Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

56. Uredba o ratifikaciji Zapisnika VIII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, stran 1119.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI ZAPISNIKA VIII. ZASEDANJA STALNE MEŠANE KOMISIJE PO SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Zapisnik VIII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, podpisan 5. junija 2003 v Samoboru.
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
Stalna mešana komisija
po Sporazumu med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju
Zapisnik
VIII. zasedanja Stalne mešane komisije, ki je bilo v Samoboru, dne 5. junija 2003
I.
Na VIII. zasedanju Stalne mešane komisije, ki je bilo v Samoboru, dne 5. junija 2003 je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Uvod pozdrav g. Žarka Adameka, župana Samobora in seznanjanje s stanjem na tem obmejnem območju – predstavitev predstavnikov obmejnih občin
2. Poročila s sestankov podkomisij
3. Potrjevanje sklepov:
3.1 Podkomisija za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet
3.2 Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov
3.3 Podkomisija za usklajevanje carinskih postopkov
3.4 Podkomisija za turizem
3.5 Podkomisija za ribištvo
4. Razno
Seznam prisotnih je priloga tega zapisnika
II.
Slovenska stran je hrvaško obvestila, da je Vlada Republike Slovenije dne 22. 5. 2003 izdala Uredbo o ratifikaciji Zapisnika VII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju in s tem potrdila sklepe komisije.
AD) 1
Stalna mešana komisija se je seznanila s problematiko in iniciativami lokalnih skupnosti na tem območju, ki so jih predstavili g. Žarko Adamek, župan Samobora, g. Mile Vranešić, župnik iz Žumberka, g. Marijan Lukšić, namestnik župana Samobora, g. Nikola Hranilović, načelnik občine Žumberak, s slovenske strani pa mag. Andrej Vizjak, župan občine Brežice.
AD) 2
Stalna mešana komisija se je seznanila in sprejela poročila sopredsednikov Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet ga. Ljube Brank in g. Rajka Čupića (v imenu predsednika dr. Darka Mlinarića), Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov g. Rajka Komata in g. Branka Bolanče (v imenu predsednika. g.Filipa Dragovića), Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov g. Milana Bogatiča in g. Željka Bolta, Podkomisije za turizem ga. Valentine Lavrenčič in ga. Blanke Belošević, Podkomisije za ribištvo dr. Franca Potočnika in mr. Zlatka Homena ( v imenu predsednika mr. Josipa Markovića) in Podkomisije za lovstvo dr. Franca Potočnika ( v imenu predsednika g. Sava Vovka) in g. Branka Ivičeka.
AD) 3
3.1.) Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet sprejela naslednje sklepe:
3.1.1
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se zaradi ugotovljenega zelo nizkega prometa začasno preloži izgradnja mejnih prehodov za obmejni promet Starod I – Vele Mune in Rogatec I –.Klenovec Humski Do izgradnje imata status prehodnega mesta, ki se vpisuje v obmejne dokumente vsem prebivalcem ki tja gravitirajo in ki izpolnjujejo pogoje.
3.1.2
Stalna mešana komisija je potrdila, da bodo ostali 3 mejni prehodi za obmejni promet iz prve prioritete Žuniči-Prilišće, Krasinec – Pravutina in Središče ob Dravi – Preseka pričeli delovati 16. junija 2003.
Druga skupina mejnih prehodov za obmejni promet Sodevci – Blaževci, Krmačina – Vivodina, Božakovo – Obrež, Planina na Podbočju – Novo Selo Žumberačko, Podčetrtek – Luke Poljanske in Rakovec – Kraj Donji bodo pričeli obratovati v mesecu juliju 2003.
Preostalih 9 mejnih prehodov bo izgrajenih do konca novembra 2003 leta.
3.1.3
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da je delavni čas mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi – Preseka med delavniki od 5.00 do 23.00 ure, ob nedeljah pa od 9.00 do 21.00 ure.
3.1.4
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se mejni prehod za obmejni promet Nova vas ob Sotli – Draše izgradi v sklopu tretje kategorije mejnih prehodov.
3.1.5
Hotiza – Sveti Martin na Muri: Hrvaška stran je obvestila, da bo lokacijsko dovoljenje za most izdano v mesecu juliju 2003. Po izdaji le tega bo mogoče določiti mikrolokacijo za mejni prehod za obmejni promet.
3.1.6
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov, Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet in Podkomisijo za izvajanje carinskih postopkov, da na podlagi dogovora pristojnih služb obeh pogodbenic dogovorijo standard opreme in vse druge potrebne elemente za skupne mejne prehode, do 1. julija 2003.
3.1.7
Stalna mešana komisija potrjuje naslednje popravke v spisku že določenih prehodnih mest, dodatne nosilce pravic za prehod le teh in dodatna prehodna mesta:
– točka 16. seznama prehodnih mest se razširi za Goričak 55, Drenovec 13 in 14;
– točka 17. seznama prehodnih mest se razširi za Korenjak 20, 22, 24 in 24a
– doda se novo prehodno mesto: leseni most preko reke Sotle v Malem Taboru za Mali Tabor h.š. 40, po kriteriju najkrajše poti,
– doda se novo prehodno mesto: betonski most preko reke Sotle v Zgornjem Imenu (s hrvaške strani Bratkovec), samo za zaposlene in šolarje iz Bratkovca in Poljane Sutlanske,
– dopolnitev za hrvaške državljane za že določeno prehodno mesto: betonski most preko reke Sotle v mestu Risvica (s slovenske strani Kunšperk), Risvice i Ravno Brezje, ki so zapolseni ali se šolajo v Republiki Sloveniji
– prehodno mesto Razkrižje – Banfi (v tabeli prehodnih mest pod številko 5) –kot upravičenec se doda Banfi 100, občina Štrigova.
– prehodno mesto Gomila pri Kogu (Mlinarič) – Robadje – kot upravičenec s hrvaške strani se doda Robadje h.š. 68 (zaposlen v Sloveniji) – kriterij najkrajše poti;
– prehodno mesto Paradiž, Pohorje- Zalužje (številka 20 v seznamu prehodnih mest)- kot upravičenci se vpišejo prebivalci Zalužje h.š. 37 in 19 –– kriterij je neizgrajena cestna komunikacija z Republiko Hrvatško;
– prehodno mesto Pohorje, Mali Okić, Veliki Okić-Zalužje (številka 21 v seznamu prehodnim mest) – kot upravičenci se vpisujejo prebivalci Cvetlinska Jazbina h.š. 154 – kriterij je neizgrajena cestna kiomunikacija z Republiko Hrvatško;
– prehodno mesto (številka 33 v tabeli prehodnih mest) Brezovica-Goleši Žumberački – kot upravičenci se vpišejo Radatovići h.š.23, zaselek Grmki – kriterij je večja oddaljenost od mejnega prehoda in slaba cestna infrastruktura.
– prehodno mesto Zavrč (Gasilski dom) Pošta – Dubrava Križovljanska, Vinogradska ulica 2 – za učence in zaposlene (popis hišnih številk je v prilogi)
– popravi se sklep za prehodno mesto Brezovec-del: v tabeli mora pisati “iz RH v SLO in RH”
– zaradi jasnosti za katere upravičence gre se na zahtevo hrvaške strani dopolni sklep za že določena prehodna mesta s hišnimi številkami Slovenska vas 54, 53, 52, 51, 51a, 51b, 51c (na hrvaški strani Grdanjci)
– doda se novo prehodno mesto Gruškovje – Ložina za prebivalce Brezova Gora 86.
Prehod meje na lokaciji Prušnja vas-Osunje (ki je na podlagi sklepa 3.1.4a VI zasedanja SMK v Humu na Sotli že določena kot prehodna točka) lahko za najkrajšo pot preko državne meje do svojih nepremičnin, do eventuelne določitve prehodnega mesta, uporabljajo dvolastniki z prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu: Prušnja Vas 7, 8, 12, Vrtača 2, 3, 4 in Vrbje 3.
3.1.8
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da bo Republika Hrvaška financirala izgradnjo mostu preko reke Sotle v Plaviću, Republika Slovenija pa financira izgradnjo mostu preko reke Kamenice v Krmačini. Ostale podrobnosti okoli izgradnje navedenih mostov se dogovorita investitorja Direkcija za ceste RS in Hrvatske ceste d.o.o. ter o tem skleneta pisne (ustrezne) dogovore.
3.1.9
Stalna mešana komisija predlaga vladama obeh držav, da zadolžita pristojne resorje da dogovorijo principe vzdrževanja infrastrukturnih objektov na skupni državni meji.
3.2) Stalna mešana komisija je na osnovi predlogov Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednje sklepe:
3.2.1
Stalna mešana komisija je ugotovila 10 primerov lokacij pokopov v sosednji državi in sicer
slovenski državljani koristijo pokopališča na hrvaškem v 7 vaseh:
A) prebivalci Brezovice pri Metliki in Malo Lešče koristijo pokopališče Radatoviči
B) prebivalci Boldraža in Metlike koristitijo pokopališče Brašljevica
C) prebivalci Kamenice koristijo pokopališče Kašt
D) prebivalci Razkrižja delno koristijo pokopališče Štrigova
E) pebivalci Strojičev koristijo pokopališče Plešca
hrvaški državljani pa koristijo pokopališča v11 vaseh v Slovenije
A) prebivalci Dubrova Križovljanska koristijo pokopališce Zavrč
B) prebivalci Kučibrega, Škrliči in Dugo Brdo koristita pokopališce Hrvoji
C) prebivalci Brezovec Del koristijo pokopališce Hotiza
D) prebivalci Štrigove koristijo pokopališce Razkrižje
E) prebivalci Pasjaka, Rupe, Brc, Šapjan in Lipe koristijo pokopališče v Jelšanah
Za prevoz posmrtnih ostankov preko državne meje se mora pridobiti posmrtni potni list, ki ga v Sloveniji izdajajo izpostave območnih enot Zdravstvenega inšpektorata RS, na Hrvaškem pa ustrezno dovoljenje, ki ga izdajajo občinske sanitarne inšpekcije.
Prehajanje državne meje izven mejnih prehodov se udeležencem pogrebnih svečanosti dovoli pod naslednjimi pogoji:
1. za prestop državne meje morajo vse osebe imeti veljavne dokumente za prehajanje,
2. vse osebe se morajo takoj po končanih žalnih slovesnostih vrniti nazaj v državo iz katere so prišli na mestu kjer so prestopili državno mejo,
3. pred nameravanim prehodom državne meje morajo svojci o tem obvestiti policijske postaje v obeh državah,
4. za prehod državne meje se lahko koristijo že določena prehodna mesta in prehodne točke.
Režim prehajanja velja do preklica.
3.2.2
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se izdaja obmejne prepustnice in kmetijskega vložka na podlagi 4. odstavka 54. člena SOPS-a odobri:
a) lastnikom, najemnikom, zakupnikom, uživalcem nepremičnin, ki jih deli mejna črta ali so v celoti na sosednjem obmejnem območju (dvolastniki)
b) družinskim članom in delovni sili oseb navedenih pod točko a.
c) lastnikom zemljišč, najemnikom, zakupnikom, uživalcem ter njihovim družinskim članom in njihovi delovni sili, ki morajo da bi lahko prišli na najprimernejši način do svojih posestev, ki ležijo na istem obmejnem območju, uporabljati ceste in poti, ki peljejo čez sosednje obmejno območje,
pod pogojem, da prosilec izkaže, da izpolnjuje enega od navedenih kriterijev:
– da je nepremičnina obdelovana (kar potrdi z izjavo na zapisnik), in v izmeri vsaj 50 arov (5000 m2) ali pa je vpisana v kmetijske evidence ( »Upisnik poljoprivrednih gospodarstava« v Republiki Hrvaški)
– da nepremičnino deli mejna črta
– da do nepremičnine zaradi obstoječe cestne infrastrukture dostop preko mejnih prehodov ni mogoč.
Ta zaključek v celoti zamenja sklep 3.2.5 s šestega zasedanja Stalne mešane komisije, ki je bilo dne 13. 2. 2003 v Humu na Sotli.
3.2.3
Dokler ne bodo ustanovljene turistične cone na obmejnem območju na morju, se 8. člen SOPS izvaja samo v smislu obravnave plovil, ki so registrirana na obmejnem območju, na območju druge pogodbenice. Postopek kontrole potnikov na plovilu se izvaja v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ureja režim prehajanja državne meje.
3.2.4
Prehod komunalnih vozil (odvoz smeti, pluženje in drugo), poštarjev in inkasantov se dovoljuje v kolikor je to neobhodno potrebno za opravljanje njihovega dela in to po poteh, ki so neizogibno potrebne za izvajanje dejavnosti, v skladu z 46. členom SOPS-a, pod pogojem, da ima oseba veljaven dokument za prehajanje državne meje in pisno pooblastilo delodajalca pri katerem je zaposlen. Delodajalec mora izvod pooblastila dostaviti pristojnima policijskima postajama obeh držav na območju, kjer se izvaja dejavnost.
3.2.5
Stalna mešana komisija je potrdila, da na izvajanje 14. člena ne vpliva lastništvo kmetijskih in gozdarskih strojev in orodij, osebe, ki upravljajo s temi stroji pa morajo imeti obmejne prepustnice ali pa dovoljenje za enkraten prestop preko državne meje kot je to predvideno s SOPS.
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov, da pridobi mnenja pristojnih državnih organov o možnosti, da delovni stroji prehajajo državno mejo in opravljajo kmetijska dela za lastnike nepremičnin obeh držav v obmejnem območju.
Do pridobitve ustreznih rešitev se prehajanje državne meje dovoljuje v skladu z dosedanjim načinom prehajanja.
3.2.6
Pravice dvolastnika imajo tudi dediči v času zapuščinskega postopka. Dediči morajo vlogi za izdajo prepustnice s kmetijskim vložkom predložiti potrdilo pristojnih organov, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, da teče postopek za prenos lastništva. Organ, ki dediču v času zapuščinskega postopka izda kmetijski vložek, zabeleži to v evidencah izdanih dokumentov. V rubriko »lastnik nepremičnine« se vpiše podatke o umrlem lastniku, na prvi strani pa se kot podatek o imetniku kmetijskega vložka v rubriko »ki je« vpiše dedič. Po izdaji sklepa o dedovanju mora stranka tega nemudoma predložiti izdajatelju dokumenta.
3.3.) Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za usklajevanje carinskih postopkov sprejela naslednje sklepe:
3.3.1
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se za potrebe Cementarne Balažic Lucije s.p. iz Hotize, družini Balažic in zaposlenim v navedeni cementarni dovoli pristop do obrata pod pogojem, da je območje obrata, ki se nahaja na hrvaški strani ograjeno z ogrado, ki onemogoča prehod oseb in blaga preko ograde na ostalo obmejno območje.
3.3.2
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da hrvaški državljani, ob vnaprejšnji najavi policiji, ob nakupu blaga v vinogradništvu“ Vinski hram” družine Kotolenko, lahko prehajajo območje Republike Slovenije v skladu s 46 členom SOPS. Za kupljeno blago pa morajo posedovati dobavnico ali račun.
Zadolži se Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov in Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da preučita in predlgata rešitev za celotno “grebensko cesto”.
3.4 Stalna mešana komisija je na osnovi predlogov Podkomisije za turizem, sprejela naslednje sklepe:
3.4.1
Stalna mešana komisija je potrdila izbrani znak in logotip za označevanje turistične cone.
3.4.2
Stalna mešana komisija potrjuje, da predloženi elaborat za ustanovitev turistične cone » Dežela Petra Klepca«, ki so ga posredovale občine Osilnica s slovenske strani in občini Čabar in Delnice s hrvaške strani ustreza danim pogojem. Podkomisija za turizem je na podlagi dostavljenega elaborata in terenskega ogleda dala pozitivno mnenje z dopolnitvami.
3.4.3
Zaradi izkazanega interesa še nekaterih sosednjih občin z obeh strani meje na območju ob reki Kolpi Stalna mešana komisija poziva zainteresirane občine, da do konca junija predložijo Stalni mešani komisiji pismo o nameri in elaborat o predlagani turistični coni.
3.4.4
Stalna mešana komisija Podkomisiji za turizem nalaga, da si pri ustanavljanju turističnih con prizadeva k čim racionalnejšim rešitvam.
3.4.5
Stalna mešana komisija potrjuje imenovanje novih članov Podkomisije za turizem:
V slovenski del Podkomisije za turizem se za člana imenuje g. Dina Pucerja, predstavnika Turistične zveze Slovenije, v hrvaški del pa g. Milo Sršen, pomočnik direktorja glavnega urada Hrvaške turistične zveze.
3.5 Stalna mešana komisija je na osnovi predlogov Podkomisije za ribištvo sprejela naslednji sklep:
3.5.1
Stalna mešana komisija predlaga vladama obeh držav, da se za nadaljnjih šest mesecev podlajša veljavnost Kodeksa obnašanja ribičev pri izvajanju ribolova po Dogovoru o začasnem režimu implemetacije določb SOPS od 47. do 52. člena ob obveznem opravljanju monitoringa ribjih fondov na tem območju. Dovoljenja za ribolov se izdajo za celotno šestmesečno obdobje.
4. Razno
Na predlog slovenske delegacije Stalna mešana komisija soglaša, da se sklepi VIII. zasedanja Stalne mešane komisije začnejo izvajati z dnem podpisa tega zapisnika.
Naslednje zasedanje Stalne mešane komisijo bo v začetku julija na slovenski strani strani.
Vojko Kuzma l. r.
predsednik
slovenske delegacije
Olga Kresović-Rogulja l. r.
predsednica
hrvaške delegacije
3. člen
Za izvajanje zapisnika skrbijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 068-19/2001-16
Ljubljana, dne 24. julija 2003
EVA 2003-1811-0064
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo zapisnika v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina