Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5693. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled, stran 19588.

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Bled se za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in jih je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.
5. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, če tega ni pa lastnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so razdeljena na 4 območja:
I. območje – ožje območje naselja Bled, PUP za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98), PUP za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 23/91): U – 1A, U – B18, U – B19;
II. območje – širše območje naselja Bled,
III. območje – naselja: Bodešče, Grabče, Koritno, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Ribno, Selo pri Bledu, Spodnje Gorje, Višelnica, Zasip, Zgornje Gorje, Bohinjska Bela,
IV. območje – naselja Kupljenik, Obrne, Perniki, Radovna, Slamniki, Spodnje Laze, Zgornje Laze.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje, se razporedijo v isto območje kot najbližje naselje.
7. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih (PKN karte v merilu 1: 5000) veljavnega planskega dokumenta Občine Bled in se hranijo na Oddelku za okolje in prostor občine Bled.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
Opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne in skupne rabe:
javni vodovod          40 točk
električno omrežje        40 točk
javna kanalizacija        20 točk
telefonsko omrežje        20 točk
plinovodno omrežje        20 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe:
makadamska cesta        20 točk
asfaltna cesta         40 točk
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na komunalne naprave.
9. člen
Namembnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča
Po namembnost objekta ali dela objekta se zazidana stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
Stanovanjski objekti:
– stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča ima objekt ali del objekta, ki je namenjen bivanju.
Poslovni objekti:
– poslovna dejavnost: finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, zunanja trgovina, agencije, zavarovalnice, igralnice, bančništvo, menjalnice, poslovna združenja, zasebna zdravstvene ustanove ipd.;
– proizvodna dejavnost: industrija, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, prevozništvo in špedicija ipd.;
– trgovina in storitve: trgovina na debelo in na drobno, storitve turističnih organizacij, obrtne storitve, projektiranje in tehnične storitve, servisne dejavnosti, osebne storitve in storitve v gospodinjstvih ipd.;
– gostinstvo: hoteli, moteli, pensioni, počitniški domovi, oddajanje apartmajev in sob, restavracije, gostilne, kampi, ipd.;
– športne in rekreativne dejavnosti: športni objekti, rekreacijske površine, fitness klubi in druge površine, na katerih se opravlja pridobitna dejavnost.
Namembnost – zazidana stavbna zemljišča    I   II   III   IV
Stanovanjski objekt             150  140   130   120
Poslovni objekt               450  400   350   300
Za dejavnost zasebnega oddajanja apartmajev in sob se upošteva 50% dodeljenih točk, ki izhajajo iz naslova namembnosti objekta.
Namembnost – nezazidana stavbna zemljišča   I  II   III   IV
Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče
– stanovanjski objekti           150  140   130   120
Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče
– poslovni objekti             300  280   260   200
IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. zazidano stavbno zemljišče
– stanovanjska površina, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shramb in drugih zaprtih prostorov, kot so: klet, kotlarna, delavnica za prosti čas, kabineti ipd ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile,
– poslovna površina, v katero spada čista tlorisna površina poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kot so: sanitarije, umivalnice, savne, notranji bazeni, dvigala, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki, stopnišča, odprte terase gostinskih lokalov ipd,
– površina nepokritih skladišč, javnih parkirišč, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, delavnic na prostem, dostopov in parkirnih prostorov gospodarskih subjektov, zunanjih površin kot so sprehajališča in parki poslovnega subjekta, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih subjektov. Za površine navedene v tej alineii se upošteva 50% vrednosti seštevka točk iz 8. in 9. člena tega odloka,
– površina igrišč, smučišč, zunanjih bazenov in drsališč, kampov, ipd.;
2. nezazidano stavbno zemljišče
– celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča, kjer je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je dopustna gradnja objektov pod točko 1. tega člena. Za samostojno gradbeno parcelo po tem odloku se šteje zemljišče, ki ni manjše kot 500 m3.
11. člen
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za površino igrišč,smučišč, zunanjih bazenov, drsališč, kampov, ipd. se plačuje za 6 mesecev v letu.
12. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek:
Zazidano stavbno zemljišče
nadomestilo = pov .* točke * mes .* vrednost
kjer je:
pov. = 10. člen, 1. točka
točke = število točk
mes. = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračuna nadomestila za zazidano stavbno zemljišče.
Nezazidano stavbno zemljišče
nadomestilo = pov. * točke * mes .* vrednost
kjer je:
pov. = 10. člen, 2. točka
točke = število točk samo iz razpredelnice 9. člena za nezazidano stavbno zemljišče
mes. = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračuna nadomestila za nezazidano stavbo zemljišče.
13. člen
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila, so prihodek proračuna Občine Bled in se namensko uporabljajo za pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo in za graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč). Sredstva se v proračunu Občine Bled ločeno prikazujejo na prihodkovni in odhodkovni strani.
14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Bled določi vsako leto s sklepom občinski svet, na predlog župana, do konca leta za naslednje leto.
V. PLAČILO NADOMESTILA
15. člen
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
16. člen
Pravne osebe plačujejo nadomestilo v štirih enakih obrokih.
Fizične osebe plačujejo nadomestilo v dveh enakih obrokih.
Datume zapadlosti obrokov določi davčni organ v dogovoru z Občino Bled.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
17. člen
Zavezanci so dolžni Občini Bled posredovati vse potrebne in resnične podatke za izračun nadomestila in sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Bled.
Zavezanci morajo prijaviti Občini Bled tudi vse spremembe, in sicer najkasneje do 31. 12 v tekočem letu. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva pri odmeri nadomestila za naslednje leto.
Na zahtevo občinske uprave so zavezanci dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezancu, za zazidano stavbo zemljišče, ki podatkov ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče za 200 m2 stanovanjske površine oziroma za 500 m2 poslovne površine.
Zavezancu, za nezazidano stavbno zemljišče, ki podatkov ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče po podatkih, ki jih pridobi občinski upravni organ.
Strokovne službe lahko pridobijo podatke za nadomestilo iz uradnih evidenc.
Evidenco in nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena izvaja strokovna služba Občine Bled.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
18. člen
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih:
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko dejavnost;
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:
– Občina Bled lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) delno ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana;
– Občina Bled lahko delno oprosti plačila nadomestila občane v delu ali v vsej krajevni skupnosti, kjer so krajani neposredno sodelovali pri izgradnji komunalnih objektov in naprav (krajevni samoprispevki ipd). Delna oprostitev plačila se uvede ob predložitvi dokumentacije o vloženih sredstvih zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na zahtevo KS za vsako leto posebej;
– Občina Bled lahko zniža plačilo nadomestila za 20% zavezancem v stanovanjskih objektih, ki mejijo na regionalne ceste in železniško progo, zaradi prekomernega hrupa. Delna oprostitev plačila se uvede na zahtevo občana, za vsako leto posebej.
O oprostitvah odloča na podlagi zahtevka zavezanca občinski svet, po predhodnem mnenju strokovne službe Občine Bled.
Ostala oprostitve plačila nadomestila:
– poslovni prostori in površine društev, ki so ustanovljena ali delujejo v javnem interesu, so oproščeni plačila nadomestila;
– poslovni prostori Občinske knjižnice Blaža Kumerdeja;
– poslovni prostori občinskih organov in organov krajevnih skupnosti;
– poslovni prostori Osnovne šole Gorje, Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled in Vrtca Bled;
– objekti za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.) so oproščeni plačila nadomestila.
VII. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– Občini Bled ne posreduje vseh potrebnih podatkov za izračun nadomestila oziroma ne sodelujejo pri nastavitvi ustrezne evidence (prvi odstavek 17. člena);
– če v roku 15 dni po nastali spremembi le-te ne prijavijo Občini Bled (drugi odstavek 17. člena).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju samem fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne poda resničnih podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila (13. člen).
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Bled veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bled (Uradni RS, št. 13/98, 50/99 in 116/00).
23. člen
Vsa informacijska evidenca se v skladu s tem odlokom vzpostavi postopoma do konca leta 2003. V prehodnem obdobju se zavezancem do pridobitve novih evidenc odmeri nadomestilo na podlagi obstoječih podatkov.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 01505-6/03
Bled, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost