Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003

Kazalo

5153. Razlaga kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 16025.

Komisija za razlago je skladno z določili 73. člena KPKŽIS in zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) na seji dne 12., 13. in 14. 8. 2003 sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
V kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 58/01) je komisija za razlago določila določbe kolektivne pogodbe, ki se po 1. 1. 2003 uporabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo:
I. SPLOŠNE DOLOČBE:
1. člen – krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
2. člen – stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
3. člen – osebna veljavnost – se uporablja v celoti.
4. člen – časovna veljavnost – se uporablja v celoti.
5. člen – pomen izrazov – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek, ne uporabljajo se 1., 2. in 9. točka.
6. člen – enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA IN DELAVCEV:
7. člen – razvrstitev del – se uporablja v celoti.
8. člen – objava delovnega mesta – se uporablja v celoti; glede roka za vpogled v podatke po drugem odstavku se smiselno uporablja peti odstavek 204. člena ZDR.
9. člen – prenos pooblastil – se uporablja v celoti.
10. člen – pogodba o zaposlitvi – uporablja se prvi do šesti odstavek 10. člena, ne uporablja pa se sedmi odstavek 10. člena (razlaga komisije za razlago SKPgd, Uradni list RS, št. 113/02, v nadaljevanju: razlaga SKPgd).
11. člen – poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek, ne uporablja se drugi odstavek. Peti odstavek se uporablja v povezavi z določili 125. člena ZDR.
12. člen – pripravništvo – namesto drugega odstavka se uporablja neposredno tretji odstavek 121. člena ZDR. Ne uporablja se zadnji stavek 10. točke 12. člena, ter 11. točka tega člena.
13. člen – postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov – se ne uporablja (razlaga komisije za razlago SKPgd).
14. člen – razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se uporablja v povezavi z določili drugega odstavka 31. člena.
15. člen – razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanja uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj (razlaga komisije SKPgd).
16. člen – prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja.
17. člen – delo na domu – ne uporabljata se prvi in tretji odstavek, uporablja se drugi odstavek.
18. člen – določanje presežnih delavcev – se uporablja, razen določil drugega odstavka in petnajstega odstavka.
19. člen – program ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.
20. člen – pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.
21. člen – delovni čas – se uporablja v celoti.
22. člen – delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – se uporablja v celoti.
23. člen – delo preko polnega delovnega časa – se ne uporablja.
24. člen – merila za nočno delo – uporablja se prvi odstavek, ne uporabljajo se drugi, tretji in četrti odstavek.
25. člen – pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila – se uporablja v celoti.
26. člen – razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja.
27. člen – letni dopust – se ne uporablja osmi odstavek.
28. člen – učenci in študenti na praksi – se ne uporablja v celoti.
29. člen – oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti.
30. člen – disciplinski postopek – se ne uporablja.
31. člen – organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja.
32. člen – odškodnina – se ne uporablja.
33. člen – pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.
34. člen – dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti.
35. člen – varnost in zdravje pri delu –se uporablja v celoti.
36. člen – izobraževanje – se uporablja v celoti.
37. člen – izpiti – se uporablja v celoti.
38. člen – povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti.
39. člen – razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da je s pojmom »razporediti« treba šteti odpoved s ponudbo zaposlitve po določilih 90. člena ZDR.
40. člen – vajenci – se uporablja v celoti.
41. člen – mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti.
42. člen – učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti.
43. člen – obveščanje delavcev – se uporablja v celoti.
44. člen – pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti kot pravila obligacijskega dela KP.
45. člen – materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti kot pravila obligacijskega dela KP.
46. člen – imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen prvega dela drugega odstavka, ki se nanaša na prerazporejanje na drugo delovno mesto ali k drugemu delodajalcu.
47. člen – splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti.
III. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
48. člen – plače – se uporablja, razen sedmega odstavka.
49. člen – tarifna priloga – se uporablja v celoti.
50. člen – plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti.
51. člen – dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti.
52. člen – dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti kot izvirna norma te kolektivne pogodbe.
53. člen – nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, četrti, peti, enajsti in dvanajsti odstavek, šesti odstavek se ne uporablja, če je izračun nadomestila za delavca po zakonu ugodnejši. Ne uporabljajo se tretji, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
54. člen – del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti.
55. člen – obračun plače – se uporablja v celoti.
56. člen – drugi osebni prejemki:
1. regres za letni dopust – se ne uporablja, uporablja se točka a).
2. jubilejne nagrade – se uporablja.
3. odpravnina ob upokojitvi – se uporablja.
4. solidarnostne pomoči – se uporablja.
5. božičnica – se uporablja.
57. člen – povračila stroškov v zvezi z delom:
1. prehrana med delom – se uporablja.
2. prevoz na delo in z dela – se uporablja.
3. službena potovanja – se uporablja.
4. terenski dodatek – se uporablja.
5. povračilo za ločeno življenje – se uporablja.
6. stroški, povezani z opravljanjem dela – se uporablja.
58. člen – inovacije – se uporablja v celoti.
59. člen – prejemki pripravnikov – se uporablja.
60. člen – prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti.
61. člen – prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.
62. člen – plače sindikalnih zaupnikov – se uporablja v celoti kot pravilo obligacijskega dela KP.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK IN NAČIN REŠEVANJA SPOROV.
63. člen – pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja.
64. člen – negativna izvedbena dolžnost – se uporablja.
65. člen – sprememba, sklenitev, dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
66. člen – odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja.
67. člen – reševanje kolektivnih sporov – se uporablja.
68. člen – sestava komisije za pomirjanje – se uporablja.
69. člen – postopek pomirjanja – se uporablja.
70. člen – pisni sporazum – se uporablja.
71. člen – arbitražni postopek – se uporablja.
72. člen – objava – se uporablja.
73. člen – komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja.
74. člen – posledice kršitve pravic in dolžnosti strank – se uporablja.
75. člen – končne določbe – se uporablja.
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
Ta razlaga se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Predsednik komisije
dr. Zvone Vodovnik l. r.

AAA Zlata odličnost