Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003

Kazalo

69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP), stran 1784.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM PREVOZU (BBGKP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. oktobra 2003.
Št. 001-22-85/03
Ljubljana, dne 10. oktobra 2003
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM PREVOZU (BBGKP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu, podpisan v Ljubljani dne 5. novembra 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se,
pripravljeni pospeševati mednarodni prevoz blaga,
ob upoštevanju, da je učinkovit mednarodni prevoz blaga pomemben pogoj za trgovinske odnose,
ob spoznanju, da je zaradi okoljevarstvenih razlogov in omejenih zmogljivosti cestnega prevoza treba vzpostaviti sodoben transportni sistem z izkoriščanjem prednosti prevoza po železnici, notranjih plovnih poteh ali morju ter tako ustvariti z gospodarskega vidika in z vidika varstva prebivalstva sprejemljive druge možnosti prevoza, s katerimi se nadomesti cestni prevoz,
v prepričanju, da pomeni razvoj kombiniranega prevoza možnost reševanja problematike mednarodnega prometa,
v prizadevanju za medsebojno sodelovanje,
na podlagi mednarodnih sporazumov o mednarodnem prevozu blaga
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Splošne določbe
(1) Ta sporazum se uporablja za mednarodni kombinirani prevoz blaga v intermodalnih transportnih enotah in cestnih vozilih, ki se deloma opravlja po železnici, notranjih plovnih poteh ali morju in deloma po cesti med ozemljema pogodbenic ali v tranzitu čez njuni ozemlji ali čez ozemlje ene od pogodbenic ob uporabi prevoznih sredstev, registriranih pri organih pogodbenic.
(2) Določbe tega sporazuma ne vplivajo na večstranske ali dvostranske sporazume, ki zavezujejo pogodbenici.
2. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu:
(a) “mednarodni kombinirani prevoz” pomeni intermodalni prevoz, pri katerem se glavni del evropske poti opravi po železnici, notranjih plovnih poteh ali morju in sta morebitna začetni in/ali končni del poti, ki se opravita po cesti, čim krajša;
(b) “intermodalni prevoz” pomeni prevoz blaga v eni in isti nakladalni enoti ali cestnem vozilu, pri katerem se zaporedoma uporablja dva ali več načinov prevoza brez pretovarjanja samega blaga ob zamenjavi načina prevoza;
(c) “intermodalna transportna enota” pomeni kontejner, zamenljivo tovorišče, polpriklopnik in priklopnik, primeren za intermodalni prevoz;
(d) “cestno vozilo” pomeni motorno vozilo, ki je namenjeno in se uporablja za prevoz blaga. Vsaka kombinacija cestnega vozila s priklopnikom ali vlačilca s polpriklopnikom se prav tako šteje za cestno vozilo, pri čemer mora biti cestno vozilo ali vlačilec registriran v eni od pogodbenic;
(e) “terminal kombiniranega prevoza” pomeni mesto natovarjanja, raztovarjanja ali pretovarjanja intermodalnih transportnih enot ali cestnih vozil zaradi zamenjave načina prevoza;
(f) “dovoz in odvoz po cesti” pomeni prevoz intermodalnih transportnih enot ali cestnih vozil po cesti med nakladališčem ali razkladališčem ali mejnim prehodom in najbližjim terminalom kombiniranega prevoza, pri čemer zračna razdalja ne sme preseči omejitve, določene s pravnimi predpisi pogodbenice;
(g) “spremljani prevoz” pomeni prevoz cestnih vozil v spremstvu voznika, pri katerem se uporabi drug način prevoza (posebna ladja ali vlak);
(h) “nespremljani prevoz” pomeni prevoz cestnih vozil ali intermodalnih transportnih enot brez spremstva voznika, pri katerem se uporabi drug način prevoza (posebna ladja ali vlak);
(i) “nagradna kvota” pomeni dovolilnice, izdane kot nagrada za določeno število voženj, opravljenih s kombiniranim prevozom;
(j) “oprtni prevoz” pomeni prevoz cestnih vozil na posebnih vagonih;
(k) “RO-RO prevoz” pomeni prevoz cestnih vozil in intermodalnih transportnih enot s posebnimi ladjami;
(l) “pristojni organ” pomeni: za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in za Republiko Bolgarijo Ministrstvo za promet in zveze;
(m) “skupni odbor” pomeni odbor za kombinirani prevoz, ustanovljen po 11. členu tega sporazuma.
3. člen
Nespremljani prevoz
(1) Pogodbenici se dogovorita, da dovoz in odvoz po cesti v nespremljanem prevozu na ozemlju ene pogodbenice z uporabo cestnih vozil, registriranih v drugi pogodbenici, opravlja prevoznik izključno na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda pristojni organ pogodbenice, na katere ozemlju se opravljata dovoz in odvoz po cesti.
(2) Prevoznik lahko opravlja dovoz in odvoz po cesti v nespremljanem prevozu pod pogojem, da je pošiljatelj ali ga je za to pooblastil izvajalec kombiniranega prevoza.
(3) V okviru skupnega odbora se pogodbenici medsebojno obveščata o terminalih kombiniranega prevoza, o razdaljah, na katerih se lahko opravljata dovoz in odvoz po cesti v nespremljanem prevozu, kot tudi o možnostih za oprostitev plačila pristojbin za uporabo cest po veljavni notranji zakonodaji.
(4) Cestno vozilo, namenjeno za dovoz in odvoz po cesti v nespremljanem prevozu, se lahko parkira na območju terminala kombiniranega prevoza ali na parkiriščih v njegovi neposredni bližini in v zasebnem objektu (parkirišču) na podlagi dovoljenja, ki so ga izdali organi, in v skladu s pravnimi predpisi pogodbenice, v kateri je terminal.
(5) Dovoz in odvoz po cesti v nespremljanem prevozu med nakladališčem in razkladališčem ter terminalom kombiniranega prevoza se opravljata po najkrajši običajni poti.
4. člen
Spremljani prevoz
(1) Prevoz cestnih vozil med mejnim prehodom in terminalom kombiniranega prevoza na ozemlju druge pogodbenice se opravi brez dovolilnice, cestna vozila pa so oproščena pristojbin za uporabo cest za določeno razdaljo, o čemer se dogovorita pristojna organa pogodbenic. Organi dovolijo prehod brez dovolilnice tistim cestnim vozilom, ki imajo ustrezen dokument, s katerim se dokazuje pravica do opravljanja kombiniranega prevoza.
(2) Za prevoz na razdalji, ki je daljša od razdalje, omenjene v prejšnem odstavku, je potrebna posebna dovolilnica, ki jo izda pristojni organ pogodbenice. V dovolilnici se navede, da se nanaša na kombinirani prevoz, da je s plačilom ali brez plačila pristojbin za uporabo cest in da velja samo za ta prevoz. O kvoti posebnih dovolilnic za spremljani prevoz se dogovori na vzajemni podlagi na zasedanju skupnega odbora.
(3) Pogodbenici si prizadevata zagotoviti, da skupni čas ustavljanja vlakov v oprtnem prevozu na mejnih prehodih ni daljši od trideset minut.
5. člen
Dokumenti
(1) Dokumenti, ki dajejo pravico do opravljanja kombiniranega prevoza, se hranijo v cestnem vozilu in se na zahtevo predložijo organom ene ali druge pogodbenice. Če se tak dokument ne predloži, se šteje, da je cestno vozilo brez dovolilnice in se ustrezno obravnava. Vsaka sprememba ali nepooblaščen popravek takega dokumenta ga razveljavi. Taki dokumenti se zasežejo in o tem izda ustrezen dokument.
(2) Ob vstopu na ozemlje ali zapustitvi ozemlja ene ali druge pogodbenice se v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic izvede kontrola oseb in vozil, ki opravljajo kombinirani prevoz.
6. člen
Podpora kombiniranemu prevozu
(1) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili spodbude izvajalcem prevoza po železnici, notranjih plovnih poteh ali morju in podjetjem za kombinirani prevoz ter da bosta sprejeli in usklajevali ukrepe za spodbujanje predvsem v zvezi z nespremljanim prevozom, prav tako pa v zvezi s spremljanim prevozom, če je to utemeljeno.
(2) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali gradnjo in posodobitev infrastrukture, potrebne za uspešno opravljanje kombiniranega prevoza.
(3) Pogodbenici dovoz in odvoz po cesti oprostita prepovedi vožnje za cestna vozila, kot to določata njuni notranji zakonodaji.
(4) Pogodbenici omogočita dovoz in odvoz po cesti s cestnimi vozili, ki prevažajo ISO kontejnerje v kombiniranem prevozu, katerih skupna masa ne presega 44 ton.
(5) Pogodbenici si prizadevata za prenos mejnih postopkov na terminale kombiniranega prevoza.
(6) Pogodbenici si prizadevata za uskladitev železniške infrastrukture in mejnih postopkov v železniškem prometu s predpisi in standardi, predvidenimi v Evropskem sporazumu o pomembnejših progah mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (AGTC).
(7) Skupni odbor določi razmerje med opravljenim prevozom in nagradnimi dovolilnicami za cestni prevoz pri uporabi oprtnega prevoza in RO-RO prevoza med prevozom tovora med ozemljema pogodbenic ali v tranzitu čez njuni ozemlji s cestnimi vozili, registriranimi v eni od pogodbenic.
(8) Nagradne dovolilnice po prejšnjem odstavku si pristojni organi izmenjajo četrtletno.
7. člen
Sodelovanje
(1) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta izvajalce prevoza po železnici, notranjih plovnih poteh ali morju spodbujali, da skupaj s podjetji za kombinirani prevoz pripravijo konkurenčne ponudbe za kombinirani prevoz s posebnim poudarkom na kakovosti prevoza, krajših prevoznih časih in izpolnjevanju dostavnih rokov.
(2) Pogodbenici spodbujata cestne prevoznike, da v največji možni meri izkoristijo prednosti kombiniranega prevoza.
(3) Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta medsebojno obveščali o ukrepih, ki lahko vplivajo na nadaljnji razvoj kombiniranega prevoza. Z namenom nadaljnjega razvoja kombiniranega prevoza in reševanja kakršnih koli težav lahko vsaka pogodbenica predlaga sklic zasedanja skupnega odbora. Pristojna organa se pravočasno obvestita o vsaki spremembi notranje zakonodaje pogodbenic v zvezi s kombiniranim prevozom in vsaki spremembi v zvezi s pooblastili pristojnega organa.
8. člen
Kršitev določb
(1) Prevozniki, vključno z njihovim osebjem, se ravnajo po pravnih predpisih druge pogodbenice.
(2) Pristojni organ v državi ustanovitve podjetja lahko v primeru resnih in ponavljajočih se kršitev na ozemlju države gostiteljice in na njeno zahtevo sprejme naslednje ukrepe:
· izda opozorilo,
· prepove opravljanje prevoza na ozemlju pogodbenice, na katerem je bila kršitev ali so bile kršitve storjene.
V posebej resnih primerih lahko pristojni organ države gostiteljice kršilcu začasno prepove opravljanja prevoza na njenem ozemlju do odločitve pristojnega organa v državi ustanovitve podjetja.
(3) Pristojna organa se medsebojno obvestita o sprejetih ukrepih.
(4) Določila drugega odstavka ne izključujejo drugih zakonitih sankcij, ki jih sprejmejo organi pogodbenice, na katere ozemlju je bila kršitev storjena.
9. člen
Varstvo podatkov
(1) Pogodbenici se zavezujeta, da podatkov ali informacij druge pogodbenice v zvezi z izvajanjem sporazuma ne bosta izkoriščali ali uporabljali proti njenim interesom in da jih ne bosta razkrili nobeni tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice.
(2) Varstvo in pošiljanje podatkov se izvajata v skladu s pravnimi predpisi vsake pogodbenice. Podatki in informacije se lahko dajejo organom, tožilstvu in sodišču, če se zahtevajo v uradni preiskavi.
(3) Določila prvega in drugega odstavka se ne nanašajo na podatke, ki jih je treba sporočiti Evropski uniji v skladu z določbami Direktive Sveta 92/106/EGS.
10. člen
Izredni dogodki
Pogodbenici sprejmeta posebne ukrepe v primeru prekinitve prometa, daljše od dvanajst ur, da bi zagotovili odvijanje mednarodnega kombiniranega prevoza.
11. člen
Skupni odbor
(1) Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita skupni odbor. Vsaka pogodbenica imenuje v odbor tri člane, ki jih vodi predstavnik pristojnega organa. Predsednika imata pravico povabiti druge strokovnjake, da se udeležijo zasedanj skupnega odbora.
(2) Delo skupnega odbora se določi s poslovnikom, ki se sprejme na prvem zasedanju. Skupni odbor odločitve sprejema soglasno. Zasedanja skupnega odbora se skličejo vsaj enkrat na leto izmenoma na ozemljih pogodbenic.
(3) Skupni odbor ima pravico predlagati spremembe tega sporazuma.
(4) Odločitve, ki jih sprejme skupni odbor, so za pristojna organa pogodbenic zavezujoče.
12. člen
Začetek veljavnosti in odpoved
(1) Ta sporazum se potrdi v skladu z notranjepravnimi postopki pogodbenic in začne veljati trideset dni po prejemu druge diplomatske note o potrditvi.
(2) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko pisno odpove in preneha veljati šest mesecev po prejemu diplomatske note.
Sklenjeno v Ljubljani dne 5. novembra 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
Za Vlado
Republike Bolgarije
Solomon Isaac Passy l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN COMBINED TRANSPORT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the Contracting Parties)
Willing to facilitate the international transport of goods,
Having in mind that the effective international transport of goods is an important condition for trade relations,
Recognising the need arising from environmental reasons and the limited capacity of road transport to establish a modern transport system by using the advantages of transport by rail, inland waterways or sea, in order to create acceptable alternatives to road transport from an economic standpoint and that of protecting the population,
Convinced that development of combined transport signifies a possible solution to the problems of international traffic,
Aiming towards mutual co-operation,
Based on international agreements concerning international transport of goods,
Have agreed as follows:
Article 1
General Provisions
(1) This Agreement shall apply to international combined transport of goods in intermodal transport units and road vehicles carried out partly by rail, inland waterways or sea and partly by road between the territories of the Contracting Parties or in transit through their territories or through the territory of either Contracting Party using means of transport registered with the authorities of the Contracting Parties.
(2) The provisions of this Agreement shall not affect any multilateral or bilateral Agreements binding the Contracting Parties.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) international combined transport shall mean intermodal transport where the major part of the European journey is by rail, inland waterways or sea and any initial and/or final legs carried out by road are as short as possible;
(b) “intermodal transport” shall mean the movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle, which successively uses two or more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes;
(c) intermodal transport unit shall mean a container, swap body, semi-trailer and trailer suitable for intermodal transport;
(d) “road vehicle” shall mean a motor vehicle designed and used for transport of goods. Any combination of a road vehicle with a trailer or of a tractor with a semi-trailer is also considered a road vehicle, whereas the road vehicle or the tractor must be registered in one of the Contracting Parties;
(e) “terminal of combined transport” shall mean the site where intermodal transport units or road vehicles are loaded, unloaded or reloaded from one mode of transport to another;
(f) pre-carriage and on-carriage by road shall mean the carriage by road of intermodal transport units or road vehicles between the loading or unloading station or border crossing point and the nearest terminal of combined transport whereby the distance measured by air must not exceed the limit set by the legal regulations of a Contracting Party;
(g) accompanied transport shall mean the transport of road vehicles, accompanied by the driver, using another mode of transport (a special ship or a train);
(h) unaccompanied transport shall mean the transport of road vehicles or intermodal transport units, not accompanied by the driver, using another mode of transport (a special ship or a train);
(i) “bonus quota” shall mean permits issued as a reward for a certain number of journeys performed by combined transport;
(j) “rolling road“ shall mean the carriage of road vehicles on special wagons;
(k) RO-RO service shall mean the carriage of road vehicles and intermodal transport units by special ships;
(l) competent authority shall mean: for the Republic of Slovenia - the Ministry of Transport, and for the Republic of Bulgaria - the Ministry of Transport and Communications;
(m) “Joint Committee“ shall mean the committee on combined transport set up under Article 11 of this Agreement.
Article 3
Unaccompanied Transport
(1) The Contracting Parties agree that pre-carriage and on-carriage by road in unaccompanied transport in the territory of one Contracting Party using road vehicles registered in the other Contracting Party shall be performed by a transport operator exclusively on the basis of a special authorisation issued by the competent authority of the Contracting Party in whose territory pre-carriage and on-carriage by road is performed.
(2) A transport operator may perform pre-carriage and on-carriage by road in unaccompanied transport, provided he is the consignor or is so authorised by the combined transport contractor.
(3) Within the framework of the Joint Committee the Contracting Parties shall inform each other of the terminals of combined transport, of the distances over which pre-carriage and on-carriage by road in unaccompanied transport may be performed as well as of the possibilities for exemption from payment of road user charges according to the national legislations in force.
(4) A road vehicle intended for pre-carriage and on-carriage by road in unaccompanied transport may be parked in the area of the terminal of combined transport or in parking places in their immediate surroundings and in a private facility (parking area) on the basis of an authorisation issued by the authorities and in accordance with the legal regulations of the Contracting Party where the terminal is located.
(5) Pre-carriage and on-carriage by road in unaccompanied transport between the loading or unloading station and the terminal of combined transport shall be performed along the shortest common route.
Article 4
Accompanied Transport
(1) The movement of road vehicles between the state border crossing point and the terminal of combined transport on the territory of the other Contracting Party shall be performed without a permit and the road vehicles shall be exempted from road user charges for a certain distance, which is agreed upon between the competent authorities of the Contracting Parties. The authorities shall let pass without a permit those road vehicles carrying a relevant document proving the right to perform combined transport.
(2) A transport of a distance longer than that mentioned in the previous paragraph shall be subject to a special permit issued by the competent authority of the relevant Contracting Party. The permit shall indicate that it refers to combined transport, that it is with or without payment of road user charges and that it is valid only for this transport. The quota of special permits for accompanied transport shall be agreed on reciprocal basis at a Joint Committee session.
(3) The Contracting Parties shall endeavour to ensure that the total stop time of rolling road trains at the border crossing points does not exceed thirty minutes.
Article 5
Documents
(1) The documents giving the right to carry out combined transport shall be kept in the road vehicle and shall be presented on demand to the authorities of either of the Contracting Parties. In case such a document is not presented, the road vehicle is considered to be without a permit and treated accordingly. Any modification or unauthorised correction of such document cancels its validity. Such documents shall be confiscated and a relevant document issued.
(2) When entering or leaving the territory of either of the Contracting Parties, the persons and the vehicles carrying out combined transport shall be subject to control according to the regulations of the national legislations of the Contracting Parties.
Article 6
Support to Combined Transport
(1) The Contracting Parties undertake to provide incentives to the contractors of transport by rail, inland waterways or sea and combined transport companies, and to adopt and co-ordinate support measures, especially with respect to unaccompanied transport as well as accompanied transport, if justified.
(2) The Contracting Parties undertake to support the construction and modernisation of infrastructure required for successful operation of combined transport.
(3) The Contracting Parties shall exempt pre-carriage and on-carriage by road from driving bans on road vehicles as stipulated by their national legislations.
(4) The Contracting Parties shall facilitate pre-carriage and on-carriage by road performed by road vehicles carrying ISO containers in combined transport whose total laden weight does not exceed 44 tons.
(5) The Contracting Parties shall endeavour to transfer border procedures to terminals of combined transport.
(6) The Contracting Parties shall endeavour to harmonise railway infrastructure and border procedures in railway traffic with the regulations and standards provided for in the European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC).
(7) The Joint Committee shall determine the ratio of performed transport and bonus permits for road transport when using rolling road and Ro-Ro services during the freight transport between the territories of the Contracting Parties or in transit through their territories by road vehicles registered in one of the Contracting Parties.
(8) The bonus permits under the previous paragraph shall be exchanged by the competent authorities quarterly.
Article 7
Co-operation
(1) The Contracting Parties undertake to encourage contractors of transport by rail, inland waterways or sea to prepare together with combined transport companies competitive offers for combined transport with a special emphasis on the quality of transport, shorter transport times and meeting of delivery terms.
(2) The Contracting Parties shall encourage road hauliers to take advantage of combined transport to the highest extent possible.
(3) The Contracting Parties undertake to inform each other of the measures which might affect further development of combined transport. With the aim of further developing combined transport and solving any problems either Contracting Party may propose that the Joint Committee is convened. The competent authorities shall inform each other in due time of any alteration in their national legislation concerning combined transport, as well as of any alteration concerning the powers of the respective competent authority.
Article 8
Violation of Provisions
(1) Transport operators including their staff shall comply with the legal regulations of the other Contracting Party.
(2) The competent authority in the country of establishment may, in the event of serious or repeated infringements committed on the territory of the host country, and at the latter’s request, take the following measures:
· issue a warning,
· prohibit the performance of transport on the territory of the Contracting Party where the infringement(s) was (were) committed.
In particularly serious cases, the competent authority of the host country may temporarily prohibit the performance of transport by the infringer on its territory pending a decision by the competent authority in the country of establishment.
(3) The competent authorities shall inform each other of the measures imposed.
(4) The provisions of paragraph 2 do not exclude other lawful sanctions undertaken by the authorities of the Contracting Party on whose territory the violation was committed.
Article 9
Data Protection
(1) The Contracting Parties undertake not to exploit or use the data or information of the other Contracting Party concerning the implementation of this Agreement against the latter’s interests and not to disclose them to any third party without prior written consent of the other Contracting Party.
(2) Protection and transmission of data shall be conducted in accordance with the legal regulations of each Contracting Party. Data and information may be provided to the authorities, the prosecution and the court if required in an official inquiry.
(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 do not refer to the data that must be communicated to the European Union according to the provisions of Council Directive 92/106/EEC.
Article 10
Extraordinary Events
The Contracting Parties shall adopt special measures in case of an interruption of traffic exceeding twelve hours in order to provide for the flow of international combined transport.
Article 11
Joint Committee
(1) For the purposes of implementing this Agreement the Contracting Parties shall establish a Joint Committee. Each Contracting Party shall appoint three members to the committee headed by a representative of the competent authority. The chairpersons shall have the right to invite other experts to attend the Joint Committee sessions.
(2) The work of the Joint Committee shall be determined by its standing orders to be adopted at its first session. The Joint Committee shall pass decisions according to the principle of unanimity. The sessions of the Joint Committee shall be convened at least once per year, alternately in the territories of the Contracting Parties.
(3) The Joint Committee shall have the right to propose amendments to this Agreement.
(4) The decisions adopted by the Joint Committee shall be binding for the competent authorities of the Contracting Parties.
Article 12
Entry into Force and Denunciation
(1) This Agreement shall be approved in accordance with the internal legal procedures of the Contracting Parties and shall enter into force thirty days after the receipt of the second of the diplomatic notes on approval.
(2) This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time. Each Contracting Party may denounce it in writing and it shall cease to be valid six months after the receipt of the diplomatic note.
Done at Ljubljana on 5 November 2001 in two originals in the Slovene, Bulgarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
dr. Dimitrij Rupel l. r.
For the Government
of the Republic of Bulgaria
Solomon Isaac Passy l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-03/03-16/1
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003
EPA 936-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v bolgarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti