Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

9. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 141.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA ŠT. 5 SKUPNEGA ODBORA PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O SPREMEMBI PROTOKOLA 3 K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Sklep št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je bil sprejet v Opatiji 18. decembra 2001.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
SKLEP ŠT. 5
SKUPNEGA ODBORA PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
SKUPNI ODBOR JE
ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega 12. decembra 1997 v Zagrebu, in še posebej njegovega 38. člena,
glede na določbe Priloge V k Protokolu 3 o spremljanju nadgradnje uporabe harmoniziranih preferencialnih pravil o poreklu blaga,
zavedajoč se, da je konsolidacija sprememb protokola 3, opravljenih v teku let izvajanja sporazuma o prosti trgovini med pogodbenicama, potrebna zavoljo jasnosti in pravne varnosti pri uporabi pravil o poreklu ter bo pospešila intenzivnost vzajemno koristnih trgovinskih odnosov med pogodbenicama,
ob upoštevanju, da prilagoditve Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga (»harmonizirani sistem«), ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2002, prinašajo spremembe, ki bi jih bilo treba vključiti v konsolidirano besedilo Priloge I in Priloge II k protokolu 3,
ob upoštevanju, da je treba zato, da bi upoštevali pomanjkanje proizvodnje določenih surovin v pogodbenicah in posebne pogoje, v katerih je treba pridobiti nekatere izdelke, kar pomeni omejene postopke predelave zunaj pogodbenic, popraviti določene zahteve v postopkih predelav za materiale brez porekla,
ob spoznanju, da je zato primerno za delovanje sporazuma in z namenom olajšanja dela uporabnikov in carinskih uprav, vključiti vse navedene zadeve v novo besedilo protokola 3,
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
1. člen
Protokol 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja se ukine in se s 1. januarjem 2002 nadomesti z besedilom, ki je v prilogi tega sklepa, vključno s Skupno izjavo.
2. člen
Ta sklep je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
3. člen
Ta sklep začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti, začasno pa se uporablja od 1. januarja 2002.
Opatija, 18. 12. 2001
Za Skupni odbor
predsedujoča:
Maja Brinar l. r.
namestnica ministra
DECISION No. 5
OF THE JOINT COMMITTEE OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
on the amendments of Protocol 3 to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia
THE JOINT COMMITTEE,
Having regard to the Free Trade agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia, signed on 12 December 1997 in Zagreb, and in particular Article 38 thereof;
Taking into account provisions of Annex V to Protocol 3 on attending the continuation of the implementation of the harmonized preferential rules of origin;
Recognising that the consolidation of the amendments made to Protocol 3 over the years of implementation of the Free Trade Agreement between the contracting Parties appears necessary for the sake of clarity and legal certainty of the rules of origin to be applied and shall foster the intensification of mutually beneficial trade relations between the contracting Parties;
Having in mind that the modifications to the Harmonized Commodity Description and Coding System (»Harmonized System«) applicable as from 1 January 2002 bear on changes that should be incorporated in the consolidated text of Annex I and Annex II to Protocol 3;
Taking into account that certain processing requirements for non-originating materials to obtain originating status need to be amended to take account of the lack of production of a certain material within the contracting Parties and of the specific conditions in which some products are to be obtained, implying limited processing operations outside the contracting Parties;
Recognising that it is therefore appropriate, for the functioning of the Agreement and with a view to facilitate the work of users and customs administrations, to incorporate in a new text of the Protocol 3 all the provisions in question;
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1
Protocol 3 to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia, concerning the definition of »originating products« and methods of administrative co-operation, shall be abolished and replaced by 1 January 2002 with the text attached hereto, together with the Joint Declaration.
Article 2
This Decision shall constitute an integral part of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia.
Article 3
This Decision shall enter into force on the date of receipt of the last notification confirming that the respective internal legal requirements for the entry into force have been fulfilled and shall be applied provisionally from 1 January 2002.
Opatija, 18. 12. 2001
For the Joint Committee
Chairperson
Maja Brinar (s)
Deputy Minister
3. člen
Za izvajanje te uredbe skrbi Ministrstvo za finance (Carinska uprava).
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 333-00/2000-18
Ljubljana, dne 30. januarja 2003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo sklepa v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost