Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5960. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk, stran 20090.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93) ter 4. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Žužemberk na 9. seji dne 11. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnihorganih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja funkcijo tudi poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Žužemberk, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje največ v višini 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ v višini 40% plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Osnovna plača (poklicnega) podžupana znaša največ 80% plače župana.
Konkretna višina plače podžupana je odvisna od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne zadeve, gospodarstvo), ima podžupan pravico do 20% plače župana, vendar skupaj ne več od maksimuma iz prvega stavka tega člena. Če podžupan nima posebnega pooblastila, ampak lepomaga županu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do osnovne plače v višini 40% plače župana.
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za določeno področje dela (družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne zadeve, gospodarstvo), ima podžupan pravico do 10% plače župana, vendar skupaj ne več od maksimuma iz prejšnjega stavka tega člena. Če podžupan nima posebnega pooblastila, ampak le pomaga županu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do osnovne plače v višini 20% plače župana.
III. SEJNINE IN NAGRADE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek vseh sejnin in nagrad, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. V okviru tega zneska članu občinskega sveta pripada sejnina oziroma plačilo glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 15% plače župana,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) v višini 5% plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,5% plače župana,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je v višini 2% plače župana.
Sklep o višini plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta izda župan. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki se izplača na podlagi sklepa o imenovanju, za udeležbo na seji na podlagi evidence prisotnosti.
Sejnina za posamezno sejo znaša 4% plače.
7. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nadomestila v višini največ 15% plače župana. Nagrade in sejnine ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji za predsednika v višini 12% županove plače, za člana pa 10% županove plače,
– predsedniku in članom nadzornega odbora se sejnine oziroma nagrade izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani in namestniki članov občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Žužemberk.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcij članov, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov in sejnine se izplačujejo enkrat letno, najkasneje do 15. decembra v tekočem letu.
Prejemki, določeni v 9. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
13. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov in sejnine, se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov, sejnine in povračila stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja na podlagi evidence prisotnosti na sejah.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki velja ob izplačilu.
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, občinske volilne komisije ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 7/02). Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-1318
Žužemberk, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.