Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003

Kazalo

5369. Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil, stran 17100.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 popr. in 54/00 ZKme) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja ES-homologacijo (v nadaljnjem besedilu: homologacija) dvo- in trikolesnih motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), z dvojnimi kolesi ali brez njih, ki so namenjena za vožnjo po cesti, kakor tudi homologacijo sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov, namenjenih za uporabo na teh vozilih.
(2) Ta pravilnik določa pogoje za podelitev homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu. Homologacija in potrdilo o skladnosti vozila sta pogoja za dajanje v promet, registracijo in začetek uporabe novih vozil glede na njihovo konstrukcijo in delovanje zaradi zagotovitve, da v cestnem prometu sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo varnosti njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu, ne poškodujejo cest in prekomerno ne onesnažujejo okolja.
2. člen
(1) Vozila, navedena v prvem odstavku prejšnjega člena se delijo na:
(a) “mopede“ (kolesa z motorjem), kar pomeni dvokolesna (kategorija L1e) ali trikolesna vozila (kategorija L2e), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in ki imajo naslednje značilnosti:
(i) pri dvokolesnih vozilih z motorjem, katerega:
– delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju z notranjim zgorevanjem, ali
– največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;
(ii) pri trikolesnih vozilih z motorjem, katerega:
– delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorju na prisilni vžig, ali
– največja nazivna moč ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
– največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju;
(b) “motorna kolesa“, kar pomeni dvokolesna vozila brez stranske prikolice (kategorije L3e) ali s stransko prikolico (kategorija L4e), opremljena z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50 cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h,
(c) “motorna trikolesa“, kar pomeni vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi (kategorije L5e), opremljena z motorjem z delovno prostornino večjo od 50 cm3, če je to motor z notranjim zgorevanjem in/ali z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
(2) Ta pravilnik velja tudi za štirikolesa, kar pomeni motorna vozila s štirimi kolesi, ki imajo naslednje značilnosti:
(a) “lahka štirikolesa“ z maso neobremenjenega vozila manjšo kot 350 kg (kategorija L6e), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in
(i) katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
(ii) katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
(iii) katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih;
(b) “štirikolesa“, razen tistih, navedenih v prejšnji točki, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (kategorija L7e) (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
(3) Vozila iz točke (a) prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati tehnične zahteve za trikolesne mopede kategorije L2e, razen če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače. Vozila iz točke (b) prejšnjega odstavka se štejejo za motorna trikolesa in morajo izpolnjevati tehnične zahteve za motorna trikolesa kategorije L5e, razen če v posamičnih tehničnih specifikacijah ni določeno drugače.
3. člen
(1) Ta pravilnik ne velja za:
– vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 6 km/h,
– posebna prevozna sredstva, ki jih upravljajo pešci,
– vozila, ki jih uporabljajo funkcionalno ovirane osebe,
– vozila, za uporabo na športnih tekmovanjih na cesti ali na terenu,
– vozila, ki so bila v uporabi pred začetkom uveljavitve tega pravilnika,
– traktorje in stroje, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali za podobne namene,
– vozila, namenjena predvsem za rekreacijske namene izven javnih cest, s tremi simetrično nameščenimi kolesi, in sicer z enim sprednjim kolesom in dvema zadnjima kolesoma,
– kolesa s pedali, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati pedala,
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za sestavne dele ali samostojne tehnične enote vozil iz prejšnjega odstavka, razen če so namenjeni za vgradnjo na vozila, na katera se nanaša ta pravilnik.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za posamične odobritve vozil. Pristojni organi, ki podeljujejo takšne odobritve, morajo homologacijo za sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki je bila podeljena na podlagi tega pravilnika upoštevati namesto homologacije na podlagi morebitnih nacionalnih zahtev.
4. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1 “tehnična specifikacija” je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del vozila, in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene,
2 “tip vozila“ označuje vozilo ali niz vozil (variante), ki:
(a) sodijo v eno samo kategorijo (npr. dvokolesni moped L1e, trikolesni moped L2e);
(b) jih je izdelal isti proizvajalec;
(c) imajo enako šasijo, okvir, pomožni okvir, pod ali konstrukcijo, na katero se pritrdijo glavni sestavni deli;
(d) imajo pogonski motor z enakim načinom delovanja (npr. z notranjim zgorevanjem, elektromotor, hibridni);
(e) imajo enako oznako tipa, ki jo je dal proizvajalec.
Tip vozila lahko vključuje variante in izvedenke;
3 “varianta“ označuje vozilo ali niz vozil istega tipa:
(a) ki imajo isto obliko nadgradnje (osnovne značilnosti):
(b) kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo mase vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 20% najnižje vrednosti;
(c) kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo največje tehnično dovoljene mase znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 20% najnižje vrednosti;
(d) ki imajo enako vrsto motorja (dvotaktni, štiritaktni, na prisilni vžig, na kompresijski vžig);
(e) kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo delovne prostornine motorja (pri motorjih z notranjim zgorevanjem) znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 30% najnižje vrednosti;
(f) ki imajo enako število in namestitev valjev;
(g) kjer razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo moči motorja znotraj niza vozil (izvedenk) ne presega 30% najnižje vrednosti;
(h) kjer imajo motorji enak način obratovanja (elektromotorji);
(i) ki imajo isti tip menjalnika (npr. ročni, avtomatski);
4 “izvedenka“ označuje vozila istega tipa in variante, ki pa imajo lahko vgrajeno katero koli opremo, sestavne dele ali sisteme, navedene v opisnem listu iz Priloge II tega pravilnika, pod pogojem, da je:
(a) navedena samo ena vrednost za:
(i) maso v stanju, pripravljenem za vožnjo;
(ii) največjo tehnično dovoljeno maso;
(iii) moč motorja;
(iv) delovno prostornino motorja; in
(b) navedena samo ena serija rezultatov preskusa po Prilogi VII tega pravilnika;
5 “sistem“ označuje vse sisteme vozila, (npr. zavore, opremo za kontrolo emisij), ki morajo ustrezati zahtevam, določenim v ustreznih tehničnih specifikacijah;
6 “samostojna tehnična enota“ je naprava, (npr. nadomestni glušnik izpušnega sistema), ki mora izpolnjevati zahteve ustrezne tehnične specifikacije in je namenjena temu, da tvori sestavni del vozila; homologacija se ji lahko podeli ločeno, vendar le v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozila, če je to izrecno določeno v ustrezni tehnični specifikaciji;
7 “sestavni del“ je naprava, (npr. svetilo), ki mora izpolnjevati zahteve ustrezne tehnične specifikacije in je namenjena temu, da tvori del vozila; homologacija se mu lahko podeli neodvisno od vozila, če je to izrecno določeno v ustrezni tehnični specifikaciji;
8 “dvojno kolo“ sta dve kolesi, nameščeni na isti osi, pri katerih sta središči površin stika s podlago oddaljeni manj kot 460 mm. Dvojno kolo šteje za eno kolo;
9 “vozila z dvojnim pogonom“ so vozila, ki imajo dva različna pogonska sistema, na primer električni in termični sistem;
10 “homologacija“ je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika ali ustrezne tehnične specifikacije, in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji;
11 “homologacijski organ“ je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s homologacijo vozil, njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov, za izdajanje in razveljavitev certifikatov o homologaciji, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) in za preverjanje skladnosti proizvodnih postopkov proizvajalca;
12 “tehnična služba“ je pravna ali fizična oseba, določena kot preskuševalni laboratorij za izvajanje preskusov ali kontrol v imenu homologacijskega organa, če slednji teh nalog ne opravlja sam;
13 “proizvajalec“ je fizična ali pravna oseba, ki je homologacijskemu organu odgovorna za vse vidike postopka homologacije in za zagotovitev skladnosti proizvodnje. Ta oseba ni nujno neposredno vključena v vse faze izdelave vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka;
14 “opisni list“ je dokument z vsebino, kot je podana v Prilogi II tega pravilnika oziroma v ustrezni prilogi tehnične specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik vloge za homologacijo,
15 “opisna mapa“ je celotna zbirka podatkov, risb, fotografij itd., ki jih homologacijskemu organu ali tehnični službi predloži vložnik vloge za homologacijo skladno z opisnim listom,
16 “opisna dokumentacija“ je opisna mapa z dodanimi rezultati preskusov ali drugimi dokumenti, ki jih je homologacijski organ ali tehnična služba vložil v opisno mapo pri opravljanju svojega dela,
17 “seznam opisne dokumentacije“ je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča enoznačna identifikacija posameznih strani.
5. člen
Priloge I do VIII, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.
6. člen
Standardi navedeni v tem pravilniku se hranijo in so na voljo pri slovenskem organu za standardizacijo.
7. člen
Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
8. člen
(1) Minister, pristojen za promet, skladno z drugim odstavkom 6. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 popr. in 54/00 ZKme) po izdaji nove, dopolnjene ali spremenjene tehnične specifikacije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam veljavnih tehničnih specifikacij. Seznam mora vsebovati podatke o začetku veljavnosti posamezne tehnične specifikacije, o začetku njene obvezne uporabe in o prenehanju veljavnosti celote ali dela tehnične specifikacije, ki je bila nadomeščena z novo tehnično specifikacijo.
(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka mora biti določena tudi veljavnost homologacij vozil oziroma njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov, podeljenih na podlagi tehničnih specifikacij, ki so bile nadomeščene z novimi.
II. VLOGA IN POSTOPEK ZA PODELITEV HOMOLOGACIJE
9. člen
(1) Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo, sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni del homologacijskemu organu. Za vsak tip je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Vlogi za podelitev homologacije za vozilo mora proizvajalec priložiti opisni list, s podatki, navedenimi v Prilogi II tega pravilnika. Če je vlogi priložen en ali več certifikatov o homologaciji sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ki ga je podelil homologacijski organ iz druge države članice, jih je homologacijski organ dolžan upoštevati in v tem delu ne sme opravljati preverjanj v smislu tega pravilnika.
(3) Vlogi za podelitev homologacije za sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni del mora proizvajalec priložiti opisni list, katerega vsebina je navedena v prilogi ali dopolnilu ustrezne tehnične specifikacije, kakor tudi druge dokumente, navedene v opisnem listu.
10. člen
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo vozila tipom vozil, sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov, ki izpolnjujejo tehnične zahteve ustreznih tehničnih specifikacij oziroma ustrezne tehnične specifikacije, in ki ustrezajo opisu proizvajalca, izdelanem skladno s seznamom iz Priloge I tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa mora homologacijski organ zavrniti podelitev homologacije, če ugotovi, da vozilo, sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev predstavlja večje tveganje za varnost cestnega prometa.
(3) Podeljene homologacije iz prvega odstavka tega člena so veljavne in so na njihovi podlagi dovoljeni registracija vozil oziroma dajanje v promet in začetek uporabe vozil, njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih pred njihovo uveljavitvijo.
(4) Kadar sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del, ki je predmet homologacije, opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato skladnost z eno ali več zahtevami mogoče preverjati samo v primeru, če sistem, samostojna tehnična enota ali sestavni del, ki ga je treba homologirati, deluje v povezavi z drugimi deli vozila (dejanskimi ali simuliranimi), je treba obseg homologacije sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omejiti. V takem primeru mora certifikat o homologaciji navesti omejitve pri uporabi in morebitna navodila za vgradnjo. Upoštevanje teh omejitev in pogojev je treba preveriti ob homologaciji vozila.
11. člen
(1) Homologacijski organ mora ob podelitvi homologacije izpolniti vse ustrezne dele certifikata o homologaciji za vsak tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki mu je podelil homologacijo. Poleg tega izpolni tudi ustrezne dele priloge, ki je del certifikata o homologaciji, z rezultati preskusov. Izpolnjen certifikat o homologaciji in njegove priloge dostavi vložniku.
(2) Vzorec certifikata o homologaciji vozila je določen v Prilogi III tega pravilnika, vzorec njegove priloge pa v Prilogi VII tega pravilnika. Vzorci certifikatov o homologaciji sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov so določeni v prilogah ali dopolnilih ustreznih tehničnih specifikacij.
(3) Certifikat o homologaciji se oštevilči skladno s poglavjem A Priloge V tega pravilnika.
III. IZDAJA POTRDILA O SKLADNOSTI IN OZNAČEVANJE
12. člen
(1) Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila mora izdati potrdilo o skladnosti, na obrazcu in na način, kot je določeno v poglavju A Priloge IV tega pravilnika. Potrdilo o skladnosti mora spremljati vsako vozilo, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila.
(2) Potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na papir, ki je zaščiten bodisi z barvnimi grafikami ali pa ima kot vodni znak oznako proizvajalca.
13. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena sme homologacijski organ, za potrebe obdavčenja in registracije vozil, v roku treh mesecev po obvestitvi Komisije Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: komisija) in drugih držav članic, zahtevati, da se podatki, ki niso določeni v poglavju A Priloge IV tega pravilnika, dodajo potrdilu o skladnosti, če so ti podatki izrecno navedeni v opisnem listu.
(2) Homologacijski organ lahko poleg tega zahteva, da se potrdilo o skladnosti iz poglavja A Priloge IV tega pravilnika izpolni tako, da so poudarjeni podatki, ki so potrebni za delo organov, pristojnih za davke oziroma registracijo vozil.
14. člen
(1) Proizvajalec kot imetnik homologacije za samostojno tehnično enoto ali sestavni del mora za vsako samostojno tehnično enoto ali sestavni del, ki sta proizvedena skladno s homologiranim tipom, pa ne predstavljata originalne opreme, izdati potrdilo o skladnosti, kot je navedeno v poglavju B Priloge IV tega pravilnika. Za vsako tako samostojno tehnično enoto, po potrebi pa tudi za vsak tak sestavni del, mora posredovati natančne podatke, ki omogočajo identifikacijo tipov vozil, v katere se lahko vgradi.
(2) Vsako samostojno tehnično enoto ali sestavni del, ki sta proizvedena skladno s homologiranim tipom (tudi če predstavljata originalno opremo), mora proizvajalec opremiti s svojo tovarniško oznako oziroma blagovno znamko ter oznako tipa.
(3) Če tako zahteva ustrezna tehnična specifikacija, mora proizvajalec samostojno tehnično enoto oziroma sestavni del, ki sta proizvedena skladno s homologiranim tipom, označiti s homologacijsko oznako skladno s 15. členom tega pravilnika. V takem primeru ni potrebno izdati potrdila iz prvega odstavka tega člena.
(4) Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, katerega homologacija na podlagi prvega odstavka 10. člena tega pravilnika vsebuje omejitve glede uporabe, dostavi skupaj z vsakim izdelanim sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto podatke o teh omejitvah in, če je to potrebno, navodila za vgradnjo.
15. člen
(1) Proizvajalec mora vsako vozilo, izdelano skladno s homologiranim tipom, označiti s homologacijsko oznako skladno s 1., 3. in 4. delom homologacijske številke, prikazane v poglavju A Priloge V tega pravilnika.
(2) Vsaka samostojna tehnična enota in vsak sestavni del, ki sta izdelana skladno s homologiranim tipom, morata biti označena, če je to zahtevano z ustrezno tehnično specifikacijo, s homologacijsko oznako, kot je opredeljena v poglavju B Priloge V tega pravilnika. Homologacijska številka, navedena v odstavku 1.2 poglavja B Priloge V tega pravilnika, mora biti sestavljena skladno s 4. delom homologacijske številke, prikazane v poglavju A Prilogi V tega pravilnika.
(3) Podatki, vsebovani v homologacijski oznaki se lahko dopolnijo z dodatnimi podatki, ki omogočajo identifikacijo posameznih značilnosti, ki so lastne določeni samostojni tehnični enoti ali sestavnemu delu. Ti dodatni podatki morajo biti, kjer je to potrebno, opredeljeni v tehničnih specifikacijah, ki urejajo zahteve za te samostojne tehnične enote ali sestavne dele.
IV. DAJANJE V PROMET, REGISTRACIJA IN ZAČETEK UPORABE
16. člen
(1) Nova vozila smejo biti dana v promet, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano skladno s 12. členom tega pravilnika.
(2) Dajanje v promet ali začetek uporabe samostojnih tehničnih enot oziroma sestavnih delov sta dovoljena samo, kadar so le-ti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije in z zahtevami, navedenimi v 14. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnja odstavka pa lahko Tržni inšpektorat Republike Slovenije za največ šest mesecev prepove prodajo oziroma uporabo vozil, sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov, za katere ugotovi, da kljub priloženemu veljavnemu potrdilu o skladnosti oziroma pravilni označenosti ogrožajo varnost cestnega prometa.
(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, mora, po prejemu obvestila s strani homologacijskega organa oziroma Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, zavrniti registracijo vozil, če je bilo ugotovljeno, da ogrožajo varnost cestnega prometa. Zavrnitev registracije vozil lahko traja največ 6 mesecev.
VI. ODSTOPI IN ALTERNATIVNI POSTOPKI
17. člen
(1) Homologacijski organ lahko na zahtevo proizvajalca dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij za vozila, sisteme, samostojne tehnične enote in sestavne dele, ki so:
– namenjeni proizvodnji v majhnih serijah do največ 200 enot letno za določen tip vozila, sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela, ali
– namenjeni za uporabo v vojaških enotah, enotah za ohranjanje javnega reda in miru, civilni zaščiti in gasilskih enotah,
– izdelani po posebnih tehnologijah ali s posebnimi tehničnimi rešitvami.
(2) Če homologacijski organ podeli homologacijo po prvih dveh alineah prejšnjega odstavka, o tem v roku enega meseca obvesti homologacijske organe držav članic. Slednji skladno s predpisom ES o homologaciji vozil v treh mesecih od prejema obvestila sporočijo, ali sprejmejo homologacijo za vozila, ki naj bi bila registrirana na njihovem ozemlju.
18. člen
(1) Za vozila, sestavne dele ali samostojne tehnične enote iz tretje alinee prvega odstavka 17. člena tega pravilnika se štejejo tista vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, v katere so vgrajene tehnologije ali tehnične rešitve, ki zaradi svojih značilnosti ne morejo biti skladne z vsemi zahtevami ustreznih tehničnih specifikacij.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli homologacijo z omejitvijo veljavnosti na ozemlje Republike Slovenije, vendar mora v roku enega meseca poslati kopijo certifikata o homologaciji in njegovih prilog homologacijskim organom drugih držav članic in komisiji. Hkrati pošlje komisiji zahtevo za odobritev podelitve homologacije.
19. člen
(1) Zahtevi iz drugega odstavka prejšnjega člena mora homologacijski organ priložiti dokumente, ki vsebujejo:
– razlog, zaradi katerega zadevne tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo vozilu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, da bi bila skladna z zahtevami ene ali več ustreznih posamičnih direktiv v okviru predpisa ES o homologaciji vozil (v nadaljnjem besedilu: posamične direktive),
– opis področij varnosti in varovanja okolja, ki jih odstopanje iz prejšnje alinee zadeva, ter sprejete ukrepe,
– opis preskusov in njihove rezultate, ki kažejo vsaj enako raven varnosti in varovanja okolja, kot ju določajo zahteve ene ali več ustreznih posamičnih direktiv,
– če je potrebno potrebi predloge sprememb in dopolnil ustreznih posamičnih direktiv oziroma predloge novih posamičnih direktiv.
(2) Če komisija z odločbo zahtevi ugodi, lahko homologacijski organ podeli homologacijo. V takem primeru se v odločbi hkrati določi, ali je treba omejiti veljavnost homologacije (npr. časovno). Veljavnost ne more biti krajša od 36 mesecev.
20. člen
Po prilagoditvi ustreznih posamičnih direktiv tehničnemu napredku tako, da vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, za katere so bile podeljene homologacije po določilih 18. člena tega pravilnika, ustrezajo posamičnim direktivam, homologacijski organ spremeni takšne homologacije v običajne, pri tem pa prizna potrebno prehodno obdobje, da bi proizvajalci lahko spremenili homologacijske oznake na sestavnih delih. To vključuje tudi brisanje morebitnega sklicevanja na omejitve ali izjeme.
21. člen
Certifikati o homologaciji, izdani skladno s 17. do 19. členom tega pravilnika, katerih vzorci so prikazani v Prilogi III tega pravilnika, ne smejo imeti naslova “certifikat o ES-homologaciji vozila”, razen v primeru, navedenem v 19. členu tega pravilnika, ko je komisija zahtevo odobrila.
22. člen
(1) Ne glede na 16. člen tega pravilnika smejo biti v mejah, določenih v Prilogi VIII tega pravilnika, registrirana, dana v promet oziroma se smejo začeti uporabljati vozila, ki so skladna s homologiranim tipom vozila, katerega homologacija ni več veljavna (vozila zaključka serije). Opisana izjema velja v obdobju 12 mesecev od prenehanja veljavnosti homologacije.
(2) Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:
– so bila na ozemlju Evropske unije, in
– jih je spremljalo veljavno potrdilo o skladnosti, ki je bilo izdano, ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, ki pa niso bila registrirana ali dana v uporabo, preden je nehala veljati zadevna homologacija.
(3) Da bi bil proizvajalec upravičen do uporabe prvega odstavka tega člena za enega ali več tipov vozil določene kategorije, mora posredovati zahtevo homologacijskemu organu vsake države članice, ki jo zadeva začetek uporabe takšnih tipov vozil. V zahtevi mora opredeliti tehnične oziroma gospodarske razloge, na katerih le-ta temelji.
(4) Države članice, navedene v prejšnjem odstavku, se skladno s predpisom Evropskih skupnosti, ki ureja homologacijo vozil v treh mesecih od prejema zahteve odločijo o tem, ali in koliko vozil zadevnega tipa bodo sprejele za registracijo na svojem ozemlju.
VII. USTREZNOST PROIZVODNIH POSTOPKOV
23. člen
(1) Homologacijski organ mora v postopku podelitve homologacije iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika izvesti potrebne ukrepe v skladu s Prilogo VI tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, samostojne tehnične enote ali sestavne dele zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
(2) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe skladno s Prilogo VI tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote trajno zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
(3) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije določenemu tipu vozila izvajati potrebne ukrepe skladno s Prilogo VI tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s tistimi homologacijskimi organi drugih držav članic, ki so podelili homologacije vgrajenim sistemom, samostojnim tehničnim enotam ali sestavnim delom za ta tip vozila, da zagotovi, da izvedeni proizvodni postopki trajno zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
VIII. NADZOR NAD SKLADNOSTJO PROIZVODOV
24. člen
(1) Proizvajalec je odgovoren, da so vsako izdelano vozilo oziroma vsak izdelan sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladni s homologiranim tipom.
(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot.
25. člen
(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih morebiti dovoljujejo ustrezne tehnične specifikacije.
(2) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot s homologiranim tipom.
(3) Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame homologacijo, navede v čem je podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti. Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti, homologacijski organ prekliče homologacijo.
26. člen
(1) Vsak imetnik homologacije mora obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje oziroma o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji. Če spremeni podatke, navedene v opisni dokumentaciji mora proizvajalec predložiti homologacijskemu organu popravljene strani, iz katerih sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Referenčno številko opisnega lista je treba spremeniti le, če spremembe podatkov v njem terjajo spremembo enega ali več vpisov, navedenih v potrdilu o skladnosti iz poglavja A Priloge IV tega pravilnika (z izjemo točk 19.1 in 45 do 51).
(2) Če homologacijski organ meni, da izvedene spremembe niso take, da bi zahtevale spremembo obstoječe homologacije ali podelitev nove, o tem obvesti proizvajalca. Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe podatkov v opisnem listu upravičena nova preverjanja ali novi preskusi o tem obvesti proizvajalca in opravi potrebna dejanja.
(3) Ob dokončnem prenehanju proizvodnje homologacijski organ prekliče podeljeno homologacijo.
IX. DOLOČITEV ZAHTEV, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI TEHNIČNE SLUŽBE
27. člen
(1) Minister, pristojen za trg, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, z odločbo določi za opravljanje nalog tehnične službe pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 o delovanju preskuševalnih laboratorijev, pri čemer:
– je proizvajalec lahko imenovan kot tehnična služba, samo če je to izrecno dovoljeno s posamezno tehnično specifikacijo,
– tehnična služba lahko uporablja tujo opremo le, če se s tem strinja homologacijski organ.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka je treba navesti strokovno področje preskušanja, za katero je tehnična služba odgovorna.
28. člen
Izbira pravne ali fizične osebe za opravljanje nalog tehnične službe se opravi na osnovi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za promet. V javnem razpisu je treba predvsem opredeliti strokovno področje preskušanja, na katerem bo tehnična služba delovala, število potrebnih tehničnih služb na posameznem strokovnem področju in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pravne oziroma fizične osebe za opravljanje teh nalog.
X. PODELJEVANJE HOMOLOGACIJ PO VSEBINSKO ENAKOVREDNIH PREDPISIH
29. člen
Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca podeli homologacijo skladno z zahtevami pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma o prevzemu enotnih tehničnih predpisov za vozila s kolesi, opremo in dele, ki se lahko vgradijo in/ali uporabijo na vozilih s kolesi in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov (Uradni list RS, št. 15/92 – Mednarodne pogodbe).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(1) Homologacije vozil oziroma njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov, podeljene na podlagi predpisov iz 31. člena tega pravilnika, ostanejo v veljavi za čas, ki ga za posamezno vrsto homologacije določi seznam tehničnih specifikacij iz 8. člena tega pravilnika, ki bodo nadomestile te predpise.
(2) Vozila dana v promet in uporabo na podlagi homologacij iz prejšnjega odstavka, se smejo uporabljati brez časovne omejitve. Dajanje v promet, prodaja in uporaba sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za ta vozila so dovoljeni brez časovne omejitve.
31. člen
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji prenehajo veljati naslednji predpisi v delih, ki se nanašajo na homologacijo vozil kategorije L:
– pravilnik o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 59/99 in 49/03);
– navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme (Uradni list RS, št. 43/96);
– navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote (Uradni list RS, št. 33/98 in 22/99);
– odredba o homologiranju trikolesnih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.05) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.02) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.02) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov (št. 28) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju žarnic z žarilno nitko, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in priklopnih vozil (št. 37.03) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00) – (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99);
– odredba o homologiranju motornih koles z motorji na porisilni vžig glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 40.01) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju motornih koles glede na emisijo hrupa (št. 41.02) – (Uradni list RS, št. 5/95);
– odredba o homologiranju varnostnih stekel in drugih materialov za zastekljevanje cestnih vozil (št. 43.00) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za čiščenje žarometov (št. 45.01) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju koles s pomožnimi motorji in motornih koles z motorji na prisilni vžig (Otto motorji) s prostornino do 50 cm3 glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 47.01) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih in smernih svetilk ter drugih svetlobnih naprav koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3 (št. 50.00) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju motornih koles glede na namestitev svetlobne opreme (št. 53.00) – (Uradni list RS, št. 3/95 in 80/99);
– odredba o homologiranju žarometov za mopede in njim enaka cestna motorna vozila (št. 56.03) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju žarometov za motorna kolesa (št. 57.01) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju mopedov glede na emisijo hrupa (št. 63.00) – (Uradni list RS, št. 3/95);
– odredba o homologiranju posebnih opozorilnih svetilk za motorna vozila (št. 65.00) – (Uradni list RS, št. 55/96);
– odredba o homologiranju žarometov za motorna kolesa z asimetričnih kratkim in dolgim svetlobnim pramenom, ki so opremljeni s halogeno žarnico HS1 (št. 72.00) – (Uradni list RS, št. 55/96);
– odredba o homologiranju koles z motorjem glede namestitve svetlobne opreme (št. 74.00) – (Uradni list RS, št. 35/94);
– odredba o homologiranju koles z motorjem glede namestitve svetlobne opreme (št. 74.01) – (Uradni list RS, št. 48/02);
– odredba o homologiranju motoplaščev za motorna kolesa (št. 75.00) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju žarometov z dolgim in kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in njim enaka cestna motorna vozila (št. 76.00) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju motornih koles in mopedov glede na zaviranje (št. 78.02) – (Uradni list RS, št. 74/97);
– odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vgradnje vzvratnih ogledal na krmilne vilice motornih koles s prikolico ali brez nje (št. 81.00) – (Uradni list RS, št. 15/96);
– odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka na motornih kolesih (št. 92.00) – (Uradni list RS, št. 55/96);
– odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila, ki so opremljeni s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu (št. 98.00) – (Uradni list RS, št. 62/99);
– odredba o homologiranju svetlobnih virov, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil (št. 99.00) – (Uradni list RS, št. 62/99).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 26400-4/2001-66
Ljubljana, dne 24. novembra 2003.
EVA 2003-2411-0060
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
* Ta pravilnik povzema vsebino Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS, nazadnje spremenjene z Direktivo 2003/77/ES.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti