Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5967. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj, stran 20099.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj
1. člen
Ustanovi se Svet za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji, kot razvoja, ki uravnoteženo upošteva gospodarsko, socialno in okoljsko sestavino razvoja.
3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
1. Sprejema smernice in priporočila za uresničevanje trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji.
2. Obravnava, daje pobude in vrednoti predloge naslednjih dokumentov:
a) strateški razvojni dokumenti države, ki so opredeljeni v zakonu o javnih financah ter uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna:
– Strategija gospodarskega razvoja Slovenije,
– Proračunski memorandum,
– Pomladanska in jesenska napoved gospodarskih gibanj;
b) drugi dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja iz 28. člena uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna:
– Državni razvojni program,
– Regionalni razvojni programi,
– Sektorski nacionalni programi in strategije ter drugi razvojni programi,
– Predpristopni ekonomski program,
– Programski dokumenti za črpanje sredstev evropske kohezijske politike,
– Programski dokumenti za Evropsko unijo.
3. Obravnava in daje pobude glede poročil o izvajanju dokumentov iz 2. točke tega člena.
4. Skrbi za usklajenost trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji z usmeritvami na področju trajnostnega razvoja v Evropski uniji in širšem mednarodnem prostoru.
4. člen
Svet sestavljajo:
– minister za regionalni razvoj,
– minister za okolje, prostor in energijo,
– minister za finance,
– minister za gospodarstvo,
– minister za evropske zadeve,
– minister za šolstvo, znanost in šport,
– minister za delo družino in socialne zadeve,
– minister za zdravje,
– minister za informacijsko družbo,
– minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– minister za promet,
– minister za kulturo,
– minister za zunanje zadeve,
– minister za notranje zadeve,
– direktor Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije,
– predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
– predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije obrtnih dejavnosti,
– predstavnik KNSS – neodvisnosti, konfederacije novih sindikatov Slovenije,
– predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
– predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– predstavnik Konfederacije sindikatov ’90 Slovenije,
– predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU),
– trije predstavniki nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, in sicer enega za področje zagotavljanja varstva okolja, enega za področje zagotavljanja enakosti med spoloma in zaposlovanje ter enega za področje socialnega vključevanja v družbo,
– predstavnik Sveta društvenih organizacij Slovenije (SDOS),
– predstavnik Združenja slovenskih ustanov (ZSU),
– predstavnik Skupnosti občin Slovenije (SOS),
– predstavnik Združenja regionalnih razvojnih agencij,
– predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,
– predstavnik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti,
– predstavnik Zveze Romov Slovenije,
– predstavnik Slovenske gospodarske zveze (SGZ), Celovec, Avstrija,
– predstavnik Slovenskega gospodarskega združenja, Gorica, Italija.
5. člen
Na sejo sveta so glede na dnevni red vabljeni tudi predstavniki drugih organov in služb Vlade Republike Slovenije, socialnih in regionalnih partnerjev, organizacij civilne družbe in interesnih skupin. Vabljeni predstavniki nimajo pravice glasovanja.
6. člen
Ministre, člane sveta, v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah sveta nadomeščajo državni sekretarji, direktorja Javne agencije za regionalni razvoj oziroma direktorje uradov Vlade Republike Slovenije pa njihovi namestniki. Ostale člane sveta v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah sveta nadomeščajo pisno pooblaščeni namestniki.
7. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno.
Člani sveta, ki niso predstavniki vladnih organov in služb, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije.
8. člen
Predsednik sveta je minister za regionalni razvoj. Namestnik predsednika sveta je minister za okolje, prostor in energijo.
9. člen
Svet ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za regionalni razvoj. Po enega člana sekretariata določijo:
– Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj,
– Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za informacijsko družbo,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Potne stroške sekretarja in članov sekretariata krijejo organi ali službe, v katerih so zaposleni.
10. člen
Sekretariat opravlja naslednje naloge:
– vsebinsko pripravlja gradiva za svet,
– pomaga svetu pri organizaciji in vodenju javnih razprav o vprašanjih trajnostnega razvoja,
– pomaga svetu pri koordinaciji dela z delovnimi skupinami za posamezna vprašanja ali področja trajnostnega razvoja,
– pomaga svetu pri usklajevanju trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji z usmeritvami na področju trajnostnega razvoja v Evropski uniji in širšem mednarodnem prostoru,
– pomaga svetu pri pridobitvi strokovnih mnenj.
11. člen
Svet na predlog sekretariata po potrebi oblikuje delovne skupine za posamezna vprašanja ali področja trajnostnega razvoja.
12. člen
Materialne in tehnične pogoje za delovanje sveta in sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
13. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sveta in sekretariata svet uredi s poslovnikom.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 16/03).
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-47/2001-3
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
EVA 2003-1536-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost