Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

55. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Romunije o sodelovanju na področju javne uprave, stran 1117.

Na podlagi prve in četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
IN MINISTRSTVOM ZA JAVNO UPRAVO ROMUNIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU JAVNE UPRAVE
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Romunije o sodelovanju na področju javne uprave, podpisan v Ljubljani dne 3. oktobra 2002.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
S P O R A Z U M
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Romunije o sodelovanju na področju
javne uprave
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo Romunije, v nadaljnjem besedilu stranki, sta se v želji po razvoju slovensko-romunskega sodelovanja in izmenjavi izkušenj na področju javne uprave
dogovorili, kot sledi:
1. člen
Stranki bosta razvijali sodelovanje na področju osrednje in lokalne javne uprave na teh področjih:
(1) razvijanje sodelovanja z izmenjavo informacij in izkušenj, ki se nanašajo na reformo javne uprave v obeh državah,
(2) tesnejša povezava med upravo in državljani s pomočjo informiranja, to je z vzpostavitvijo nacionalne informacijske mreže »e-uprave«, ustanovitvijo le enega urada,
(3) podatki o prebivalstvu, izdajanje in urejanje potnih listov ter osebnih dokumentov državljanov,
(4) spodbujanje sodelovanja med lokalnimi oblastmi javne uprave.
2. člen
Na področju javne funkcije posvečata stranki posebno pozornost tem dejavnostim:
(1) ustanovitvi posebnih teles strokovnjakov in javnih uslužbencev, ki bodo delovali v osrednji in lokalni javni upravi obeh držav ter v mednarodnih telesih kot mednarodni uslužbenci,
(2) izmenjavi javnih uslužbencev in strokovnih delegacij na področju osrednje in lokalne javne uprave med državama.
3. člen
Na področju občinskih javnih služb bosta stranki razvijali sodelovanje na teh področjih, ki so posebnega pomena za življenjski standard državljanov:
(1) vodenje občinskih javnih služb,
(2) razvoj javno-zasebnega partnerstva na področju občinskih javnih služb.
4. člen
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in bo začel veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerim stranki sporočata odobritev v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
Sporazum se lahko spremeni s soglasjem strank ob upoštevanju postopkov, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.
Vsaka stranka lahko odpove ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom, naslovljenim na drugo stranko. Odpoved začne veljati tri mesece po tem, ko jo je prejela druga stranka.
Sestavljeno v Ljubljani dne 3. oktobra 2002 v dveh izvirnikih v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za
Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije
Rado Bohinc l. r.
Za
Ministrstvo
za javno upravo
Romunije
Petru Şerban Mihăilescu l. r.
A G R E E M E N T
between the Ministry of the Interior
of the Republic of Slovenia and the Ministry of Public Administration of Romania regarding the cooperation in the field of public administration
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the Ministry of Public Administration of Romania, hereinafter referred to as “Parties”, wishing to develop the Slovene – Romanian cooperation and to exchange experience in the field of public administration,
have agreed the following:
Article 1
Both Parties shall develop the cooperation in the field of central and local public administration in the following fields:
(1) the development of the cooperation through exchange of information and experience related to the reform of public administration in both countries,
(2) closer links between administration and citizens through informing means: the set up of the national information network “e-Administration”, the establishment of just a single office,
(3) data information on population, issuing and management of passports and personal documents for citizens,
(4) the promotion of the cooperation among local public administration authorities.
Article 2
In the field of public function, the Parties shall pay a special attention to the following activities:
(1) the establishment of professional bodies of experts and public servants which will be activated within the central and local public administration of the two states, as well as within international bodies as international servants,
(2) the exchange of public servants and experts delegations in the field of central and local public administration between the two states.
Article 3
In the field of public services in the municipality, the two Parties shall develop the cooperation in the following fields of special interest for citizens’ standard of living:
(1) the management of the public services in the municipality,
(2) the development of the public-private partnership in the field of public services in the municipality.
Article 4
This Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties notify the approbation in accordance with their national legislation.
The Agreement can be modified by mutual agreement of both Parties, with due regard to the procedures stipulated in the first paragraph of this Article.
Each of the Parties can denounce this Agreement by a written notification addressed to the other Party. The denunciation takes effect three months after the notification is received by the other Party.
Done at Ljubljana, on 3rd day of October 2002, in two original copies, in Slovene, Romanian and English languages, all the texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For
the Ministry of the
Interior of the Republic
of Slovenia
Rado Bohinc, (s)
For
the Ministry of Public
Administration
of Romania
Petru Şerban Mihăilescu, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 245-15/2002-2
Ljubljana, dne 24. julija 2003
EVA 2003-1811-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v romunskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.