Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5702. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2004, stran 19594.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec, je Občinski svet občine Dobrova – Pohov Gradec na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrova – Polhov Gradec za leto 2004 določa višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
S proračunom za leto 2004 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Dobrova – Polhov Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz dohodnine, davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             Proračun 2004
  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               813.604
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   503.254
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)              479.748
  700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK             400.957
  7000   Dohodnina                      400.957
  700001  Dohodnina – letni poračun              400.957
  703   DAVKI NA PREMOŽENJE                 59.833
  7030   Davki na nepremičnine                  594
  703003  Nadomestilo za uporabo stavbnega
      zemljišča – od pravnih oseb              5.131
  703004  Nadomestilo za uporabo stavbnega
      zemljišča – od fizičnih oseb             40.869
  7031   Davki na premičnine                    –
  7032   Davki na dediščine in darila              155
  7033   Davki na promet nepremičnin in na
      finančno premoženje                 13.084
  704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO
      IN STORITVE                     18.958
  7044   Davki na posebne storitve                259
  704403  Davek na dobitke od iger na srečo            259
  7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev       18.699
  704700  Taksa za obremenjevanje vode             7.000
  704708  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest         807
  704710  Odškodnina za spremembo namembnosti
      kmetijskega zemljišča in gozda              –
  704713  Požarna taksa                     1.892
  704716  Ekološke takse                      –
  704719  Taksa za obremenjevanje okolja
      zaradi odlaganja odpadkov               9.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
  (710+711+712+713+714)                     23.506
  710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
      DOHODKI OD PREMOŽENJA                 3.939
  7102   Prihodki od obresti                   500
  710201  Prejete obresti od vezanih tolarskih
      depozitov                        500
  7103   Prihodki od premoženja                3.439
  710300  Prihodki iz naslova najemnin za
      kmetijska zemljišča in gozdove              –
  710301  Prihodki od najemnin za poslovne
      prostore                       3.114
  710302  Prihodki od najemnin za stanovanja           325
  710306  Prihodki iz naslova podeljenih koncesij          –
  711   TAKSE IN PRISTOJBINE                 1.920
  7111   Upravne takse in pristojbine             1.920
  711100  Upravne takse (tar. št. 1-10 in
      tar. št. 96a-98 iz ZUT)                1.920
  712   DENARNE KAZNI                     2.647
  7120   Denarne kazni                     2.647
  712007  Nadomestilo za degradacijo in
      uzurpacijo prostora                  2.647
  713   PRIHODKI OD PRODAJE                    –
  7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
  713099  Drugi prihodki od prodaje                 –
  714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               15.000
  7141   Drugi nedavčni prihodki               15.000
  714100  Drugi nedavčni prihodki                  –
  714105  Prihodki od komunalnih prispevkov          15.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)               22.500
  722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
      IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
      SREDSTEV                       22.500
  7220   Prihodki od prodaje kmetijskih
      zemljišč in gozdov                    –
  7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč        22.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)                  287.850
  740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ
  DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ               287.850
  7400   Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna                      196.050
  740000  Prejeta sredstva iz naslova tekočih
      obveznosti državnega proračuna           181.000
  740001  Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna za investicije               15.050
  740004  Druga prejeta sredstva iz državnega
      proračuna za tekočo porabo                –
  7401   Prejeta sredstva iz proračunov
      lokalnih skupnosti                  90.000
  740100  Prejeta sredstva iz proračunov
      lokalnih skupnosti za tekočo porabo            –
  740101  Prejeta sredstva iz proračunov
      lokalnih skupnosti za investicije          90.000
  7403   Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov       1.800
  740300  Prejeta sredstva iz drugih javnih
      skladov za tekočo porabo               1.800
  740301  Prejeta sredstva iz drugih javnih
      skladov za investicije                  –
  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 813.604
40 TEKOČI ODHODKI
  (400+401+402+403+409)                    245.326
  400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI
      ZAPOSLENIM                      28.268
  401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
      SOCIALNO VARNOST                   23.509
  402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE            193.056
  4020   Pisarniški in splošni material in storitve      23.714
  4021   Posebni material in storitve             7.170
  4022   Energija, voda, komunalne
      storitve in komunikacije               13.518
  4023   Prevozni stroški in storitve              941
  4024   Izdatki za službena potovanja              241
  4025   Tekoče vzdrževanje                 122.841
  4026   Najemnine in zakupnine (leasing)            245
  4027   Kazni in odškodnine                  1.988
  4028   Davek na izplačane plače               2.187
  4029   Drugi operativni odhodki               20.212
  403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                 492
  4033   Plačila obresti od kreditov – drugim
      domačim kreditodajalcem                 492
  409   REZERVE                          –
  4091   Proračunska rezerva                    –
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)              368.363
  410   SUBVENCIJE                      4.143
  4102   Subvencije privatnim podjetjem in
      zasebnikom                      4.143
  411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM
      IN GOSPODINJSTVOM                  247.328
  4111   Družinski prejemki in starševska
      nadomestila                      5.172
  4112   Transferi za zagotavljanje socialne
      varnosti                       3.355
  4117   Štipendije                       835
  4119   Drugi transferi posameznikom            237.966
  412   TRANSFERI NEPROFITNIM
      ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM              35.728
  4120   Tekoči transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam              35.728
  413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI            81.164
  4130   Tekoči transferi drugim ravnem države        10.056
  413004  Sredstva, prenesena ožjim delom
      lokalnih skupnosti                  10.056
  4131   Tekoči transferi v sklade
      socialnega zavarovanja                8.193
  413105  Prispevek v ZZZS za zdravstveno
      zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
      občine                        8.193
  4133   Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb           62.915
  413300  Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb – sredstva
      za plače in druge izdatke zaposlenim         6.229
  413301  Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb – sredstva
      za prispevke delodajalcev               1.555
  413302  Tekoči transferi v javne zavode
      in druge izvajalce javnih služb – za izdatke
      za blago in storitve                 55.132
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                 175.930
  420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
  SREDSTEV 175.930
  4201   Nakup prevoznih sredstev               2.420
  4202   Nakup opreme                     6.993
  4203   Nakup drugih osnovnih sredstev             283
  4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije         –
  4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove         148.298
  4208   Študije o izvedljivosti projektov,
      projektna dokumentacija, nadzor in
      investicijski inženiring               17.936
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                 23.985
  430   INVESTICIJSKI TRANSFERI               23.985
  4302   Investicijski transferi neprofitnim
      organizacijam                       –
  4305   Investicijski transferi privatnim
      podjetjem in zasebnikom                  –
  4306   Investicijski transferi posameznikom           –
  4307   Investicijski transferi javnim zavodom
      in drugim izvajalcem javnih služb          23.985
      PRORAČUNSKI PRESEŽEK
  (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
  (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)               –
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)                           –
C) RAČUN FINANCIRANJA                         –
  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
  RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
  KONCU PRETEKLEGA LETA                       –
  OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
  PRETEKLEGA LETA                          –
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrova – Polhov Gradec.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, samoprispevek in prispevki občanov, priključne takse, prihodki od donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča 0,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa 0,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna. Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva prejema računa, in sicer v skladu z 18. členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02). Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov plačil je možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi, določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila. Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v določeni višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet občine in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
9. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2004.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občinski svet občine odloča o dolgoročni zadolžitvi za predhodno potrjene investicije na podlagi sprejetega proračuna. Zgornja meja zadolževanja je zakonsko določena.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, sklepa župan občine. Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Dobrova – Pohov Gradec v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 015-03-4033/03
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost