Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

50. Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg, stran 1092.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI UPRAVNEGA DOGOVORA O IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI VARNOSTI
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG
1. člen
Ratificira se Upravni dogovor o izvajanju Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg, ki je bil podpisan v Luksemburgu 2. junija 2003.
2. člen
Upravni dogovor se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
U P R A V N I D O G O V O R
O IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg, podpisane 1. oktobra 2001 v Ljubljani, sta se pristojna organa sporazumela o naslednjih določbah:
I. DEL – SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določitev izrazov
(1) V tem upravnem dogovoru
a) izraz »konvencija« pomeni Konvencijo o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg, podpisano 1. oktobra 2001 v Ljubljani;
b) izraz »dogovor« pomeni ta upravni dogovor.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem dogovoru, imajo pomen, kot jim ga določa 1. člen konvencije.
2. člen
Organi za zvezo
(1) V skladu s tretjim odstavkom 40. člena konvencije sta določena naslednja organa za zvezo:
za Luksemburg:
Generalni inšpektorat za socialno varnost (Inspection générale de la sécurité sociale);
za Slovenijo:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (pokojnine),
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (bolezen in materinstvo – storitve ter dajatve ob smrti),
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (brezposelnost),
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (družinske in starševske dajatve).
(2) Organa za zvezo iz prvega odstavka lahko glede uporabe konvencije komunicirata bodisi neposredno drug z drugim bodisi z osebami ali njihovimi pooblaščenci.
(3) Organa za zvezo sporazumno določita skupne postopke in dvojezične obrazce, potrebne za uporabo konvencije in tega dogovora.
3. člen
Pristojni nosilci
Nosilci, pristojni za uporabo zakonodaj iz prvega odstavka 2. člena konvencije, so:
A.  za Luksemburg:
a)  glede zdravstvenega in porodniškega zavarovanja:
   Zveza bolniških blagajn (l’Union des caisses de
   maladies),
   bolniške blagajne (les Caisses de maladie);
b)  glede nesreč pri delu in poklicnih bolezni:
 
   Združenje zavarovalnic za nezgodno zavarovanje
   (l’Association d’assurance contre les accidents);
c)  glede starostnih in invalidskih pokojnin ter pokoj-
   nin za preživele družinske člane:
   pokojninske blagajne
   (les Caisses de pension);
   glede določanja stopnje invalidnosti:
 
   Zdravstveni nadzor socialnega varstva
   (Côntrole médical de la sécurité sociale);
d)  glede dajatev za brezposelnost:
   Uprava za zaposlovanje
   (Administration de l’emploi);
e)  glede družinskih dajatev in dajatev za čas starševskega dopusta:
   Državna blagajna za družinske dajatve
   (Caisse nationale des prestations familiales);
f)  glede uporabe 5. člena konvencije:
   Skupni center za socialno varstvo
   (Centre commun de la sécurité sociale);
B.  za Slovenijo:
a)  glede zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami v primeru
   materinstva:
   Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 
b)  glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja:
 
   Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
 
 
c)  glede brezposelnosti:
   Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje;
 
d)  glede družinskih dajatev in nadomestila plače v času porodniškega
   dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka:
   Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
 
 
e)  glede uporabe 5. člena konvencije:
 
   Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
4. člen
Zahtevek za nadaljevanje zavarovanja
Za uporabo 5. člena konvencije se nosilec pogodbenice, ki prejme zahtevek za nadaljevanje zavarovanja, lahko neposredno ali prek organov za zvezo obrne na nosilca druge pogodbenice in od njega zahteva potrdilo o zavarovalnih dobah, dopolnjenih po zakonodaji te pogodbenice.
II. DEL – DOLOČBE, KI DOLOČAJO VELJAVNO
ZAKONODAJO
5. člen
Potrdilo o zakonodaji, ki se uporablja
(1) V primerih iz točk a) in c) 10. člena konvencije nosilec pogodbenice, katere zakonodaja se uporablja, delavcu na njegovo ali delodajalčevo prošnjo izda potrdilo, s katerim potrjuje, da zanj še naprej velja ta zakonodaja. Potrdilo navaja trajanje napotitve ali dobo, v kateri delavec začasno dela na ozemlju druge pogodbenice. Na tem potrdilu so navedeni tudi družinski člani, ki delavca spremljajo.
Kadar se uporablja luksemburška zakonodaja, potrdilo izda
Skupni center za socialno varstvo;
kadar se uporablja slovenska zakonodaja, pa ga izda
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Nosilec iz prejšnjega odstavka vroči overjen izvod potrdila delavcu in delodajalcu. Delavci morajo med začasnim prebivanjem na ozemlju druge pogodbenice potrdilo hraniti, da ga lahko po potrebi predložijo nosilcu te pogodbenice.
Nosilec pogodbenice, ki izda potrdilo iz prvega odstavka, en izvod pošlje nosilcu druge pogodbenice.
(3) Ob predčasnem prenehanju prvotno predvidenega trajanja napotitve iz prvega odstavka mora delavec oziroma delodajalec prek nosilca, ki je potrdilo izdal, o tem obvestiti nosilca pogodbenice, na ozemlje katere je bil delavec napoten ali kjer je začasno delal.
6. člen
Podaljšanje
(1) Ob podaljšanju, ki presega dobo dvanajstih mesecev, mora delavec ali delodajalec nosilca pogodbenice, na ozemlje katere je bil napoten oziroma tam začasno dela, zaprositi za odobritev iz točk a) in c) 10. člena konvencije, in to pred iztekom prvotno odobrene dobe.
(2) To soglasje se izda kot potrdilo o podaljšanju napotitve, ki se pošlje delavcu, delodajalcu in nosilcu druge pogodbenice.
III. DEL – POSEBNE DOLOČBE
PRVO POGLAVJE
BOLEZEN IN MATERINSTVO
7. člen
Potrdilo o seštevanju zavarovalnih dob
(1) Glede uporabe 8. člena konvencije mora oseba pristojnemu nosilcu pogodbenice, na ozemlje katere je odšla, predložiti potrdilo o dobah, dopolnjenih po zakonodaji druge pogodbenice, pred prihodom na ozemlje prve pogodbenice.
(2) Če oseba tega potrdila ne predloži, pristojni nosilec pogodbenice, na ozemlje katere je oseba prišla, zahteva od nosilca druge pogodbenice, da to potrdilo izda in mu ga pošlje.
8. člen
Zagotavljanje storitev v primeru začasnega prebivanja na ozemlju druge pogodbenice
(1) Da bi lahko prejemala storitve iz prvega do petega odstavka 13. člena konvencije, mora oseba predložiti nosilcu v kraju začasnega prebivanja potrdilo, da ima pravico do teh storitev. Potrdilo, ki ga pristojni nosilec izda na zahtevo osebe, če je le mogoče pred njenim odhodom z ozemlja pogodbenice, kjer stalno prebiva, navaja predvsem obdobje, v katerem se te storitve lahko nudijo.
Če oseba tega potrdila ne predloži, nosilec v kraju začasnega prebivanja zahteva od pristojnega nosilca, da to potrdilo izda in mu ga pošlje.
(2) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo za družinske člane osebe med njihovim začasnim prebivanjem na ozemlju druge pogodbenice.
9. člen
Zagotavljanje storitev v primeru stalnega prebivanja
na ozemlju ene od pogodbenic in opravljanja dela
na ozemlju druge pogodbenice
(1) Da bi lahko prejemala storitve na podlagi 14. člena konvencije, mora oseba prijaviti sebe in svoje družinske člane pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča ter predložiti potrdilo o tem, da ima pravico do teh storitev zase in za svoje družinske člane. To potrdilo izda pristojni nosilec. Če oseba ali njeni družinski člani ne predložijo omenjenega potrdila, se nosilec v kraju stalnega prebivališča obrne na pristojnega nosilca, da ga dobi.
(2) To potrdilo velja, dokler nosilec v kraju stalnega prebivališča ne prejme uradnega obvestila o njegovem preklicu.
(3) Nosilec v kraju stalnega prebivališča obvesti pristojnega nosilca o vsaki prijavi, ki jo je opravil v skladu z določbami prvega odstavka.
10. člen
Zagotavljanje storitev družinskim članom
(1) Da bi lahko prejemali storitve na podlagi prvega odstavka 15. člena konvencije, se morajo družinski člani prijaviti pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča in predložiti:
– potrdilo, ki ga izda pristojni nosilec in ki potrjuje, da imajo pravico do storitev. To potrdilo velja, dokler pristojni nosilec ne obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o njegovem preklicu;
– dokazila, ki se po zakonodaji v državi stalnega prebivališča običajno zahtevajo za odobritev storitev družinskim članom.
(2) Nosilec v kraju stalnega prebivališča obvesti pristojnega nosilca o tem, da so družinski člani upravičeni do storitev po zakonodaji, ki jo uporablja, ali da niso.
11. člen
Zagotavljanje storitev upravičencem do pokojnine
ali rente
(1) Da bi lahko prejemal storitve v državi stalnega prebivališča, mora upravičenec do pokojnine ali rente iz drugega odstavka 17. člena konvencije prijaviti sebe in svoje družinske člane pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča ter predložiti potrdilo, s katerim pristojni nosilec potrjuje, da ima pravico do storitev na podlagi zakonodaje pogodbenice, ki izplačuje pokojnino ali rento. Nosilec, ki je izdal potrdilo, pošlje njegov dvojnik nosilcu druge pogodbenice.
(2) Nosilec v kraju stalnega prebivališča uradno obvesti nosilca, ki je izdal potrdilo, predvideno v prvem odstavku, o vsaki prijavi, ki jo je izvedel.
(3) Nosilec, ki je izdal potrdilo, predvideno v prvem odstavku, uradno obvesti nosilca druge pogodbenice o tem, da je upravičencu do pokojnine ali rente in njegovim družinskim članom potekla pravica do storitev.
12. člen
Hospitalizacija
V primeru uporabe prvega, drugega in tretjega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 26. člena konvencije nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča v desetih dneh od datuma, ko je za hospitalizacijo izvedel, pristojnega nosilca uradno obvesti o datumu sprejema v bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo in o predvidenem trajanju hospitalizacije; ob odpustu iz bolnišnice ali zdravstvene ustanove nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča o datumu odpusta uradno obvesti pristojnega nosilca v enakem roku.
13. člen
Rok za obnovitev
Za uporabo 18. člena konvencije mora oseba dati pristojnemu nosilcu pogodbenice, po zakonodaji katere zahteva odobritev storitev, potrebne informacije o storitvah, ki jih je predhodno prejemala po zakonodaji druge pogodbenice. Če pristojni nosilec meni, da je to potrebno, se lahko neposredno ali prek organov za zvezo obrne na pristojnega nosilca druge pogodbenice, da zahteva podatke o predhodno zagotovljenih storitvah.
14. člen
Storitve večje vrednosti
(1) V primeru uporabe prvega, drugega in tretjega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 26. člena konvencije nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča zahteva od pristojnega nosilca dovoljenje za odobritev storitev večje vrednosti, ki so navedene na seznamu, priloženem temu dogovoru. Nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča takoj obvesti pristojnega nosilca, če so bile take storitve zaradi nujnosti zagotovljene brez prej omenjenega dovoljenja.
(2) Za nujen primer v smislu petega odstavka 13. člena konvencije se šteje, kadar se zagotavljanje storitve ne more odložiti, ne da bi s tem ogrozili življenje ali zdravje osebe. Če se proteza ali pripomoček po nesreči zlomi ali izrabi, za določitev nujnosti zadostuje upravičiti potrebo po popravilu ali zamenjavi takega pripomočka.
15. člen
Zagotavljanje denarnih dajatev
(1) Da bi lahko prejemala denarne dajatve na podlagi šestega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in drugega odstavka 26. člena konvencije, se mora oseba v treh dneh obrniti na nosilca v kraju začasnega ali stalnega prebivališča ter mu predložiti potrdilo o nezmožnosti za delo, ki ga izda lečeči zdravnik.
(2) Nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča izjavo o nezmožnosti za delo takoj pošlje pristojnemu nosilcu.
(3) Vendar pa pristojni nosilec lahko od nosilca v kraju začasnega ali stalnega prebivališča zahteva, da opravi dodatni zdravniški pregled ali upravni nadzor.
(4) Pristojni nosilec nakaže osebi denarne dajatve neposredno.
(5) Za izplačevanje denarnih dajatev se smiselno uporabljajo določbe 23. člena tega dogovora.
16. člen
Medsebojna povračila stroškov storitev, zagotovljenih
v primeru začasnega ali stalnega prebivanja na ozemlju ene pogodbenice in dela na ozemlju druge pogodbenice
(1) Kar zadeva storitve, zagotovljene na podlagi določb od prvega do petega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 26. člena konvencije, pristojni nosilci povrnejo nosilcem, ki so zgoraj navedene storitve nudili, zneske dejanskih stroškov omenjenih storitev, kot izhajajo iz obračunov nosilcev.
(2) V primeru začasnega prebivanja osebe iz drugega odstavka 15. člena ali tretjega odstavka 17. člena konvencije na ozemlju druge pogodbenice, se nosilec v kraju stalnega prebivališča te osebe, kar zadeva uporabo prvega odstavka, šteje za pristojnega nosilca.
(3) Pri povračilu stroškov iz prvega odstavka se ne smejo upoštevati ceniki, višji od veljavnih cenikov za storitve, zagotovljene osebam, za katere velja zakonodaja, ki jo uporablja nosilec, ki je zgoraj omenjene storitve nudil.
17. člen
Medsebojna povračila stroškov storitev, zagotovljenih družinskim članom
(1) Kar zadeva storitve, zagotovljene na podlagi določb prvega odstavka 15. člena konvencije, se stroški, ki se nanašajo na omenjene storitve, ocenijo pavšalno za vsako koledarsko leto.
(2) Pavšalno nadomestilo se izračuna tako, da se povprečni letni strošek na družino pomnoži s povprečnim letnim številom družin, ki se upoštevajo za obračun s seznamov, izdelanih na podlagi obrazcev za prijavo, ki so jih izdali pristojni nosilci.
(3) Povprečni letni strošek na družino je za vsako pogodbenico enak povprečnim stroškom vseh storitev na družino, ki so jih nosilci te pogodbenice zagotovili vsem družinskim članom zavarovancev, za katere je veljala zakonodaja te države, in kar je za Luksemburg priznano v njegovih odnosih z državami članicami Evropske unije.
(4) Datum, ki se šteje kot izhodišče za obračunavanje pavšalnih nadomestil, je datum pridobitve pravice do storitev po zakonodaji pristojne pogodbenice.
(5) Pri obračunu pavšalnih nadomestil se doba, v kateri so osebe upravičene do storitev, šteje v mesecih.
Število mesecev se določi tako, da se koledarski mesec, ki vsebuje datum, ki je izhodišče za obračun pavšalnega nadomestila šteje v celoti.
Koledarski mesec, v katerem je pravica potekla, se ne upošteva pri obračunu, razen če je to cel mesec.
Doba, ki je krajša od enega meseca, se šteje kot en mesec.
18. člen
Medsebojna povračila stroškov storitev, zagotovljenih upravičencem do pokojnine ali rente
(1) Kar zadeva storitve, zagotovljene na podlagi določb drugega odstavka 17. člena konvencije, se stroški, ki se nanašajo na omenjene storitve, ocenijo pavšalno za vsako koledarsko leto.
(2) Pavšalno nadomestilo se izračuna tako, da se povprečni letni strošek na osebo pomnoži s povprečnim letnim številom upravičencev do pokojnine ali rente in družinskih članov, ki se upoštevajo za obračun s seznamov, izdelanih na podlagi obrazcev za prijavo, ki so jih izdali pristojni nosilci.
(3) Povprečni letni strošek na osebo je za vsako pogodbenico enak povprečnim stroškom vseh storitev na osebo, ki so jih nosilci te pogodbenice zagotovili vsem upravičencem do pokojnine ali rente po zakonodaji te države in tudi njihovim družinskim članom, ter kar je za Luksemburg priznano v njegovih odnosih z državami članicami Evropske unije.
(4) Datum, ki se šteje kot izhodišče za obračunavanje pavšalnih nadomestil, je datum pridobitve pravice do storitev po zakonodaji pristojne pogodbenice ali datum prenosa stalnega prebivališča, če je poznejši od prejšnjega datuma.
(5) Za obračun pavšalnih nadomestil se smiselno uporabljajo določbe petega odstavka 17. člena tega dogovora.
19. člen
Postopek medsebojnih povračil
(1) Glede uporabe 19. člena konvencije bosta ustrezna nosilca delovala prek Zveze bolniških blagajn v Luksemburgu in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Sloveniji.
(2) Povračila stroškov storitev, zagotovljenih na podlagi določb od prvega do petega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 26. člena konvencije, se bodo za vsako koledarsko polletje izvajala v naslednjem polletju. Povračilo stroškov storitev, zagotovljenih na podlagi določb prvega odstavka 15. člena in drugega odstavka 17. člena konvencije, se bo za vsako leto izvajalo v naslednjem letu, in to v treh mesecih po tem, ko bodo nosilci iz prvega odstavka prejeli obračun.
DRUGO POGLAVJE
INVALIDNOST, STAROST IN SMRT
20. člen
Vložitev pokojninskih zahtevkov
(1) Za uveljavitev dajatev v skladu z določbami drugega poglavja III. dela konvencije mora vlagatelj nasloviti zahtevek na v ta namen pripravljenem obrazcu na pristojnega nosilca glede na kraj svojega stalnega prebivališča po postopkih, določenih v zakonodaji države stalnega prebivališča.
(2) Če ob vložitvi zahtevka nobena zavarovalna doba ni bila dopolnjena po zakonodaji pogodbenice, na katere ozemlju predlagatelj stalno prebiva, je treba zahtevek na obrazcu iz prvega odstavka predložiti organu za zvezo te pogodbenice, ki ga nemudoma pošlje organu za zvezo druge pogodbenice.
21. člen
Obravnava pokojninskih zahtevkov
(1) Pristojni nosilci obeh pogodbenic si nemudoma prek organov za zvezo na v ta namen pripravljenem obrazcu pošljejo zahtevke in dokazila ter vse druge razpoložljive dokumente, ki bi bili potrebni za obravnavo zahtevka. Vsak pristojni nosilec pošlje pristojnemu nosilcu druge pogodbenice tudi potrdilo o zavarovalnih dobah, dopolnjenih po njegovi zakonodaji.
(2) Preden pristojni nosilec, ki mu je bil zahtevek poslan, pošlje obrazec iz prvega odstavka pristojnemu nosilcu druge pogodbenice, vpiše vanj datum vložitve zahtevka in potrdi točnost osebnih podatkov. To potrdilo nadomesti pošiljanje spremljajočih dokazil.
22. člen
Obvestila o odločitvah
Vsak pristojni nosilec določi pravice vlagatelja po določbah 24. in 25. člena konvencije in osebo uradno obvesti o odločitvi z navedbo načinov in rokov za pritožbo ter hkrati pošlje en izvod pristojnemu nosilcu druge pogodbenice.
23. člen
Izplačilo pokojnin
(1) Pokojnine v breme nosilca ene pogodbenice se izplačujejo neposredno upravičencu, ki stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice, v rokih, predvidenih z zakonodajo, ki jo ta nosilec uporablja.
(2) Izplačilo se izvaja v skladu s 45. členom konvencije brez odbitkov za upravne stroške, ki lahko nastanejo pri izplačilu te dajatve. Bančne stroške plača prejemnik pokojnine.
24. člen
Statistični podatki
Organa za zvezo si izmenjujeta letne statistične podatke o številu pokojnin, nakazanih v drugo pogodbenico, ter o ustreznem znesku.
TRETJE POGLAVJE
NESREČE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
25. člen
Zagotavljanje storitev in denarnih dajatev
(1) Določbe tega dogovora, ki se nanašajo na storitve iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer materinstva, se smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje storitev iz zavarovanja za primer nesreč pri delu in poklicnih bolezni.
(2) Določbe tega dogovora, ki se nanašajo na denarne dajatve iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer materinstva, se smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje denarnih dajatev iz zavarovanja za primer nesreč pri delu in poklicnih bolezni, razen rent.
(3) Določbe 16., 19. in 23. člena tega dogovora se smiselno uporabljajo.
ČETRTO POGLAVJE
DAJATVE OB SMRTI
26. člen
(1) Da bi lahko prejel dajatve ob smrti na podlagi zakonodaje ene pogodbenice, mora prosilec, ki stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice, svoj zahtevek poslati pristojnemu nosilcu ali nosilcu v kraju stalnega prebivališča.
(2) Zahtevku morajo biti priložena ustrezna dokazila, zahtevana z zakonodajo, ki jo uporablja pristojni nosilec.
(3) Točnost podatkov, ki jih predloži prosilec, mora biti potrjena z uradnimi dokumenti, priloženimi zahtevku, ali jo morajo potrditi pristojni organi pogodbenice, na ozemlju katere prosilec stalno prebiva.
PETO POGLAVJE
BREZPOSELNOST
27. člen
Potrdilo o seštevanju zavarovalnih dob
(1) Za uveljavitev pravic po določbah 8. člena konvencije mora oseba pristojnemu nosilcu predložiti potrdilo o zavarovalnih dobah, dopolnjenih po zakonodaji druge pogodbenice. Če oseba ne more predložiti zahtevanega potrdila, pristojni nosilec za to potrdilo zaprosi nosilca druge pogodbenice.
(2) Nosilec, ki izda potrdilo, v njem, če je treba, navede:
– za uporabo 34. člena konvencije: dobo, v kateri so bile zagotovljene dajatve v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja;
– za uporabo 35. člena konvencije: število vzdrževanih družinskih članov vlagatelja.
ŠESTO POGLAVJE
DRUŽINSKE DAJATVE
28. člen
Potrdilo o seštevanju zavarovalnih dob ali dob stalnega prebivanja
Za namene 8. ali 37. člena konvencije lahko pristojni nosilec pogodbenice, ki prejme zahtevek za družinske dajatve, neposredno ali prek organov za zvezo nosilca druge pogodbenice zaprosi za potrdilo o zavarovalnih dobah ali dobah stalnega prebivanja, dopolnjenih po zakonodaji te pogodbenice.
SEDMO POGLAVJE
29. člen
Zagotavljanje dajatev za čas starševskega dopusta
v primeru začasnega ali stalnega prebivanja
na ozemlju druge pogodbenice
Pri uporabi 39. člena konvencije se smiselno uporabljajo določbe 23. člena tega dogovora.
IV. DEL – RAZNE DOLOČBE
30. člen
Upravni in zdravniški nadzor
(1) Upravni in zdravniški nadzor prejemnikov dajatev ene pogodbenice, ki stalno prebivajo na ozemlju druge pogodbenice, na zahtevo pristojnega nosilca opravlja nosilec v kraju stalnega prebivališča po načinih in pogojih, določenih z zakonodajo, ki jo ta nosilec uporablja.
(2) Na zahtevo pristojnega nosilca ene pogodbenice pristojni nosilec druge pogodbenice brezplačno pošlje vse zdravstvene podatke in vso dokumentacijo, ki jo ima in se nanaša na invalidnost vlagatelja oziroma prejemnika dajatev.
(3) Pristojna nosilca kljub temu obdržita pravico zahtevati pregled osebe, ki ga opravi zdravnik po njuni izbiri.
(4) Stroške upravnega nadzora in zdravniških pregledov, opazovanj, potne stroške zdravnikov in upravnih ali zdravstvenih preiskav, potrebnih za dodelitev, zagotavljanje ali spremembo dajatev, povrne nosilcu, ki je te stroške imel, nosilec, za račun katerega so nastali, na podlagi cenika, ki ga uporablja. Stroški zdravniških pregledov, opravljenih v interesu nosilcev obeh pogodbenic, se ne povrnejo.
(5) Določbe 16. in 19. člena tega dogovora se uporabljajo za povračila, predvidena v četrtem odstavku.
(6) Organa za zvezo pogodbenic se z dovoljenjem pristojnih organov lahko sporazumeta, da se bosta odpovedala povračilu stroškov iz prejšnjega odstavka.
31. člen
Izmenjava podatkov
(1) Prejemniki dajatev, odobrenih po zakonodaji ene pogodbenice, ki stalno prebivajo na ozemlju druge pogodbenice, pristojnega nosilca neposredno ali prek organov za zvezo obveščajo o vseh spremembah svojega osebnega ali družinskega statusa, zdravstvenega stanja, zmožnosti za delo, prihodkov in o vseh drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na njihove pravice ali obveznosti v zvezi z zakonodajama iz 2. člena konvencije in v zvezi z določbami konvencije.
(2) Nosilca si neposredno ali prek organov za zvezo sporočata vse ustrezne podatke, ki so jima znani.
32. člen
Ponovno izplačevanje dajatve
Kadar po prekinitvi izplačevanja dajatve oseba ponovno pridobi pravico do dajatve, medtem ko stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice, si pristojna nosilca izmenjata potrebne podatke za ponovno izplačevanje te dajatve.
33. člen
Začetek veljavnosti in trajanje
Ta upravni dogovor začne veljati na isti dan kot konvencija in traja enako dolgo.
Podpisano v Luksemburgu dne 2. junija 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za
Republiko Slovenijo
dr. Vlado Dimovski l. r.
Za
Veliko vojvodstvo Luksemburg
François Biltgen l. r.
PRILOGA
Seznam storitev večje vrednosti
(peti odstavek 13. člena konvencije in 14. člen upravnega dogovora)
a) ortopedski pripomočki, ortopedski aparati ali podporni aparati, vključno z ortopedskimi stezniki iz ojačene tkanine, ter vsi dodatki, pripadajoči deli in orodje,
b) ortopedski čevlji in pomožni čevlji (neortopedski),
c) čeljustna in obrazna plastika, lasulje,
d) očesne proteze, kontaktne leče, povečevalna očala in teleskopska očala,
e) slušni aparati, posebej akustični in fonetični,
f) zobne proteze (fiksne in snemne) in zaporne proteze ustne votline,
g) vozički za bolnike (na ročni ali motorni pogon), invalidski vozički in druga mehanična sredstva, ki omogočajo gibanje, psi vodniki za slepe,
h) popravilo ali zamenjava pripomočkov iz prejšnjih točk,
i) zdraviliško zdravljenje,
j) medicinska in poklicna rehabilitacija,
k) vse druge zdravstvene storitve, zdravstvene in podobne dobave, katerih strošek presega:
za Luksemburg: 500 evrov
za Slovenijo: enak znesek v slovenski valuti.
A R R A N G E M E N T A D M I N I S T R A T I F
RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVENIE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE
En application du paragraphe (2) de l’article 40 de la convention entre la République de Slovénie et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de sécurité sociale, signée le 1er octobre 2001 à Ljubljana, les autorités compétentes ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes:
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
(1) Aux fins de l’application du présent arrangement administratif
a) le terme «convention» désigne la convention entre la République de Slovénie et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de sécurité sociale, signée à Ljubljana le 1er octobre 2001;
b) le terme «arrangement» désigne le présent arrangement administratif.
(2) Les termes utilisés dans le présent arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l’article 1er de la convention.
Article 2
Organismes de liaison
(1) Conformément au paragraphe (3) de l’article 40 de la convention, sont désignés comme organismes de liaison:
pour le Luxembourg:
l’Inspection générale de la sécurité sociale
pour la Slovénie:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Institut d’assurance pension et invalidité) (pensions)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Institut d’assurance maladie de Slovénie) (maladie et maternité – prestations en nature; allocation de décès)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
(Service national de l’emploi) (chômage)
Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve
(Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales) (prestations familiales et parentales)
(2) Pour l’application de la convention les organismes de liaison désignés au paragraphe (1) peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
(3) Les organismes de liaison arrêtent d’un commun accord les procédures communes et les formulaires bilingues nécessaires pour l’application de la convention et du présent arrangement.
Article 3
Institutions compétentes
Pour l’application des législations visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la convention, sont désignées comme institutions compétentes:
A.   Pour le Luxembourg:
a)   en ce qui concerne l’assurance maladie-maternité:
    l’Union des caisses de maladie
 
    les Caisses de maladie;
b)   en ce qui concerne les accidents du travail et les
    maladies professionnelles:
    l’Association d’assurance contre les accidents;
 
c)   en ce qui concerne les pensions de vieillesse,
    d’invalidité et de survie:
    les Caisses de pension;
 
    en ce qui concerne la détermination du degré
    d’invalidité:
    le Contrôle médical de la sécurité sociale;
 
d)   en ce qui concerne les prestations de chômage:
    l’Administration de l’emploi;
 
e)   en ce qui concerne les prestations familiales et les prestations de
    congé parental:
    la Caisse nationale des prestations familiales
 
f)   en ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention:
    le Centre commun de la sécurité sociale.
B.   Pour la Slovénie:
a)   En ce qui concerne l’assurance maladie, y compris les prestations de
    maternité:
    Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
    (Institut d’assurance maladie de Slovénie)
b)   En ce qui concerne l’assurance pension et l’invalidité:
    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
    (Institut d’assurance pension et invalidité de Slovénie)
c)   En ce qui concerne le chômage:
    Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
    (Service de l’emploi de la République de Slovénie)
d)   En ce qui concerne les prestations familiales et l’indemnité pendant
    la durée du congé de maternité et du congé de soins pour enfant:
    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
    (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)
e)   En ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention:
    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
    (Institut d’assurance pension et invalidité de Slovénie)
Article 4
Demande d’admission à l’assurance continuée
Aux fins de l’application de l’article 5 de la convention, l’institution de la Partie contractante qui est saisie d’une demande d’admission à l’assurance continuée, peut s’adresser, directement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison, à l’institution de l’autre Partie contractante pour demander une attestation des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cette Partie contractante.
TITRE II – DISPOSITIONS DETERMINANT LA
LÉGISLATION APPLICABLE
Article 5
Attestation concernant la législation applicable
(1) Dans les cas visés à l’article 10 points a) et c) de la convention, l’institution de la Partie contractante dont la législation est applicable délivre au travailleur, à la demande de celui-ci ou de l’employeur, un certificat attestant qu’il reste soumis à cette législation. Le certificat indique la période du détachement ou la période pendant laquelle le travailleur exerce temporairement une activité sur le territoire de l’autre Partie contractante. Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur sont également mentionnés sur ce certificat.
Le certificat est établi,
lorsque la législation luxembourgeoise est applicable,
par le Centre commun de la sécurité sociale;
lorsque la législation slovène est applicable,
par l’Institut d’assurance maladie de Slovénie.
(2) L’institution désignée au paragraphe précédent, remet un exemplaire validé du certificat au travailleur et à l’employeur. Les travailleurs doivent conserver le certificat pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le présenter, si nécessaire, à l’institution de cette Partie contractante.
L’institution d’une Partie contractante qui délivre le certificat visé au paragraphe (1) en adresse une copie à l’institution de l’autre Partie contractante.
(3) En cas de cessation anticipée de la période visée au paragraphe (1) initialement prévue, le travailleur ou l’employeur doit en informer l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur a été détaché ou a exercé temporairement son activité, par l’intermédiaire de l’institution qui a délivré le certificat.
Article 6
Prolongation
(1) L’accord prévu aux points a) et c) de l’article 10 de la convention en cas de prolongation au delà de la période de douze mois, doit être demandé par le travailleur ou l’employeur à l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché ou exerce temporairement son activité, avant l’expiration de la période initialement autorisée.
(2) Cet accord est délivré moyennant certificat de prolongation de détachement qui est communiqué au travailleur, à l’employeur et à l’institution de l’autre Partie contractante.
TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER
MALADIE ET MATERNITÉ
Article 7
Attestation de totalisation des périodes d’assurance
(1) Pour l’application de l’article 8 de la convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s’est rendu une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie contractante avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie contractante.
(2) Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s’est rendu demande à l’institution de l’autre Partie contractante d’établir et de lui transmettre l’attestation.
Article 8
Service des prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des paragraphes (1) à (5) de l’article 13 de la convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, qui est délivré par l’institution compétente, à la demande de l’intéressé, si possible avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie contractante oů il réside, indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.
Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution du lieu de séjour demande à l’institution compétente d’établir et de lui transmettre l’attestation.
(2) Les dispositions des paragraphes qui précèdent s’appliquent par analogie aux membres de la famille de l’intéressé lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 9
Service des prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l’une des Parties contractantes et d’activité professionnelle sur le territoire de l’autre
(1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 14 de la convention, l’intéressé est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu’il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente. Si l’intéressé, ou les membres de sa famille, ne présentent pas ladite attestation, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
(2) Cette attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.
(3) L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe (1).
Article 10
Service des prestations en nature aux membres de famille
(1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 15 de la convention, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présentant:
– un certificat délivré par l’institution compétente et attestant l’ouverture du droit aux prestations en nature. Ce certificat est valable aussi longtemps que l’institution compétente n’a pas notifié son annulation à l’institution du lieu de résidence;
– les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l’octroi des prestations en nature aux membres de la famille.
(2) L’institution du lieu de résidence fait connaître à l’institution compétente si les membres de la famille ont droit ou non aux prestations en nature en vertu de la législation qu’elle applique.
Article 11
Service des prestations en nature aux titulaires
de pension ou de rente
(1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d’une pension ou d’une rente visé au paragraphe (2) de l’article 17 de la convention est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de sa résidence, en présentant un certificat par lequel l’institution compétente atteste qu’il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante débitrice de la pension ou de la rente. L’institution qui a établi le certificat en transmet le double à l’institution de l’autre Partie contractante.
(2) L’institution du lieu de résidence notifie à l’institution qui a délivré le certificat prévu au paragraphe (1) toute inscription à laquelle elle a procédé.
(3) L’institution qui a établi le certificat prévu au paragraphe (1) notifie à l’institution de l’autre Partie contractante la fin du droit aux prestations en nature du titulaire d’une pension ou d’une rente et des membres de sa famille.
Article 12
Hospitalisation
En cas d’application des paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 13, du paragraphe (1) de l’article 14 et du paragraphe (1) de l’article 26 de la convention, l’institution du lieu de séjour ou de résidence notifie à l’institution compétente, dans un délai de dix jours à partir de la date oů elle en a pris connaissance, la date d’admission dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l’hospitalisation; lors de la sortie de l’hôpital ou de l’établissement médical, l’institution du lieu de séjour ou de résidence notifie, dans le même délai, à l’institution compétente, la date de sortie.
Article 13
Délai de renouvellement
Pour l’application de l’article 18 de la convention, la personne concernée est tenue de fournir à l’institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle elle demande l’octroi de prestations en nature, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations accordées antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante. Si l’institution compétente l’estime nécessaire, elle peut s’adresser, directement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison, à l’institution compétente de l’autre Partie contractante pour demander des renseignements relatifs aux prestations en nature accordées antérieurement.
Article 14
Prestations en nature d’une grande importance
(1) En cas d’application des paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 13, du paragraphe (1) de l’article 14, et du paragraphe (1) de l’article 26 de la convention, l’institution du lieu de séjour ou de résidence demande l’autorisation à l’institution compétente pour l’octroi de prestations en nature d’une grande importance reprises sur la liste annexée au présent arrangement. L’institution du lieu de séjour ou de résidence informe immédiatement l’institution compétente lorsque ces prestations ont été servies en cas d’urgence, sans l’autorisation pré visée.
(2) Il s’agit d’un cas d’urgence au sens du paragraphe (5) de l’article 13 de la convention si le service de la prestation ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Dans le cas oů une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit, pour établir le cas d’urgence, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.
Article 15
Service des prestations en espèces
(1) Pour bénéficier des prestations en espèces, en application du paragraphe (6) de l’article 13, du paragraphe (2) de l’article 14 et du paragraphe (2) de l’article 26 de la convention, l’intéressé est tenu de s’adresser endéans les trois jours à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, en lui présentant un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant.
(2) L’institution du lieu de séjour ou de résidence communique immédiatement la déclaration d’incapacité de travail à l’institution compétente.
(3) Toutefois, l’institution compétente peut demander à l’institution du lieu de séjour ou de résidence de procéder à un contrôle médical ou administratif supplémentaire.
(4) L’institution compétente verse directement à l’intéressé les prestations en espèces.
(5) Pour le paiement des prestations en espèces les dispositions de l’article 23 du présent arrangement sont applicables par analogie.
Article 16
Remboursement entre institutions des dépenses relatives aux prestations en nature servies en cas
de séjour temporaire ou de résidence sur le territoire
de l’une des Parties contractantes et d’activité
professionnelle sur le territoire de l’autre
(1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes (1) à (5) de l’article 13, du paragraphe (1) de l’article 14 et du paragraphe (1) de l’article 26 de la convention, les montants effectifs des dépenses afférentes aux dites prestations, telles qu’elles résultent de la comptabilité des institutions sont remboursées par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées.
(2) En cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante d’une personne visée au paragraphe (2) de l’article 15 ou au paragraphe (3) de l’article 17 de la convention, l’institution du lieu de résidence de cette personne est considérée comme institution compétente pour l’application du paragraphe (1).
(3) Ne peuvent être pris en compte pour le remboursement prévu au paragraphe (1) des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux personnes soumises à la législation appliquée par l’institution qui a servi les prestations susvisées.
Article 17
Remboursement entre institutions des dépenses relatives aux prestations en nature servies aux membres de famille
(1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe (1) de l’article 15 de la convention, les dépenses afférentes aux dites prestations sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
(2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coűt moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu’il résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d’inscription délivrés par les institutions compétentes.
(3) Le coűt moyen annuel par famille est égal, pour chaque Partie contractante, à la moyenne par famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cette Partie contractante à l’ensemble des membres de la famille des assurés soumis à la législation de ce pays, et tel qu’il est admis pour le Luxembourg dans ses relations avec les États membres de l’Union européenne.
(4) La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d’ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante compétente.
(5) Pour le calcul des forfaits la période pour laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois.
Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n’est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois.
Article 18
Remboursement entre institutions des dépenses relatives aux prestations en nature servies aux titulaires de pensions ou de rente
(1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe (2) de l’article 17 de la convention, les dépenses afférentes aux dites prestations sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
(2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coűt moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille entrant en ligne de compte, tel qu’il résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d’inscription délivrés par les institutions compétentes.
(3) Le coűt moyen annuel par tête est égal, pour chaque Partie contractante, à la moyenne par tête des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cette Partie contractante à l’ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation de ce pays ainsi qu’aux membres de leur famille et tel qu’il est admis pour le Luxembourg dans ses relations avec les États membres de l’Union européenne.
(4) La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d’ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante compétente ou la date du transfert de résidence lorsqu’elle est postérieure à la date prévisée.
(5) Pour le calcul des forfaits les dispositions du paragraphe (5) de l’article 17 du présent arrangement s’appliquent par analogie.
Article 19
Procédure de remboursement entre institutions
(1) Pour l’application de l’article 19 de la convention les institutions en cause agiront par l’intermédiaire de l’Union des caisses de maladie au Luxembourg et de l’Institut d’assurance maladie de Slovénie.
(2) Les remboursements des prestations servies en vertu des dispositions des paragraphes (1) à (5) de l’article 13, du paragraphe (1) de l’article 14 et du paragraphe (1) de l’article 26 de la convention s’effectueront pour chaque semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe (1) de l’article 15 et du paragraphe (2) de l’article 17 de la convention s’effectuera pour chaque année dans le courant de l’année suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe (1).
CHAPITRE DEUX
INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DECES
Article 20
Introduction des demandes de pension
(1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du titre III, chapitre deux de la convention, le requérant est tenu d’adresser, moyennant un formulaire prévu à cet effet, une demande à l’institution compétente du lieu de sa résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence.
(2) Si, au moment de l’introduction de la demande, aucune période d’assurance n’a été accomplie sous la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le requérant réside, la demande doit être présentée, moyennant le même formulaire que celui prévu au paragraphe (1), à l’organisme de liaison de cette Partie contractante qui la transmet sans délai à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
Article 21
Instruction des demandes de pension
(1) Les institutions compétentes des deux Parties contractantes se transmettent sans délai, par l’intermédiaire des organismes de liaison et moyennant un formulaire de transmission conçu à cet effet, les demandes ainsi que les pièces justificatives et tout autre document disponible qui peut être nécessaire pour l’instruction de la demande. Chaque institution compétente transmet également un certificat attestant les périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
(2) Avant la transmission visée au paragraphe (1), l’institution compétente de la Partie contractante à laquelle une demande de prestations a été adressée, inscrit sur la demande la date d’introduction et atteste l’exactitude des données personnelles. Cette attestation tient lieu de transmission de pièces justificatives.
Article 22
Notification des décisions
Chaque institution compétente détermine les droits du requérant d’après les dispositions des articles 24 et 25 de la convention et notifie à l’intéressé la décision afférente avec indication des voies et délais de recours tout en transmettant en même temps une copie à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
Article 23
Paiement des pensions
(1) Les pensions à charge d’une institution de l’une des Parties contractantes sont payées directement au bénéficiaire résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante aux échéances prévues par la législation que cette institution applique.
(2) Le paiement se fait conformément à l’article 45 de la convention sans aucune déduction pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation. Toutefois, les frais bancaires sont à charge du titulaire de pension.
Article 24
Statistiques
Les organismes de liaison échangent des statistiques annuelles sur le nombre des pensions versées dans l’autre Partie contractante ainsi que sur le montant afférent.
CHAPITRE TROIS
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES
PROFESSIONNELLES
Article 25
Services des prestations en nature et en espèces
(1) Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont applicables par analogie au service des prestations en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
(2) Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité sont applicables par analogie au service des prestations en espèces de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à l’exception des rentes.
(3) Les dispositions des articles 16, 19 et 23 du présent arrangement sont applicables par analogie.
CHAPITRE QUATRE
ALLOCATION AU DECES
Article 26
(1) Pour bénéficier de l’allocation au décès en vertu de la législation d’une Partie contractante le requérant résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante est tenu d’adresser sa demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence.
(2) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu’applique l’institution compétente.
(3) L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le requérant réside.
CHAPITRE CINQ
CHÔMAGE
Article 27
Attestation concernant la totalisation des périodes d’assurance
(1) Pour bénéficier des dispositions de l’article 8 de la convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise, l’institution compétente s’adresse à l’institution de l’autre Partie contractante pour l’obtenir.
(2) L’institution qui établit l’attestation y indique, le cas échéant:
– aux fins de l’application de l’article 34 de la convention, la période pendant laquelle des prestations ont été servies au titre de la législation qu’elle applique;
– aux fins de l’application de l’article 35 de la convention, le nombre des membres de famille à charge du requérant.
CHAPITRE SIX
PRESTATIONS FAMILIALES
Article 28
Attestation concernant la totalisation des périodes d’assurance ou de résidence
Aux fins des articles 8 ou 37 de la convention, l’institution compétente de la Partie contractante qui est saisie d’une demande de prestations familiales peut s’adresser, directement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison, à l’institution de l’autre Partie contractante pour demander une attestation des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de cette Partie contractante.
CHAPITRE SEPT
Article 29
Service des prestations de congé parental en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante
Pour l’application de l’article 39 de la convention les dispositions de l’article 23 du présent arrangement sont applicables par analogie.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
Contrôle administratif et médical
(1) Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations de l’une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante est effectué à la demande de l’institution compétente par les soins de l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique.
(2) Sur demande d’une institution compétente de l’une des Parties contractantes, l’institution compétente de l’autre Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire de prestations.
(3) Les institutions compétentes conservent toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de leur choix.
(4) Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l’octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l’institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu’elle applique, par l’institution pour le compte de laquelle ils ont été effectués. Les examens médicaux effectués dans l’intérêt des institutions des deux Parties contractantes ne donnent pas lieu à remboursement.
(5) Les dispositions des articles 16 et 19 du présent arrangement s’appliquent aux remboursements prévus au paragraphe (4).
(6) Les organismes de liaison des deux Parties contractantes peuvent, avec l’accord des autorités compétentes respectives, convenir de renoncer au remboursement des frais visés au paragraphe précédent.
Article 31
Echange d’informations
(1) Les bénéficiaires de prestations accordées au titre de la législation de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé, leur capacité de travail, leurs revenus ainsi que toute autre circonstance susceptibles d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la convention et au regard des dispositions de la convention.
(2) Les institutions se communiquent, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance.
Article 32
Reprise du paiement d’une prestation
Lorsque, après suspension d’une prestation, l’intéressé recouvre son droit à prestation alors qu’il réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les institutions compétentes échangent les renseignements indispensables en vue de la reprise du paiement de la prestation.
Article 33
Entrée en vigueur et durée
Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée.
Fait à Luxembourg le 2. 6. 2003 en double exemplaire, chacun en langues slovène et française, les deux textes faisant également foi.
Pour
la République de Slovénie
dr. Vlado Dimovski m.p.
Pour
le Grand-Duché de Luxembourg
François Biltgen m.p.
ANNEXE
Liste des prestations en nature d’une grande importance
[Article 13, paragraphe (5) de la convention et article 14 de l’arrangement administratif]
a) appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils tuteurs, y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;
b) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédique);
c) prothèses maxillaires et faciales, perruques;
d) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes jumelles et lunettes télescopes;
e) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;
f) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;
g) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens guides pour aveugles;
h) réparation ou renouvellement des fournitures visées aux points précédents;
i) cures;
j) les mesures de réadaptation fonctionnelles et professionnelles;
k) tout autre acte médical, toute autre fourniture médicale et toute autre fourniture analogue dont le coût dépasse
pour le Luxembourg: 500 euros
pour la Slovénie: un montant équivalent en monnaie slovène.
3. člen
Za izvajanje upravnega dogovora skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 557-08/2001-6
Ljubljana, dne 10. julija 2003
EVA 2003-1811-0057
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik