Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

53. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 1/2003 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, stran 1109.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA ŠT. 1/2003 SKUPNEGA ODBORA PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO LITVO O SPREMEMBAH PROTOKOLA 2
K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO LITVO
1. člen
Ratificira se Sklep št. 1/2003 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, ki je bil podpisan v Vilni 17. februarja 2003.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
SKLEP ŠT. 1/2003
SKUPNEGA ODBORA po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo
in Republiko Litvo
SKUPNI ODBOR SE JE
ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, podpisanega 4. oktobra 1996 v Vilni (v nadaljevanju sporazum) in še posebej njegovega 38. člena;
trdno prepričan, da bo ta sklep spodbujal krepitev medsebojno koristnih trgovinskih odnosov med pogodbenicama in prispeval k povezovanju v Evropi;
glede na to, da obstaja veliko zanimanje obeh pogodbenic za večjo medsebojno zunanjetrgovinsko menjavo tudi v trgovini s kmetijskimi izdelki;
potrjujoč njun namen, da si še naprej prizadevata doseči nadaljnjo liberalizacijo trgovine s kmetijskimi izdelki v mejah njune kmetijske politike in mednarodnih obveznosti,
ODLOČIL:
1. člen
Protokol 2 iz prvega odstavka 12. člena sporazuma se nadomesti z novim Protokolom 2, ki je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep je sestavni del sporazuma.
3. člen
Ta sklep začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila pogodbenic o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti in se začasno uporablja od 1. marca 2003.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sklep.
Sestavljeno v Vilni dne 17. februarja 2003 v dveh izvodih v slovenskem, litovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različnih razlagah je odločilno angleško besedilo.
Za Republiko
Slovenijo
Metka Jerina l. r.
Za Republiko
Litvo
Romas Švedas l. r.
                PROTOKOL 2
          (omenjen v prvem odstavku 12. člena)

       O TRGOVANJU S KMETIJSKIMI IN RIBIŠKIMI IZDELKI
        MED REPUBLIKO LITVO IN REPUBLIKO SLOVENIJO


  1. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Litvi uporabljajo za izdelke s
poreklom iz Republike Slovenije, in carine pri uvozu, ki se v Republiki
Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike Litve, ki so
našteti v prilogi A k temu protokolu, se odpravijo.


  2. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Litvi uporabljajo za izdelke s
poreklom iz Republike Slovenije, naštete v prilogi B k temu protokolu, se
znižajo za 50 % v mejah kvot, določenih v tej prilogi.

  3. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za
izdelke s poreklom iz Republike Litve, naštete v prilogi C k temu
protokolu, se znižajo za 50 % v mejah kvot, določenih v tej prilogi.
PRILOGA A K PROTOKOLU 2
  (OZNAKA KN 2002)

0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90
0301
0302
0303
0304
0305
0410 00 00
0501 00 00
0502
0503 00 00
0504 00 00
0505 10 10
0506
0507
0508 00 00
0510 00 00
0511 91
0511 99
0601
0602 10
0602 20
0602 30 00
0602 40
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0604 91
0604 99
0709 59 10
0709 59 30
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33 10
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90
0801
0802
0803 00
0804
0805
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0813 10 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50
0901 11 00
0901 12 00
0901 90 10
0902
0903 00 00
0904 11 00
0904 20
0906 20 00
0907 00 00
0908
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1007 00 10
1008 30 00
1209
1210
1211
1212 10
1212 30 00
1212 99 80
1507 10
1507 90 10
1512 11
1512 19 10
1512 21
1512 29
1513
1514 11 10
1514 19 10
1515 11 00
1515 19
1515 21
1515 29 10
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90
1522 00 91
1522 00 99
1604
2301
2302 50 00
2303 10 19
2303 10 90
2303 20
2303 30 00
2304 00 00
2305 00 00
2306
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
   PRILOGA B K PROTOKOLU 2
     (OZNAKA KN 2002)

-----------------------------------
Oznaka KN           Kvota
               (tone)
-----------------------------------
0210               50
0402               20
0406 90             40
0701 90 50 9          100
0704               10
0705               20
0808 10             200
0808 20             100
1601 00             20
1602               20
1704               20
1806               50
1905               10
2104               10
2105 00             10
2204             5.000*
-----------------------------------
    PRILOGA C K PROTOKOLU 2
     (OZNAKA KN 2002)

-----------------------------------
Oznaka KN           Kvota
               (tone)
-----------------------------------
0201               50
0203              100
0207 11 90            20
0209 00             20
0402               20
0406 30             20
0703 20 00            30
0808 10 10           200
1601 00             20
1602               20
1704               20
1806               50
2208               70
-----------------------------------
DECISION No. 1/2003
of the JOINT COMMITTEE to the Free Trade
Agreement between the Republic of Slovenia
and the Republic of Lithuania
on the amendments of Protocol 2 of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania
THE JOINT COMMITTEE,
Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania, signed on 4 October 1996 in Vilnius (hereinafter referred to as “Agreement”), especially its Article 38;
Firmly convinced that this Decision will foster the intensification of mutually beneficial trade relations among the Parties and contribute to the process of integration in Europe;
Considering the strong interest of both Parties to increase mutual foreign trade also in the field of trade in agricultural products;
Recalling their intention to continue in their efforts with a view to achieve further liberalisation of trade in agricultural products within the framework of their respective agricultural policies and their international commitments;
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1
Protocol 2 referred to in paragraph 1 of Article 12 of the Agreement shall be replaced with new Protocol 2, which constitutes an integral part of this Decision.
Article 2
This Decision shall constitute an integral part of the Agreement.
Article 3
This Decision shall enter into force on the day of the receipt of the last notification of the Parties confirming that the respective internal legal requirements for the entry into force have been fulfilled, and shall be applied provisionally from 1 March 2003.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Decision.
Done at Vilnius this 17 day of February 2003 in duplicate copies in the Slovenian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation the English text shall prevail.
For the Republic
of Slovenia
Metka Jerina, (s)
For the Republic
of Lithuania
Romas Švedas, (s)
                PROTOCOL 2
        (referred to in paragraph 1 of Article 12)

         CONCERNING TRADE BETWEEN THE REPUBLIC
        OF LITHUANIA AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA
          IN AGRICULTURAL AND FISHERY PRODUCTS

  1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Lithuania
to products originating in the Republic of Slovenia and customs duties on
imports applicable in the Republic of Slovenia to products originating in
the Republic of Lithuania listed in Annex A to this Protocol shall be
abolished.

  2. Customs duties on imports applicable in the Republic of Lithuania
to products originating in the Republic of Slovenia listed in Annex B to
this Protocol shall be reduced by 50% within the limits of quotas
specified in this Annex.

  3. Customs duties on imports applicable in the Republic of Slovenia to
products originating in the Republic of Lithuania listed in Annex C to
this Protocol shall be reduced by 50% within the limits of quotas
specified in this Annex.
ANNEX A TO PROTOCOL 2
  (CN CODE 2002)

0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90
0301
0302
0303
0304
0305
0410 00 00
0501 00 00
0502
0503 00 00
0504 00 00
0505 10 10
0506
0507
0508 00 00
0510 00 00
0511 91
0511 99
0601
0602 10
0602 20
0602 30 00
0602 40
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0604 91
0604 99
0709 59 10
0709 59 30
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33 10
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90
0801
0802
0803 00
0804
0805
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0813 10 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50
0901 11 00
0901 12 00
0901 90 10
0902
0903 00 00
0904 11 00
0904 20
0906 20 00
0907 00 00
0908
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1007 00 10
1008 30 00
1209
1210
1211
1212 10
1212 30 00
1212 99 80
1507 10
1507 90 10
1512 11
1512 19 10
1512 21
1512 29
1513
1514 11 10
1514 19 10
1515 11 00
1515 19
1515 21
1515 29 10
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90
1522 00 91
1522 00 99
1604
2301
2302 50 00
2303 10 19
2303 10 90
2303 20
2303 30 00
2304 00 00
2305 00 00
2306
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
     ANNEX B TO PROTOCOL 2
      (CN CODE 2002)

---------------------------------------
CN Code              Quota
                 (tons)
---------------------------------------
0210                 50
0402                 20
0406 90               40
0701 90 50 9            100
0704                 10
0705                 20
0808 10               200
0808 20               100
1601 00               20
1602                 20
1704                 20
1806                 50
1905                 10
2104                 10
2105 00               10
2204               5.000*
---------------------------------------
     ANNEX C TO PROTOCOL 2
      (CN CODE 2002)
 
---------------------------------------
CN Code              Quota
                 (tons)
---------------------------------------
0201                 50
0203                100
0207 11 90              20
0209 00               20
0402                 20
0406 30               20
0703 20 00              30
0808 10 10             200
1601 00               20
1602                 20
1704                 20
1806                 50
2208                 70
---------------------------------------
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbijo Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 305-31/2002-3
Ljubljana, dne 17. julija 2003
EVA 2003-1811-0044
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo sklepa v litovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.