Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5703. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005, stran 19596.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec, je Občinski svet občina Dobrova – Pohov Gradec na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrova – Polhov Gradec za leto 2005 določa višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
S proračunom za leto 2005 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Dobrova – Polhov Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz dohodnine, davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             Proračun 2005
  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1.207.015
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   526.935
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)              502.980
  700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK             423.070
  7000  Dohodnina                      423.070
  700001 Dohodnina – letni poračun              423.070
  703   DAVKI NA PREMOŽENJE                 60.941
  7030  Davki na nepremičnine                  620
  703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega
      zemljišča – od pravnih oseb              5.131
  703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega
      zemljišča – od fizičnih oseb             40.869
  7031  Davki na premičnine                    –
  7032  Davki na dediščine in darila              161
  7033  Davki na promet nepremičnin in na
      finančno premoženje                 14.160
  704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
      STORITVE                       18.969
  7044  Davki na posebne storitve                270
  704403 Davek na dobitke od iger na srečo            270
  7047  Drugi davki na uporabo blaga in storitev       18.699
  704700 Taksa za obremenjevanje vode             7.000
  704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest         807
  704710 Odškodnina za spremembo
      namembnosti kmetijskega zemljišča
      in gozda                         –
  704713 Požarna taksa                     1.892
  704716 Ekološke takse                      –
  704719 Taksa za obremenjevanje okolja
      zaradi odlaganja odpadkov               9.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
  (710+711+712+713+714)                    23.955
  710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
      DOHODKI OD PREMOŽENJA                 4.170
  7102  Prihodki od obresti                   600
  710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih
      depozitov                        600
  7103  Prihodki od premoženja                3.570
  710300 Prihodki iz naslova najemnin za
      kmetijska zemljišča in gozdove              –
  710301 Prihodki od najemnin za poslovne
      prostore                       3.215
  710302 Prihodki od najemnin za stanovanja           355
  710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij          –
  711   TAKSE IN PRISTOJBINE                 2.000
  7111  Upravne takse in pristojbine             2.000
  711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in
      tar. št. 96a-98 iz ZUT)                2.000
  712   DENARNE KAZNI                     2.785
  7120  Denarne kazni                     2.785
  712007 Nadomestilo za degradacijo in
      uzurpacijo prostora                  2.785
  713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
  IN STORITEV                            –
  7130  Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
  713099 Drugi prihodki od prodaje                 –
  714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               15.000
  7141  Drugi nedavčni prihodki               15.000
  714100 Drugi nedavčni prihodki                  –
  714105 Prihodki od komunalnih prispevkov          15.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)              113.000
  722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
      IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
      SREDSTEV                      113.000
  7220  Prihodki od prodaje kmetijskih
      zemljišč in gozdov                    –
  7221  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč        113.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)                  567.080
  740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ
  DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ              567.080
  7400  Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna                      475.278
  740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih
      obveznosti državnega proračuna           190.348
  40001  Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna za investicije              284.930
  740004 Druga prejeta sredstva iz državnega
      proračuna za tekočo porabo                –
  7401  Prejeta sredstva iz proračunov
      lokalnih skupnosti                  90.001
  740100 Prejeta sredstva iz proračunov
      lokalnih skupnosti za tekočo porabo            –
  740101 Prejeta sredstva iz proračunov
      lokalnih skupnosti za investicije          90.001
  7403  Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov       1.801
  740300 Prejeta sredstva iz drugih javnih
      skladov za tekočo porabo               1.801
  740301 Prejeta sredstva iz drugih javnih
      skladov za investicije                  –
  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               1.207.015
40 TEKOČI ODHODKI
  (400+401+402+403+409)                    362.845
  400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI
  ZAPOSLENIM                          41.843
  401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
  SOCIALNO VARNOST                       34.799
  402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE            285.476
  4020  Pisarniški in splošni material in storitve      35.102
  4021  Posebni material in storitve             10.613
  4022  Energija, voda, komunalne
      storitve in komunikacije               19.721
  4023  Prevozni stroški in storitve             1.393
  4024  Izdatki za službena potovanja              356
  4025  Tekoče vzdrževanje                 181.831
  4026  Najemnine in zakupnine (leasing)            363
  4027  Kazni in odškodnine                  2.942
  4028  Davek na izplačane plače               3.238
  4029  Drugi operativni odhodki               29.918
  403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                 728
  4033  Plačila obresti od kreditov – drugim
      domačim kreditodajalcem                 728
  409   REZERVE                          –
  4091  Proračunska rezerva                    –
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)             547.253
  410   SUBVENCIJE                      8.132
  4102  Subvencije privatnim podjetjem
      in zasebnikom                     8.132
  411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM
      IN GOSPODINJSTVOM                  366.097
  4111  Družinski prejemki in starševska
      nadomestila                      7.656
  4112  Transferi za zagotavljanje socialne
      varnosti                       4.966
  4117  Štipendije                      1.237
  4119  Drugi transferi posameznikom            352.239
  412   TRANSFERI
  ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                  52.884
  4120  Tekoči transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam              52.884
  413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI            120.140
  4130  Tekoči transferi drugim ravnem države        14.884
  413004 Sredstva, prenesena ožjim delom
      lokalnih skupnosti                  14.884
  4131  Tekoči transferi v sklade
      socialnega zavarovanja                12.128
  413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno
      zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine       12.128
  4133  Tekoči transferi v javne zavode in
      druge izvajalce javnih služb             93.127
  413300 Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb – sredstva
      za plače in druge izdatke zaposlenim         9.220
  413301 Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb – sredstva
      za prispevke delodajalcev               2.301
  413302 Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb – za izdatke
      za blago in storitve                 81.606
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                 261.413
  420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
  SREDSTEV                          261.413
  4201  Nakup prevoznih sredstev               3.582
  4202  Nakup opreme                     10.352
  4203  Nakup drugih osnovnih sredstev             418
  4204  Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije         –
  4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove         220.512
  4208  Študije o izvedljivosti projektov,
      projektna dokumentacija, nadzor in
      investicijski inženiring               26.549
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                35.503
  430   INVESTICIJSKI TRANSFERI               35.503
  4302  Investicijski transferi neprofitnim
      organizacijam                       –
  4305  Investicijski transferi privatnim podjetjem
      in za sebnikom                      –
  4306  Investicijski transferi posameznikom           –
  4307  Investicijski transferi javnim zavodom
      in drugim izvajalcem javnih služb          35.503
  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
  (I. – II.)
  (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)              –
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                 –
C) RAČUN   FINANCIRANJA                       –
  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
  RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                –
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
  KONCU PRETEKLEGA LETA                       –
  OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
  PRETEKLEGA LETA                          –
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrova – Polhov Gradec.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, samoprispevek in prispevki občanov, priključne takse, prihodki od donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča 0,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa 0,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna. Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva prejema računa, in sicer v skladu z 18. členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02). Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov plačil je možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi, določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila. Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v določeni višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet občine in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
9. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2005.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občinski svet občine odloča o dolgoročni zadolžitvi za predhodno potrjene investicije na podlagi sprejetega proračuna. Zgornja meja zadolževanja je zakonsko določena.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, sklepa župan občine.
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Dobrova – Pohov Gradec v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 015-03-4053/03
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost