Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2003 z dne 8. 12. 2003

Kazalo

5212. Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B), stran 16185.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. novembra 2003.
Št. 001-22-95/03
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-B)
1. člen
V zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/2000 in 42/2002) se v drugem odstavku 10. člena drugi in tretji stavek črtata.
Tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
2. člen
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
“10.a člen
(državna gospodarska javna služba)
(1) Ne glede na določbe tega zakona, ki se nanašajo na obveznost koncesionarja v zvezi z izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko koncedent zagotovi izvedbo teh ureditev z državno gospodarsko javno službo urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.
(2) Koncedent določi način in pogoje izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka skladno z zakonom.
(3) Koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo podrobneje način in obseg sodelovanja koncesionarja z izvajalcem javne službe iz prvega odstavka tega člena pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.
10.b člen
(poroštvo države)
(1) Za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save lahko izvajalec državne gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save iz prejšnjega člena najame posojilo s poroštvom koncedenta.
(2) Poroštva iz prejšnjega odstavka daje država pod naslednjimi pogoji:
– skupna višina poroštvenih obveznosti iz najetih posojil, ki obsegajo vračilo glavnice, obresti in stroškov najetja ter realizacije posojila, ne sme preseči tolarske protivrednosti 120,000.000 EUR (z besedo: sto dvajset milijonov EUR), oziroma protivrednost druge valute;
– krediti, za katere se dajejo poroštva po tem zakonu, morajo biti najeti po obrestnih merah, ki so primerljive obrestnim meram najboljših komitentov;
– skupni stroški posameznega posojila ne smejo presegati 0,5% višine glavnice posameznega posojila;
– ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od 7 let;
– višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj in HE Blanca ne sme presegati skupne tolarske protivrednosti 50,000.000 EUR (z besedo: petdeset milijonov EUR), oziroma protivrednost druge valute. Za vsako posamezno od preostalih hidroelektrarn v verigi, se višina poroštvenih obveznosti določa skladno s programom infrastrukturnih ureditev, posebej za vsako proračunsko obdobje v katerem se gradi hidroelektrarna;
– država bo izpolnila poroštveno obveznost v roku desetih delovnih dni po prejemu upnikovega poziva.
(3) Sredstva posojila, za katerega daje poroštvo država, se ne smejo uporabiti za financiranje izgradnje objektov energetske infrastrukture.
(4) Sredstva za izpolnjevanje poroštvenih obveznosti države za kredit iz prvega odstavka tega člena se za vsako proračunsko obdobje zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(5) Višina proračunskih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako proračunsko obdobje določi na podlagi načrta poroštvenih obveznosti in načrta o prilivu plačil za koncesijo za energetsko izkoriščanje Spodnje Save v istem obdobju.
(6) Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje poroštvene izjave minister, pristojen za finance.”
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) Ne glede na peti odstavek 3. člena zakona se obveznosti koncesionarja za plačilo dela koncesnine, ki v skladu s šestim odstavkom 3. člena zakona pripada lokalni skupnosti, zmanjša za znesek, ki je bil koncesionarju priznan na podlagi pravnomočnih odločb Davčne uprave Republike Slovenije št. 27/99-414-5-417VM z dne 27. 2. 1999 in št. 414-6/98-417PN-25/98-1 z dne 9. 4. 2002, s katerima je bilo Občini Radeče naloženo vračilo preplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(2) Podrobnosti glede plačevanja koncesnine v skladu s prejšnjim odstavkom se določijo v koncesijski pogodbi.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/00-5/6
Ljubljana, dne 26. novembra 2003.
EPA 990-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.