Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5823. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003, stran 19745.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98 in odločbe US), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 9. seji dne 11. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             680.976
    Tekoči prihodki (70+71)                  246.476
70   Davčni prihodki                      205.010
    700 Davki na dohodek in dobiček              160.000
    703 Davki na premoženje                  16.500
    704 Domači davki na blago in storitve           28.510
    706 Drugi davki                         –
71   Nedavčni prihodki                     41.466
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                       10.166
    711 Takse in pristojbine                  2.300
    712 Denarne kazni                       500
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            –
    714 Drugi nedavčni prihodki                28.500
72   Kapitalski prihodki                      500
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                 500
73   Prejete donacije                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov              –
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   Transferni prihodki                    434.000
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                 434.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               785.418
40   Tekoči odhodki                      128.087
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           22.210
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                     4.210
    402 Izdatki za blago in storitve              98.967
    403 Plačila domačih obresti                   –
    409 Rezerve                         2.700
41   Tekoči transferi                     266.308
    410 Subvencije                       16.850
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                     87.815
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                        15.743
    413 Drugi tekoči domači transferi             145.900
    414 Tekoči transferi v tujino                  –
42   Investicijski odhodki                   333.599
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          333.599
43   Investicijski transferi                  57.424
    430 Investicijski transferi                57.424
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)                –104.442
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)               126
75   Prejeta vračila danih posojil                 126
    750 Prejeta vračila danih posojil               126
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)                –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
    440 Dana posojila                        –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije                    –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                 126
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                       –
50   Zadolževanje                          –
    500 Domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga (550)                      –
55   Odplačila dolga                         –
    550 Odplačila domačega dolga                  –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                –104.316
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                104.442
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-1315
Žužemberk, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.