Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

10. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 351.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA ŠT. 6 SKUPNEGA ODBORA PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Sklep št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je bil sprejet v Ljubljani 23. decembra 2002.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
SKLEP ŠT. 6
SKUPNEGA ODBORA
PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
SKUPNI ODBOR JE
ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega dne 12. decembra 1997 v Zagrebu, in še posebej njegovega 38. člena;
ob upoštevanju zaključkov petega zasedanja Skupnega odbora, ki je potekalo dne 10. decembra 2002 na Bledu;
v zvezi z določbami 15. člena Priloge Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega v Opatiji dne 18. decembra 2001, pogodbenici medsebojno soglašata glede razumevanja, da bi izvajanje določb tega člena bilo neprimerno v obdobju od 1. januarja 2003 do datuma začetka uporabe Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisanega v Zagrebu dne 5. decembra 2002 ter da bi uporaba teh določb za to kratko obdobje povzročila na eni strani nepotrebne prehodne ukrepe za carinske organe, na drugi strani pa nesorazmerne stroške tako proizvajalcem kot carinskim organom pogodbenic;
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
1. člen
Določbe 15. člena Priloge Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se ne uporabljajo v obdobju od 1. januarja 2003 do datuma začetka uporabe Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
2. člen
Ta sklep je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
3. člen
Ta sklep začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil o izpolnitvi notranje pravnih pogojev za začetek veljavnosti tega sklepa, začasno pa se uporablja od 1. januarja 2003.
Ljubljana, 23. december 2002
Za Skupni odbor
predsedujoča
Renata Vitez l. r.
državna sekretarka
DECISION No. 6
OF THE JOINT COMMITTEE OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
THE JOINT COMMITTEE,
Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia, signed on 12 December 1997 in Zagreb, and in particular Article 38 thereof;
With regard to the conclusions of the 5th Joint Committee meeting, held in Bled on 10 December 2002;
With reference to the provisions of Article 15 of the Annex to Decision No. 5 of the Joint Committee of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia, signed in Opatija on 18 December 2001, the Parties mutually agree on the understanding that the implementation of the provisions of this Article would be inopportune in the period from 1 January 2003 to the date of application the Agreement on accession of the Republic of Croatia to Central European Free Trade Agreement, signed in Zagreb on 5 December 2002 and that the application of those provisions for the said short period would cause on one hand unnecessary transitional measures for the customs authorities and on the other hand unproportionate costs to both producers and customs authorities of the Parties;
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1
The provisions of Article 15 of the Annex to Decision No. 5 of the Joint Committee of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia on the amendments of Protocol 3 to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia shall not apply in the period from 1 January 2003 to the date of application of the Agreement on Accession of the Republic of Croatia to Central European Free Trade Agreement.
Article 2
This Decision shall constitute an integral part of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia.
Article 3
This Decision shall enter into force on the date of receipt of the last notification confirming that the respective internal legal requirements for the entry into force of this Decision have been fulfilled and shall be applied provisionally from 1 January 2003.
Ljubljana, 23 December 2002
For the Joint Committee
Chairperson
Renata Vitez, (s)
State Secretary
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 333-00/2000-17
Ljubljana, dne 30. januarja 2003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo sklepa v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.