Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003

Kazalo

5213. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J), stran 16186.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. novembra 2003.
Št. 001-22-96/03
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODNIH TAKSAH (ZST-J)
1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter Uradni list RS, št. 48/90-ZFJP, 14/91, 17/91-ZUDE, 38/96, 20/98, 70/2000, 93/2001, 99/2002 – odl. US in 73/03 – odl. US) se v prvem odstavku 6. člena besedilo “ali z uporabo informacijske tehnologije” nadomesti z besedilom “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti”. Na koncu prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
“Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če je bila vloga posredovana sodišču po elektronski poti.”.
V drugem odstavku se za besedo “gotovini” doda besedilo “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti”.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
“Če je taksa vplačana z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, plačilo takse ugotovi in na pisanju pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča.”.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Določbe tega zakona o plačilu takse v gotovini se smiselno uporabljajo tudi za plačevanje taks z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če ta zakon ne določa drugače.”.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če taksa ni plačana ali ni plačana v celoti, to ni ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja, če ni v zakonu ali v taksni tarifi določeno drugače.
(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane.”.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.
4. člen
Peti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, pri katerih ima taksni zavezanec odprte račune oziroma denarna sredstva.”.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(6) Organizacije, pooblaščene za plačilni promet, morajo ravnati po sklepu sodišča in določbah zakona, ki ureja sodno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, in prenesti sredstva zavezanca na račun Republike Slovenije, naveden v sklepu.”.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“(7) Če takse ni mogoče izterjati po določbah tega člena, se taksa prisilno izterja po določbah 29. člena tega zakona.”.
5. člen
V tretjem odstavku 32.a člena se za besedo “umaknjeno” doda besedilo “ali se zavrže”.
6. člen
V pojasnilu tarifne številke 1 se doda nova točka, ki se glasi:
“f) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot v postopku izvršbe.”
7. člen
V četrtem odstavku tarifne številke 2 se besedilo “po zakonu o izvršbi in zavarovanju, za” nadomesti z besedo “in”, besedilo “po zakonu o izvršilnem postopku” pa nadomesti z besedilom “po zakonu o izvršbi in zavarovanju”.
8. člen
V petem odstavku tarifne številke 3 se za besedo “Za” doda besedilo “ugovor zoper sklep o zavarovanju, za”.
9. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 17 se za besedo “Za” doda besedi “ugovor in”.
10. člen
V prvem odstavku tarifne številke 18 se za besedo “takso” doda besedilo “v višini 0,5% od vrednosti nepremičnine, vendar ne več kot”.
11. člen
V tarifni številki 21 se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Za ugovor in pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1.000 točk.”
12. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 28 se črta besedilo “in za sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe”.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ne glede na določbo 1. člena tega zakona o plačilu sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti se sodna taksa lahko plača na tak način le, če tehnična opremljenost sodišča dopušča plačilo na tak način.
Tehnično opremljenost posameznega sodišča v posameznih vrstah postopkov, ki omogoča plačilo sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, ugotovi na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije minister, pristojen za pravosodje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne plača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/89-1/31
Ljubljana, dne 26. novembra 2003.
EPA 1009-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.