Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5042. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 15714.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji, ki je bila dne 5. 11. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 40/02).
2. člen
Spremeni se 2. člen pravilnika:
– za drugo alineo 1. točke se dodata dve alinei:
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport;
– doda se nova zadnja alinea:
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– pod 2. točko se črta sedma alinea;
– zadnja alinea se spremeni in se glasi:
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
3. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, in sicer:
Osnovni elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure dela strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta.
4. člen
V 6. členu se doda nova alinea, in sicer:
– da so registrirani najmanj eno leto.
5. člen
Dopolni se 10. člen, ki se glasi: Izvajalec javnega razpisa opravi pregled prijav in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predloge. Predlog izbora izvajalcev oceni strokovni svet Športne zveze Slovenj Gradec, potrdi Svet mestne občine Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščeni organ Sveta mestne občine Slovenj Gradec.
V prilogi pravilnika se spremeni in dopolni:
6. člen
Točka 1.2. se spremeni in dopolni in se glasi:
1.2.Šolska športna tekmovanja
Sofinancira se izpeljava osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, promocijsko gradivo in dejavnosti ter materialni stroški po merilih Odbora za šolska športna tekmovanja Športne zveze, in sicer:
– diplome in medalje,
– stroški izvedbe tekmovanja (sodniki, zdravniška služba, obdelava podatkov…),
– prevoz za tekmovanja organizirana izven MO Slovenj Gradec.
7. člen
Točka 1.4. se spremeni in dopolni in se glasi:
1.4. Plavalno opismenjevanje
Sofinancira se izvedba programa plavalnega opismenjevanje za predšolske ali otroke v 1. razredu devetletne osnovne šole ter v 5. razredu osemletne, oziroma 6. razredu devetletne osnovne šole, in sicer:
– propagandni material,
– strokovni kader,
– najem objekta za 10 ur programa na skupino, ki šteje od 8 do 12 otrok (normativi za plavanje).
Za otroke v prvi triadi devetletne osnovne šole, se za obvezni 20-urni program plavanja sofinancira:
– propagandni material,
– najem objekta za 20 ur programa na skupino, ki šteje 10 otrok.
8. člen
Spremeni se druga alinea točke 1.5 in se glasi:
– izvedba prireditve.
9. člen
Točki 2.4 se doda nova točka:
2.4.1. Pogoji za uvrstitev športnih panog v programe športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe športa za nadarjene otroke in mladino, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
– da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani nacionalne panožne zveze,
– da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
– da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike po kategorizaciji OK-ZŠZ,
– da v kolektivnih športnih panogah članska ekipa tekmuje najmanj na tretji stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze,
– da v individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, članska ekipa tekmuje najmanj na drugi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze.
Ustreznost izvajalca in obseg programa določi izvajalec razpisa v sodelovanju s komisijo za šport.
Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev, lahko pridobijo sredstva za program športa nadarjenih otrok in mladine na predlog, oziroma s soglasjem izvajalca razpisa in športne zveze. V tem primeru se sofinancira 50% predvidene vrednosti programa.
10. člen
Točki 4. se doda nova točka:
4.1. Pogoji za uvrstitev športnih panog v program kakovostnega športa
Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe kakovostnega športa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da izvajalec programa izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
– da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani nacionalne panožne zveze,
– da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
– da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike državnega razreda po kategorizaciji OK-ZŠZ,
– da v kolektivnih športnih panogah članska ekipa tekmuje najmanj na drugi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. ali II. liga),
– da v individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, članska ekipa tekmuje na prvi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. liga).
Ustreznost izvajalca in obseg programa določi izvajalec razpisa v sodelovanju s strokovno komisijo Športne zveze Slovenije.
Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev, lahko pridobijo sredstva za program kakovostnega športa na predlog, oziroma s soglasjem izvajalca razpisa in športne zveze. V tem primeru se sofinancira 50% predvidene vrednosti programa.
11. člen
Točki 5. se doda nova točka:
5.1. Pogoji za uvrstitev športnih panog v program vrhunskega športa
Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe vrhunskega športa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da izvajalec programa izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
– da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani nacionalne panožne zveze,
– da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
– da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po kategorizaciji OK-ZŠZ,
– da imajo v kolektivnih športnih panogah člani ekipe status kategoriziranega športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
12. člen
Točki 8. se doda nova točka:
8.1. Pogoji za sofinanciranje usposabljanja
– da je program usposabljanja verificiran,
– da ima kandidat pogodbo z izvajalcem programov športa v MO Slovenj Gradec, v kateri se zavezuje, da bo najmanj tri leta deloval v tem športu.
Sofinanciranje se izvede, ko kandidat, oziroma izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju.
13. člen
Spremeni se naslov točke 9. in se glasi:
Razvojno raziskovalna dejavnost
14. člen
Spremeni se naslov 10. točke in se glasi:
Založništvo v športu
15. člen
Točki 11. se doda nova točka, in sicer:
11.3. Izjemne in stalne vrhunske športne prireditve
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo športne prireditve in tekmovanja višjega kakovostnega nivoja ki:
– so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– so odmevne v širšem prostoru,
– na katerih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki.
16. člen
Dopolni se 12. točka in se glasi:
12. Informatika v športu
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Iz sredstev lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
17. člen
Pod točko 15.1.1. se spremeni zadnji odstavek in se glasi:
Korektivi tabele 2 in 3 se nanašajo na število ur programa in veljajo za programe kakovostnega in vrhunskega športa.
18. člen
Točka 15.1.3 se dopolni drugi odstavek in tabela, in sicer:
V individualnih športih, ter za posameznike ekipnih športov, ki so člani državnih reprezentanc, se osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) ovrednoti s številom točk na posameznika, iz naslednje preglednice:
   Tabela 6 Vrednotenje uspešnosti v individualnih športih
 
-----------------------------------------------------------------------------------
Razred NPŠZ   Svetovno prvenstvo –       Evropsko prvenstvo
         olimpijske igre –EYOF
         1. mesto  2. mesto  3. mesto  1. mesto  2. mesto  3. mesto
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Člani(-ce)     5000    4000    3000    3000    2500    2000
 Mladinci(-ke)   3500    3000    2500    2000    1500    1000
 Mlajši       2000    1500    1000    1000     750     500
2 Člani(-ce)     3000    2500    2000    2000    1500    1000
 Mladinci(-ke)   2000    1500    1000    1000     750     500
 Mlajši       1000    750     500    750     500     250
3 Člani(-ce)     2000    1500    1000    1000     750     500
 Mladinci(-ke)   1000    750     500    750     600     450
 Mlajši       750    600     450    500     400     300
-----------------------------------------------------------------------------------
Št. 621-00-4/96
Slovenj Gradec, dne 10. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost