Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5728. Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada, stran 19643.

Na podlagi 3.f točke prvega odstavka 77. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 73/03) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi
z naložbami investicijskega sklada
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz šestega odstavka 65. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 73/03; v nadaljevanju ZISDU-1).
2. člen
Družba za upravljanje mora za vsak posamezen investicijski sklad ki ga upravlja, agenciji predložiti načrt za obvladovanje tveganj investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: načrt), katerega vsebina izhaja iz tretjega, četrtega in petega odstavka 65. člena ZISDU -1 in je odvisna od naložbene politike investicijskega sklada.
3. člen
(1) Družba za upravljanje mora agenciji predložiti besedilo načrta hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje investicijskega sklada.
(2) Družba za upravljanje poroča o spremembah načrta v rokih in na način iz 3. člena sklepa o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev (Uradni list RS, št. 80/03). Družba za upravljanje mora agenciji predložiti poročilo o spremembi načrta skupaj z besedilom spremembe načrta in čistopisom načrta.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o poročanju in obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-2/44-48/2003
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0185
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.