Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2003 z dne 4. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2003 z dne 4. 12. 2003

Kazalo

5179. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, stran 16065.

Na podlagi 7. člena zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 23/99) in 17. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) ter za izvajanje Protokola k »Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani« o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (PECA) (Uradni list RS – MP, št. 6/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu mednarodne izmenjave informacij
o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje
s proizvodi*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave informacij o prisilnih ukrepih pristojnih inšpekcij ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Pristojni državni organi morajo pri svojem delu in sodelovanju v smislu prejšnjega odstavka poleg določb te uredbe upoštevati tudi smernice Komisije Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Komisija EU), ki obravnavajo postopke mednarodne izmenjave informacij v zvezi s proizvodi na trgu.
(3) Ta uredba se ne uporablja za mednarodno izmenjavo informacij o živilih, krmi in zdravilih.
(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo, če predpisi, ki določajo tehnične zahteve za posamezne proizvode, posamezna vprašanja drugače urejajo.
2. člen
(1) Ta uredba se uporablja samo, če se izvedena oziroma nameravana omejitev trgovanja ne nanaša na posamezen proizvod, temveč na njegovo serijo ali podserijo, in če predvideni učinki ugotovljene nevarnosti segajo ali bi lahko segli prek ozemlja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba uporabi, če kontaktna točka na predlog pristojne inšpekcije in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da je omejitev trgovanja zanimiva za druge države članice Evropske unije, še posebej, če je bila omejitev sprejeta kot odgovor na novo nevarnost, ki še ni bila zajeta v drugih obvestilih.
3. člen
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »omejitev trgovanja« pomeni vsak prisilni ukrep oziroma prostovoljno dejanje, ki predstavlja prepoved oziroma odpoved ali omejitev dajanja na trg, prepoved oziroma odpoved ali omejitev dobave proizvodov ter izvedbo njihovega umika oziroma odpoklica skladno s predpisi o splošni varnosti proizvodov;
2. »zaščitna klavzula« pomeni sistem izmenjave informacij v Evropski uniji o:
– izvedenih prisilnih ukrepih pristojnih inšpekcij, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko ogrozili varnost ali zdravje uporabnikov ali drugih oseb ali kateri koli drugi upravičen interes, zaščiten s predpisi, oziroma
– ugotovljenih pomanjkljivostih harmoniziranih standardov, katerih pravilna uporaba ne zagotavlja, da proizvodi, na katere se nanašajo, izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve;
3. »RAPEX« pomeni sistem hitre izmenjave informacij v Evropski uniji o izvedenih oziroma nameravanih prisilnih ukrepih pristojnih inšpekcij ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko predstavljali resno nevarnost za potrošnike v skladu s predpisi o splošni varnosti proizvodov;
4. »harmoniziran standard« pomeni slovenski nacionalni standard, naveden v seznamu, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je pripravljen na podlagi ustreznega evropskega standarda ter katerega uporaba ustvari domnevo o skladnosti določenega proizvoda s predpisanimi bistvenimi zahtevami;
5. »kontaktna točka« pomeni Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
4. člen
(1) Podatki, ki jih ima kontaktna točka in so povezani z nevarnostmi, ki jih proizvodi predstavljajo za zdravje in varnost potrošnikov, so javni. Kontaktna točka je dolžna te podatke na zahtevo posredovati prosilcu, pri čemer mora v dani informaciji natančno opisati konkreten proizvod, vrste nevarnosti, povezane z njegovo uporabo, in sprejete ukrepe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontaktna točka ne sme posredovati podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost.
II. IZVAJANJE ZAŠČITNE KLAVZULE
1. Posredovanje informacij Komisiji EU
5. člen
(1) Pristojna inšpekcija, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo zaščitne klavzule v zvezi z nevarnim proizvodom v smislu druge točke 3. člena te uredbe, o svojih ugotovitvah in sprejetih prisilnih ukrepih takoj obvesti kontaktno točko.
(2) Obvestilo mora vsebovati zlasti:
– podatke, ki omogočajo identifikacijo proizvoda in njegove serije, vključno z navedbo blagovne znamke, tipa proizvoda, uvrstitve v carinsko tarifo, ter, če je mogoče, priloženo digitalno barvno fotografijo,
– navedbo natančnih podatkov o proizvajalcu, njegovem zastopniku in po potrebi o osebi, ki je odgovorna za dajanje proizvoda na trg,
– opis pravne narave prisilnega ukrepa in navedbo osebe, na katero je bil naslovljen; priložena mora biti kopija odločbe z navedbo, ali je odločba dokončna oziroma pravnomočna,
– podatke o inšpekcijskem organu, ki je sprejel prisilni ukrep, in o njegovi kontaktni osebi,
– napotilo na bistvene zahteve iz predpisa, za katere je bilo ugotovljeno, da jih proizvod oziroma njegova serija ne izpolnjuje,
– napotilo na harmonizirane standarde, za katere je proizvajalec izjavil, da jih je uporabil, in za katere inšpekcijski organ razpolaga s podatki, da so bili uporabljeni napačno oziroma da so pomanjkljivi,
– kratek opis tehničnih razlogov oziroma podlag za izrečeni ukrep.
(3) V prilogi obvestila je treba:
– natančno in popolno obrazložiti podlage in dokaze, ki opravičujejo izrečeni ukrep; priložiti je treba kakovostno utemeljeno gradivo, ki temelji na preverljivih dokazih (preskusna poročila, pregledi, ocene proizvajalčeve tehnične mape in druga izvedena dejanja za ugotovitev neskladnosti proizvoda in iz nje izhajajoče nevarnosti), ki predstavljajo zadostno stopnjo dokazanosti,
– navesti podatke o morebitnih priglašenih organih za ugotavljanje skladnosti, ki so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti, ter o priglasitvenem organu,
– priložiti kopijo proizvajalčeve izjave o skladnosti, če je bila izdana.
(4) Obvestilo se poda na obrazcu, ki ga izdela kontaktna točka.
6. člen
Kadar prisilni ukrep omejuje trgovanje ali uporabo kemične snovi ali pripravka, mora obvestilo v primeru dosegljivosti podatkov vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov na zdravje in varnost ljudi, skupaj z oceno nevarnosti, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno nevarnosti kemičnih snovi.
7. člen
(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila preveri, ali obvestilo vsebuje vse podatke v skladu s to uredbo, in po potrebi zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki ne sme biti daljši od 8 delovnih dni.
(2) Po izvedbi dejanj iz prejšnjega odstavka kontaktna točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo v roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo zaščitne klavzule. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo zaščitne klavzule.
(3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
– Komisiji EU,
– ministrstvu, pristojnemu za predpis, ki določa zahteve za predmetni proizvod,
– drugim inšpekcijam, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa iz prejšnje alinee,
– državnemu organu, pristojnemu za varstvo potrošnikov, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
8. člen
Za obveščanje Komisije EU o spremembi ali odpravi sprejetih ukrepov oziroma pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 5. do 7. člena te uredbe.
2. Prejem informacij iz Komisije EU
9. člen
Ko kontaktna točka prejme informacijo iz Komisije EU o prisilnih ukrepih držav članic Evropske unije v okviru izvajanja zaščitne klavzule v zvezi z nevarnimi proizvodi, jo takoj pošlje:
– ministrstvu,
– ministrstvu, pristojnemu za predpis, ki določa zahteve za predmetni proizvod,
– inšpekcijam, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa iz prejšnje alinee,
– državnemu organu, pristojnemu za varstvo potrošnikov, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
10. člen
(1) Subjekti iz prejšnjega člena morajo v okviru svojih pristojnosti oziroma odgovornosti proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovili, ali je predmetni proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– pridobili dodatne informacije in
– po potrebi opravili dodatno oceno preteče nevarnosti.
(2) Pristojna inšpekcija na podlagi prejete informacije oceni, ali je potrebno v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z nevarnimi proizvodi. O svoji oceni in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.
(3) Kontaktna točka obvestilo posreduje ministrstvu in Komisiji EU.
(4) Obvestilo se poda na obrazcu, ki ga izdela kontaktna točka.
III. IZVAJANJE RAPEX
1. Posredovanje informacij Komisiji EU
11. člen
(1) Pristojna inšpekcija, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za hitro izmenjavo informacij prek sistema RAPEX, o svojih ugotovitvah in sprejetih prisilnih ukrepih oziroma prostovoljnih dejanjih takoj obvesti kontaktno točko.
(2) Obvestilo mora vsebovati zlasti:
– podatke, ki omogočajo identifikacijo proizvoda in njegove serije, vključno z navedbo blagovne znamke, tipa proizvoda, uvrstitve v carinsko tarifo ter, če je mogoče, priloženo digitalno barvno fotografijo,
– navedbo natančnih podatkov o proizvajalcu, njegovem zastopniku in po potrebi o osebi, ki je odgovorna za dajanje proizvoda na trg, ter o državah, kamor je bil proizvod namenjen,
– opis s proizvodom povezane nevarnosti, vključno s povzetkom rezultatov vseh preskusov oziroma analiz in na njih temelječih ugotovitev, ki so pomembne za oceno stopnje nevarnosti proizvoda,
– vrsto in trajanje sprejetih ali načrtovanih prisilnih ukrepov oziroma prostovoljnih dejanj,
– napotilo na harmonizirane standarde, za katere je proizvajalec izjavil, da jih je uporabil, in za katere inšpekcijski organ razpolaga s podatki, da so bili uporabljeni napačno oziroma da so pomanjkljivi,
– kratek opis tehničnih razlogov oziroma podlag za izrečeni prisilni ukrep oziroma prostovoljno dejanje.
(3) Obvestilo se poda na obrazcu, ki ga izdela kontaktna točka.
12. člen
Kadar kontaktna točka obvesti Komisijo EU o resni nevarnosti preden pristojna inšpekcija sprejme odločitev o izvedbi ukrepov, mora Komisijo EU v 45 dneh obvestiti, ali potrjuje ali spreminja to informacijo.
13. člen
Kadar gre za omejevanje trgovanja ali omejevanje uporabe kemične snovi ali pripravka, mora obvestilo v primeru dosegljivosti podatkov vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov na zdravje in varnost ljudi, skupaj z oceno nevarnosti, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno nevarnosti kemičnih snovi.
14. člen
(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila preveri, ali obvestilo vsebuje vse podatke v skladu s to uredbo, in po potrebi zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni.
(2) Po izvedbi dejanj iz prejšnjega odstavka kontaktna točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo takoj oziroma najpozneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo obveščanja prek sistema RAPEX. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo zaščitne klavzule.
(3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
– Komisiji EU,
– ministrstvu, pristojnemu za predpis, ki določa zahteve za predmetni proizvod,
– drugim inšpekcijam, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa iz prejšnje alinee,
– državnemu organu, pristojnemu za varstvo potrošnikov, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
15. člen
Za obveščanje Komisije EU o spremembi ali odpravi sprejetih ali nameravanih ukrepov ter prostovoljnih dejanj oziroma pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 11. do 14. člena te uredbe.
2. Prejem informacij iz Komisije EU
16. člen
Ko kontaktna točka prejme informacijo iz Komisije EU v zvezi s proizvodi, ki bi lahko predstavljali resno nevarnost za potrošnike, jo takoj pošlje:
– ministrstvu,
– ministrstvu, pristojnemu za predpis, ki določa zahteve za predmetni proizvod,
– inšpekcijam, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa iz prejšnje alinee,
– državnemu organu, pristojnemu za varstvo potrošnikov, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
17. člen
(1) Subjekti iz prejšnjega člena morajo v okviru svojih pristojnosti oziroma odgovornosti proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovili, ali je predmetni proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– pridobili dodatne informacije in
– po potrebi opravili dodatno oceno preteče nevarnosti.
(2) Pristojna inšpekcija na podlagi prejete informacije oceni, ali je potrebno v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z nevarnimi proizvodi iz prejšnjega člena. O svoji oceni in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.
(3) Obvestilo mora vsebovati predvsem:
– navedbo, ali je bil proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– navedbo morebitnih sprejetih ukrepov in razloge zanje,
– vsako pomembno dodatno informacijo o obravnavani nevarnosti, vključno z rezultati vseh izvedenih preskušanj ali analiz.
(4) Če pristojna inšpekcija ni sprejela nikakršnih ukrepov, je treba v obvestilu iz prejšnjega odstavka navesti razloge za tako odločitev, ki morajo vključevati tudi morebitno drugačno oceno nevarnosti ali druge posebne okoliščine, ki so privedle do sprejete odločitve.
(5) Kontaktna točka obvestilo posreduje ministrstvu in Komisiji EU.
(6) Obvestilo se poda na obrazcu, ki ga izdela kontaktna točka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe III. poglavja te uredbe se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-14/2003-1
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-2111-0088
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Ta uredba delno povzema vsebino direktive ES o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES).