
Execution of Requests
1. The requested Authority shall take all reasonable measures to execute the request, and if required, will endeavour to seek any official or judicial measure necessary to carry out the request.
2. The Customs Authority of one Contracting Party shall, upon the request of the Customs Authority of the other Contracting Party, conduct any necessary investigation, including the questioning of experts and witnesses or persons suspected of having committed a contravention, and undertake verifications, inspections, and fact-finding inquiries in connection with the matters referred to in the present Agreement.
3. Upon request, the requested Authority may, to the fullest extent possible, allow officials of the applicant Authority to be present in the territory of the requested Contracting Party, when its officials are investigating contraventions which are of concern to the applicant Authority.
4. The applicant Authority shall, if it so requests, be advised of the time and place of the action to be taken in response to the request so that the action may be coordinated.
5. Officials of the applicant Authority, authorized to investigate contraventions, may ask that the requested Authority examine relevant books, registers, and other documents or data media and supply copies thereof, or supply any information relating to the contravention.
Article 9
The Form in which Information is to be Communicated
1. The requested Authority shall communicate the results of enquiries to the applicant Authority in the form of documents, certified copies of documents, reports and the like and, when necessary, orally.
2. The documents provided for in paragraph 1 may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose, any information necessary for the interpretation or utilization of such computerized information shall be furnished along with it.
Article 10
Exceptions to the Obligation to Provide Assistance
1. In cases where the requested Contracting Party is of the opinion that compliance with a request would infringe upon its sovereignty, security, public order, or other substantive national interest, or would violate an industrial, commercial or professional secret, assistance may be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements. Assistance may also be refused if the request involves currency or tax regulations other than regulations concerning customs duties.
2. Where the applicant Authority requests assistance which it would itself be unable to provide if so asked, it shall draw attention to the fact in its request. It shall then be for the requested Authority to decide how to respond to such a request.
3. If assistance is withheld or denied, the decision and the reasons therefore must be notified to the applicant Authority without delay.
Article 11
Obligation to Observe Confidentiality
1. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the same protection extended under the relevant laws relating to the same kind of information applicable in the Contracting Party which received it.
2. Personal data may only be transmitted if the level of personal protection afforded by the legislation of the Contracting Parties is equivalent. The Contracting Parties shall ensure at least a level of protection based on the principles laid down in the Annex to this Agreement.
Article 12
Use of Information
1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial and administrative proceedings.
2. The applicant Authority shall not use evidence or information obtained under this Agreement for purposes other than those stated in the request without the prior written consent of the requested Authority.
3. Where personal data is exchanged under this Agreement, the Customs Authorities of the Contracting Parties shall ensure that it is used only for the purposes indicated in the request and according to any conditions that the requested Contracting Party may impose.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable to information concerning contraventions relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to the authorities of the applicant Contracting Party which are directly involved in combatting illicit drug traffic.
Article 13
Files, Documents and Witnesses
1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall, upon request, provide documentation relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, origin, disposition, and destination of those goods.
2. Originals of files, documents, and other materials shall be requested only in cases where copies would be insufficient. Upon specific request, copies of such files, documents, and other materials shall be appropriately authenticated.
3. Originals of files, documents, and other materials which have been furnished to the applicant Authority shall be returned at the earliest opportunity. The rights of the requested Authority or of third parties relating thereto shall remain unaffected. Upon request, originals necessary for adjudicative or similar purposes shall be returned without delay.
4. Upon the request of the Customs Authority of one Contracting Party, the Customs Authority of the other Contracting Party shall, at its discretion, authorize its employees, if such employees consent to do so, to appear as witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the applicant Contracting Party, and to produce such files, documents, and other materials, or authenticated copies thereof, as may be considered necessary for the proceedings. Such a request shall specify the time, place, and type of proceedings and in what capacity the employee shall testify.
Article 14
Costs
1. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall waive all claims for the reimbursement of costs incurred in the execution of the present Agreement, with the exception of expenses for witnesses, fees of experts, and the costs of interpreters other than government employees.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will be required, in order to execute the request, the Customs Authorities of the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request shall be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.
Article 15
Implementation
1. The implementation of this Agreement shall be entrusted to
– the Ministry of Finance – the Customs Administration of the Republic of Slovenia on one side, and
– to the Republika Srbska Customs Administration on the territory of the Republika Srbska and to the Federation Customs Administration on the territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina, on the other side.
They shall decide on all practical measures and arrangements necessary for its application, taking into consideration rules in the field of data protection;
2. The exchange of information deriving from the implementation of this Agreement shall be carried out between the Ministry of Finance – the Customs Administration of the Republic of Slovenia and the territorially competent Entity Customs Administration in Bosnia and Herzegovina.
3. The Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina assists to the Ministry of Finance – the Customs Administration of the Republic of Slovenia in case of uncertainity as to which Entity Customs Administration should receive the request.
4. After consultation, the Customs Authorities of the Contracting Parties may issue any administrative directives necessary for the implementation of this Agreement.
5. The Customs Authorities of the Contracting Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.
Article 16
Obligations imposed under International Conventions
The provisions of this Agreement shall not prejudice the obligations imposed under international conventions validly accepted by the Contracting Parties.
Article 17
Territorial Application
This Agreement shall be applicable to the Customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legislation.
Article 18
Entry into Force and Termination
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that all internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
2. The Customs Authorities of the Contracting Parties agree to meet in order to review this Agreement or to discuss any other customs matters which may arise out of the relationship between them, upon the request of one of the Customs Authorities or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.
3. The Contracting Parties may at any time, revise or amend this Agreement by mutual consent.
4. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless terminated by one of the Contracting Parties in writing through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
Done at Ljubljana on the 7th day of April 2003 in two originals in the Slovene, Bosnian, Serb, Croat and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Republic of Slovenia
Dr Dimitrij Rupel (s)
 
For Bosnia and Herzegovina
Dr Mladen Ivanić (s)
                    ANNEX

            BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION

  1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
  a) obtained and processed fairly and lawfully;
  b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way
incompatible with those purposes;
  c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which
they are stored;
  d) accurate and, where necessary, kept up to date;
  e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for
no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
  2. Personal data concerning health or sexual life, may not be processed
automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall
apply to personal data relating to criminal convictions.
  3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal
data stored in automated data files against unauthorised destruction or accidental
loss as well as against unauthorised access, alteration or dissemination.

  4. Any person shall be enabled:
  a) to establish the existence of an automated personal data file, its main
purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of
business of the controller of the file;
  b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense
confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated
data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
  c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if
they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect
to the basic principles set out under paragraphs 1 and 2 of this Annex;
  d) to have remedy if a request for communication or, as the case may be,
communication, rectification or erasure as referred to in subparagraphs b and c of
this paragraph is not complied with.
  5.1 No exception to the provisions under paragraphs 1, 2 and 4 of this Annex
shall be allowed except within the limits defined in these paragraphs.
  5.2 Derogation from the provisions under paragraphs 1, 2 and 4 of this Annex
shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the
Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in
the interest of:
   a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the
State or the suppression of criminal offences;
   b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
  5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in paragraph 4,
subparagraphs b, c and d of this Annex, may be provided by law with respect to
automated personal data files used for statistics or for scientific research
purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the
data subjects.

  6. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or
otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects
a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 437-01/03-15/1
Ljubljana, dne 29. oktobra 2003
EPA 993-III
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Valentin Pohorec l. r.
* Besedilo sporazuma v bosanskem, srbskem in hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost