Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5712. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 19603.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 52/02) je Občinski svet občine Litija na 13. seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje)
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Litija plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila in merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
(zavezanec)
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.
3. člen
(zazidano stavbno zemljišče)
1) Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Odprte poslovne površine so površine, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, športno rekreativne površine, nepokrite gostinske površine, poslovne površine kamnolomov, peskokopov in druge odprte površine namenjene poslovni dejavnosti.
2) V primeru da stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
(nezazidano stavbno zemljišče)
Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemljišča, za katera je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je na jih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
5. člen
(območja)
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Litija in je razdeljeno na štiri območja:
1. poselitveno območje mesta Litija,
2. poselitveno območje naselja Zagorice in Kresnice,
3. poselitveno območje naselij: Gabrovka, Dole pri Litiji, Jevnica, Sava pri Litiji, Vače, Zgornji Hotič,
4. poselitveno območje drugih strjenih naselij v občini in razpršene gradnje, ki so opremljene najmanj z vodovodnim in električnim omrežjem.
Območja so zarisana v kartografskem delu (v merilu 1:5000) prostorskega plana Občine Litija ter na vpogled na Občini Litija.
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
a) Merila za določitev višine nadomestila za odmero zazidanega stavbnega zemljišča
6. člen
(komunalna opremljenost)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe oziroma možnosti priključitve objekta na posamezno infrastrukturo se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. Sistem za oskrbo s pitno vodo
s hidrantno mrežo                20 točk
2. Sistem za oskrbo s pitno vodo
brez hidrantne mreže               15 točk
3. Javna kanalizacija              10 točk
4. Električno omrežje              20 točk
5. Telefonsko omrežje              10 točk
6. Asfaltna cesta s hodniki za pešce       20 točk
7. Asfaltna cesta brez hodnikov za pešce     15 točk
8. Makadamska cesta               10 točk
9. Javna razsvetljava              20 točk
7. člen
(omejitve)
Pri določevanju komunalne opremljenosti zemljišča iz prejšnjega člena tega odloka se upošteva:
– šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave od meje stavbnega zemljišča oddaljena manj kot 80 m;
– šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključitve na javno asfaltno cesto, če je priključek oddaljen od meje stavbnega zemljišča manj kot 500 m, v nasprotnem primeru se upošteva makadamska cesta.
8. člen
(lega in namembnost)
Za namen uporabe so objekti oziroma deli objektov opredeljeni glede na območja določena v 5. členu odloka in ob upoštevanju standardne klasifikacije dejavnosti, po naslednjih kriterijih:
Stanovanjski namen
Območje                     1.     2.    3.    4.
Stanovanjske stavbe             20 točk  15 točk  10 točk  0 točk
oziroma prostori
Poslovni namen
Območje                     1.     2.    3.    4.
A) Trgovina, popravila motornih      300 točk  150 točk  50 točk  25 točk
vozil in izdelkov široke porabe,
gostinstvo, finančno posredništvo,
poslovanje z nepremičninami,
najem in poslovne storitve
B) Vse dejavnosti, ki niso         120 točk  120 točk  25 točk  25 točk
opredeljene pod A) in C)
C) Dejavnost javne uprave          20 točk  20 točk  20 točk  20 točk
in obrambe, obvezno socialno
zavarovanje, izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo,
dejavnost javne higiene,
dejavnost združenj in organizacij,
rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti, druge javne
storitvene dejavnosti
Odprte poslovne površine se ovrednotijo s 50% točk zazidanega stavbnega zemljišča.
Počitniške stavbe oziroma dele stavb se dodatno točkuje s 40 točkami.
9. člen
(smotrnost uporabe stavbnega zemljišča)
Za objekte z več stanovanjskimi enotami se zmanjša skupno število točk za naslednje odstotke:
Pri stavbah z do 2 stanovanjema          0%
Pri stavbah s 3 do 4 stanovanji          1%
Pri stavbah s 5 do 10 stanovanji         10%
Pri stavbah z več kot 10 stanovanji       15%
Stanovanjske površine v katerih nihče ne biva najmanj eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, poslovne površine v katerih nihče ne opravlja poslovne dejavnosti najmanj eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, se dodatno točkuje s 100 točkami. Nadomestilo se odmeri tako, da se upošteva zadnji pretežni namen rabe prostora.
b) Merila za določitev višine nadomestila za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča
10. člen
(komunalna opremljenost, namembnost in smotrna uporaba zemljišča)
Za nezazidano stavbno zemljišče se z upoštevanjem opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter namembnost in smotrno uporabo stavbnega zemljišča, določi z enotnim kriterijem glede na območja iz 5. člena tega odloka:
            Točke glede na komunalno opremljenost,
           namembnost in smotrno uporabo zemljišča
1. območje                      100 točk
2. območje                      70 točk
3. območje                      60 točk
4. območje                      40 točk
III. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
11. člen
(enoletne oprostitve)
Poleg oprostitev, ki jih navaja 59. člen zakona o stavbnih zemljiščih, se za dobo enega leta oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi člani v skupnem gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od naslednjih meril:
– eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz socialnega varstva,
– eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine,
– eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– katerih skupni bruto letni dohodek na člana v preteklem letu ne presega 60% povprečne letne bruto plače zaposlenih v RS.
V primeru, da je v enostanovanjski hiši oziroma stanovanjski enoti več kot eno skupno gospodinjstvo morajo biti merila za oprostitev iz prejšnjega odstavka izpolnjena v obeh oziroma vseh gospodinjstvih, če je zavezanec en sam za celotno stavbo oziroma enoto.
V primeru elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski objekt ni več uporaben za bivanje, se zavezanca na lastno zahtevo oprosti plačila nadomestila, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo enega leta.
Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila iz 12. člena tega odloka, mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi. K pisnemu zahtevku mora zavezanec predložiti vsa potrebna dokazila (odločbo centra za socialno delo, odločbo pokojninskega zavoda, dokazila o višini dohodka družine za preteklo leto ipd.).
O oprostitvi plačila nadomestila pristojni občinski organ izda ustrezno odločbo.
IV. ODMERA NADOMESTILA
12. člen
(odmera zazidanega stavbnega zemljišča)
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk določenih po merilih za določitev višine nadomestila za odmero zazidanega stavbnega zemljišča pomnoži z vrednostjo točke ter s površino zazidanega stavbnega zemljišča.
Pri izračunu iz prejšnjega odstavka tega člena se za naslednje površine upošteva korekcijski faktor 0:
– za kulturne spomenike in za javno kulturno infrastrukturo, ki so kot taki opredeljeni v skladu s področno zakonodajo,
– za javne športne objekte, ki so kot taki opredeljeni s področno zakonodajo,
– za površine v uporabi občinskih organov, krajevnih in mestne skupnosti, javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je ena ali več občin,
– za humanitarne organizacije, ki imajo pridobljen tak status v skladu s področno zakonodajo in
– gasilska društva.
13. člen
(odmera nezazidanega stavbnega zemljišča)
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk določenih po merilih za določitev višine nadomestila za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke ter z upoštevanjem korekcijskega faktorja za leto 2004 in 2005 v višini 0,2. Vključno od leta 2006 dalje pa z upoštevanjem korekcijskega faktorja v višini 0,3.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pa se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje:
– za tisti del zemljišča, za katerega je ugotovljeno, da je naklon terena večji od 40 stopinj. Takšen del zemljišča se odšteje od površine celotne parcele, če le-ta predstavlja vsaj 20% celotne površine parcele,
– od zemljišč sestavljenih iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, ki so manjša od minimalnih gradbenih parcel določenih skladno s prostorskimi izvedbenimi akti.
14. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke za odmero nadomestila na območju Občine Litija določi s sklepom občinski svet na predlog župana občine.
Če občinski svet ne določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decembra za prihodnje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.
15. člen
(prijava nadomestila)
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Litija nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Sprememba za plačilo nadomestila nastala med letom oziroma po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upošteva od 1. 1. naslednjega leta dalje.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.
16. člen
(vodenje evidence, izdaja odločbe)
Evidenco zavezancev za plačilo nadomestila vodi in vzdržuje pristojni oddelek občinske uprave, ki posreduje podatke za odmero pristojnemu davčnemu organu.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki tudi vodi postopke v zvezi z odmero, nadzorom obračunavanja, plačevanja in izterjavo nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
17. člen
(poraba sredstev)
Sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so prihodek občinskega proračuna in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in investicij v komunalno infrastrukturo.
V. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
(kazenska določba)
Zavezanec za plačilo nadomestila, ki ne vloži prijave oziroma spremembe za odmero nadomestila v skladu s tem odlokom ali če v prijavi navede netočne podatke se kaznuje z denarno kaznijo:
– 150.000 SIT za pravne osebe,
– 30.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe,
– 100.000 SIT za samostojne podjetnike,
– 50.000 SIT za fizične osebe.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prehodne in končna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list SRS, št. 9/87, 43/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 69/93 in 38/97).
V primeru, da zavezanec za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča poda pri pristojnem občinskem organu do 31. 12. 2004 vlogo za spremembo namenske rabe zemljišča v planskem aktu občine (sprememba iz zazidljive parcele v nezazidljivo parcelo), se zavezancu od dneva vložitve vloge do sprejetja odločitve namembnosti rabe za predmetno parcelo zadrži odmera nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
V primeru zavrnitve in umika vloge navedene v prejšnjem odstavku ali v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za predmetno parcelo, se šteje kot da vloga ni bila podana, zavezanec pa je dolžan plačati odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča tudi za obdobje od dneva vložitve vloge za spremembo namenske rabe zemljišča do dneva zavrnitve ali umika te vloge.
Zaradi neposredne bližine odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah, se zavezancem predela »Smrekarica«, ki je del naselja Ponoviče, pri odmeri nadomestila ne točkuje komunalne opremljenosti in ne upošteva točk iz 9. člena tega odloka, za obdobje od 1. 1. 2004 od 31. 12. 2006.
Predel »Smrekarica« zajema zemljišča v k.o. Konj s parcelnimi številkami 666/2, 830, 667/1, 667/28, 667/34, 667/11, 667/12, 667/33, 667/13, 667/15, 667/14, 667/2, 667/35, 667/16, 667/31, 667/3, 667/30, 667/4, 667/23, 667/25, 667/24, 667/36, 667/37, 667/10, 667/26, 667/38, 667/39, 667/40, 667/41, 667/5, 667/32, 667/19, 667/6, 667/17, 667/18, 667/9, 667/43, 667/42, 667/22, 667/7, 667/21, 667/8.
Za zavezance na območju krajevne skupnosti Hotič velja oprostitev plačila nadomestila zaradi izglasovanega samoprispevka, do izteka samoprispevka t.j. do 31. 12. 2005.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 462-171/2003
Litija, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti