Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003

Kazalo

62. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13), stran 1733.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 13 H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN GLEDE ODPRAVE SMRTNE KAZNI V VSEH OKOLIŠČINAH (MKVCP13)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. oktobra 2003.
Št. 001-22-86/03
Ljubljana, dne 10. oktobra 2003
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 13 H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN GLEDE ODPRAVE SMRTNE KAZNI V VSEH OKOLIŠČINAH (MKVCP13)
1. člen
Ratificira se Protokol št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah, sestavljen 3. maja 2002 v Vilni.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
PROTOCOL No. 13
TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERNING THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ALL CIRCUMSTANCES
The member States of the Council of Europe signatory hereto,
Convinced that everyone’s right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human beings;
Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”);
Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war;
Being resolved to take the final step in order to abolish the death penalty in all circumstances,
Have agreed as follows:
Article 1 – Abolition of the death penalty
The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.
Article 2 – Prohibition of derogations
No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 15 of the Convention.
Article 3 – Prohibition of reservations
No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.
Article 4 – Territorial application
1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
Article 5 – Relationship to the Convention
As between the States Parties the provisions of Articles 1 to 4 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.
Article 6 – Signature and ratification
This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 7 – Entry into force
1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.
2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 8 – Depositary functions
The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:
   a  any signature;
  b  the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
  c  any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4
    and 7;
  d  any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Vilnius, this 3rd day of May 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.
PROTOKOL št. 13
H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN GLEDE ODPRAVE SMRTNE KAZNI V VSEH OKOLIŠČINAH
Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola,
so se,
prepričane, da je pravica vsakogar do življenja v demokratični družbi temeljna vrednota in da je odprava smrtne kazni bistvenega pomena za varstvo te pravice ter popolno priznanje prirojenega dostojanstva vseh ljudi;
v želji, da bi okrepile varstvo pravice do življenja, ki jo zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija);
ob ugotovitvi, da Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni, podpisan v Strasbourgu 28. aprila 1983, ne izključuje smrtne kazni za dejanja, storjena med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti;
odločene, da storijo zadnji korak za odpravo smrtne kazni v vseh okoliščinah,
dogovorile o naslednjem:
1. člen – Odprava smrtne kazni
Smrtna kazen se odpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno kazen ali usmrčen.
2. člen – Prepoved razveljavitev
Glede določb tega protokola ni dovoljena nobena razveljavitev po 15. členu Konvencije.
3. člen – Prepoved pridržkov
Glede določb tega protokola ni dopusten noben pridržek po 57. členu Konvencije.
4. člen – Ozemeljska veljavnost
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.
2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, veljavnost tega protokola razširi na katero koli ozemlje, določeno v izjavi. Za to ozemlje začne protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo.
3. Vsaka izjava v skladu s prejšnjima odstavkoma se glede katerega koli ozemlja, določenega v taki izjavi, lahko umakne ali spremeni z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo.
5. člen – Razmerje do Konvencije
Države pogodbenice štejejo določbe od 1. do 4. člena tega protokola kot dodatne člene h Konvenciji in skladno s tem veljajo vse določbe Konvencije.
6. člen – Podpis in ratifikacija
Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale Konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Država članica Sveta Evrope ga ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni prej ali hkrati ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
7. člen – Začetek veljavnosti
1. Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma, ko je deset držav članic Sveta Evrope izrazilo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v skladu z določbami 6. člena.
2. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo ta protokol zavezuje, začne ta protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
8. člen – Naloge depozitarja
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti vse države članice Sveta Evrope o:
a. vsakem podpisu;
b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;
c. vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s 4. in 7. členom;
d. vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.
V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Vilni dne 3. maja 2002 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta Evrope.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/03-74/1
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003
EPA 939-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti