Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

54. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o omogočanju preletov in tranzitov preko Republike Slovenije z namenom podpore varnosti, tranziciji in obnovitvenim operacijam v Iraku, stran 1115.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O OMOGOČANJU PRELETOV IN TRANZITOV PREKO REPUBLIKE SLOVENIJE Z NAMENOM PODPORE VARNOSTI, TRANZICIJI IN OBNOVITVENIM OPERACIJAM V IRAKU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o omogočanju preletov in tranzitov preko Republike Slovenije z namenom podpore varnosti, tranziciji in obnovitvenim operacijam v Iraku, sklenjen z izmenjavo not dne 9. junija 2003 in 11. junija 2003 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
No. 019/2003
The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and on behalf of the Government of the United States of America has the honor to refer to United Nations Security Council Resolution 1483 of May 22, 2003 and recent discussions between the two governments regarding the overflight and transit through the territory and airspace of Slovenia by U.S. aircraft and personnel for purposes of supporting security, transition and reconstruction operations in Iraq.
As a result of these discussions, the Embassy proposes that U.S. aircraft, including those carrying cargo, and U.S military personnel be authorized to overfly and transit through the territory and airspace of Slovenia for purposes of supporting security, transition and reconstruction operations in Iraq. The Embassy proposes further that the United States Government provide 24 hours notice to the Government of Slovenia of the types and number of such transiting aircraft, their tail numbers, and the routes to be flown.
Additionally, it is proposed that such aircraft not be subject to the payment of landing and parking fees, or of navigation, overflight and terminal charges, but will pay reasonable charges for services requested and received and that the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces, done in Brussels on June 19, 1995, and entered into force on February 17, 1996, apply with respect to these flights, vehicles, and personnel.
If the foregoing is acceptable to the Government of Slovenia, the Embassy proposes that this note, together with the Ministry’s reply, shall constitute an agreement between the two governments which shall be applied provisionally from the date of the Ministry’ s note and shall enter into force definitively on the date of the Ministry’ s note informing the Embassy that the Government of Slovenia has completed all of the necessary internal procedures required for the entry into force of the Agreement..
The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.
Embassy of the United States of America
Ljubljana, June 9, 2003
No. 151/03
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honor to acknowledge the receipt of Embassy’s Note No. 019/2003 of 9 June 2003 which reads as follows:
“The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and on behalf of the Government of the United States of America has the honor to refer to United Nations Security Council Resolution 1483 of May 22, 2003 and recent discussions between the two governments regarding the overflight and transit through the territory and airspace of Slovenia by U.S. aircraft, vehicles and personnel for purposes of supporting security, transition and reconstruction operations in Iraq.
As a result of these discussions, the Embassy proposes that U.S. aircraft and vehicles, including those carrying cargo, and U.S military personnel be authorized to overfly and transit through the territory and airspace of Slovenia for purposes of supporting security, transition and reconstruction operations in Iraq. The Embassy proposes further that the United States Government provide 24 hours notice to the Government of Slovenia of the types and number of such transiting aircraft, their tail numbers, and the routes to be flown.
Additionally, it is proposed that such aircraft not be subject to the payment of landing and parking fees, or of navigation, overflight and terminal charges, but will pay reasonable charges for services requested and received and that the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces, done at Brussels on June 19, 1995, and entered into force on February 17, 1996, apply with respect to these flights, vehicles, and personnel.
If the foregoing is acceptable to the Government of Slovenia, the Embassy proposes that this note, together with the Ministry’s reply, shall constitute an agreement between the two governments which shall be applied provisionally from the date of the Ministry’s note and shall enter into force definitively on the date of the Ministry’s note informing the Embassy that the Government of Slovenia has completed all of the necessary internal procedures required for the entry into force of the Agreement.”
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia has the honor to inform the Embassy that the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Slovenia. Therefore the Embassy’s Note and the present note constitute an agreement between the two governments. The Agreement shall provisionally be applied from the date of the present note and shall enter into force definitively on the date of the Ministry’s note informing the Embassy that the Government of the Republic of Slovenia has completed all of the necessary internal procedures required for its entry into force.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, June 11, 2003
Št. 019/2003
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve in ima v imenu Vlade Združenih držav Amerike čast sklicevati se na resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1483 z dne 22. maja 2003 in na nedavne razgovore med predstavniki obeh vlad glede preletov in tranzita letal in osebja Združenih držav čez ozemlje in skozi zračni prostor Slovenije za namene podpore varnostnim operacijam ter operacijam tranzicije in obnove v Iraku.
Na podlagi teh razgovorov veleposlaništvo predlaga, da zrakoplovi in vozila Združenih držav, vključno s tistimi, ki prevažajo tovor, in vojaško osebje Združenih držav dobijo dovoljenje za prelete čez ozemlje in skozi zračni prostor ter tranzit prek ozemlja Slovenije za namene podpore varnostnim operacijam ter operacijam tranzicije in obnove v Iraku. Veleposlaništvo prav tako predlaga, da Vlada Združenih držav 24 ur vnaprej obvesti Vlado Slovenije o tipu in številu letal v tranzitu, njihovih številkah na repu letala in smeri letenja.
Poleg tega se predlaga, da tem letalom ne bi bilo treba plačati pristojbin za pristajanje in parkiranje ali stroškov navigacije, preleta in terminala, plačali pa bodo primerne stroške za zahtevane in opravljene storitve, in da se za te lete, vozila in osebje uporablja Sporazum med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, podpisan v Bruslju 19. junija 1995, ki je začel veljati 17. februarja 1996.
Če je to sprejemljivo za Vlado Slovenije, veleposlaništvo predlaga, da ta nota in odgovor ministrstva sestavljata sporazum med vladama, ki se začasno uporablja od dneva odgovora ministrstva in začne veljati na dan, ko ministrstvo za zunanje zadeve obvesti veleposlaništvo, da so izpolnjeni vsi potrebni notranji postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve svoje odlično spoštovanje.
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike
Ljubljana, 9. junija 2003
Št. 151/0303
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža odlično spoštovanje Veleposlaništvu Združenih držav Amerike ter ima čast potrditi prejem note Veleposlaništva št. 019/2003 z dne 9. junija 2003 , ki se glasi:
“Veleposlaništvo Združenih držav Amerike izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve in ima v imenu Vlade Združenih držav Amerike čast sklicevati se na resolucijo Varnostnega sveta Združenih Narodov št. 1483 z dne 22. maja 2003 in na nedavne razgovore med predstavniki obeh vlad glede preletov in tranzita letal in osebja Združenih držav čez ozemlje in skozi zračni prostor Slovenije za namene podpore varnostnim operacijam ter operacijam tranzicije in obnove v Iraku.
Na podlagi teh razgovorov veleposlaništvo predlaga, da zrakoplovi in vozila Združenih držav, vključno s tistimi, ki prevažajo tovor, in vojaško osebje Združenih držav dobijo dovoljenje za prelete čez ozemlje in skozi zračni prostor ter tranzit prek ozemlja Slovenije za namene podpore varnostnim operacijam ter operacijam tranzicije in obnove v Iraku. Veleposlaništvo prav tako predlaga, da Vlada Združenih držav 24 ur vnaprej obvesti Vlado Slovenije o tipu in številu letal v tranzitu, njihovih številkah na repu letala in smeri letenja.
Poleg tega se predlaga, da tem letalom ne bi bilo treba plačati pristojbin za pristajanje in parkiranje ali stroškov navigacije, preleta in terminala, plačali pa bodo primerne stroške za zahtevane in opravljene storitve, in da se za te lete, vozila in osebje uporablja Sporazum med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, podpisan v Bruslju 19. junija 1995, ki je začel veljati 17. februarja 1996.
Če je to sprejemljivo za Vlado Slovenije, veleposlaništvo predlaga, da ta nota in odgovor ministrstva sestavljata sporazum med vladama, ki se začasno uporablja od dneva odgovora ministrstva in začne veljati na dan, ko ministrstvo za zunanje zadeve obvesti veleposlaništvo, da so izpolnjeni vsi potrebni postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.”
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast sporočiti, da je vse predhodno navedeno sprejemljivo za Vlado Republike Slovenije. Zato nota veleposlaništva in ta nota sestavljata sporazum med vladama. Sporazum se začasno uporablja od dneva prejema te note in začne veljati na dan, ko ministrstvo za zunanje zadeve z noto obvesti veleposlaništvo, da so izpolnjeni vsi potrebni notranji postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Združenih držav Amerike svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 11. junija 2003
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za promet.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 803-17/2003-4
Ljubljana, dne 24. julija 2003
EVA 2003-1811-0079
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik