Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5040. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003, stran 15713.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 45. in 46. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) in 13. člena odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02) je Občinski svet občine Razkrižje na 7. redni seji dne 12. 11. 2003
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki poračuna 2003                   v SIT
7.   Skupaj prihodki                    143,612.371
70   Davčni prihodki                    42,893.000
    700 Davki na dohodek in dobiček            31,092.000
    703 Davki na premoženje                 4,370.000
    704 Domači davki na blago in storitve          7,431.000
71   Nedavčni prihodki                   18,946.000
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                      1,610.000
    711 Upravne takse                     586.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        4,400.000
    714 Drugi nedavčni prihodki              12,350.000
72   Kapitalski prihodki                   5,000.000
    720 Prodaja osnovnih sredstev              5,000.000
74   Transferni prihodki                  76,773.371
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij               76,773.371
II.  Odhodki proračuna 2003
4   Skupaj odhodki                    155,671.148
40   Tekoči odhodki                     38,859.826
    400 Plače in drugi izdatki               12,418.680
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                    1,715.200
    402 Izdatki za blago in storitve            23,082.346
    403 Plačila domačih obresti                500.000
    409 Sredstva izločena v rezerve             1,143.600
41   Tekoči transferi                    68,429.748
    410 Subvencije                     6,680.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                    9,879.400
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                      5,637.367
    413 Drugi tekoči transferi               46,232.981
42   Investicijski odhodki                 42,152.107
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                        42,152.107
43   Investicijski transferi                 6,229.467
    430 Investicijski transferi               6,229.467
 
III.  Proračunski primanjkljaj                12,058.777
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil             500.000
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
44   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV-V)          500.000
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje                11,800.000
VIII. Odplačilo dolga
55   Odplačilo dolga
    550 Odplačilo domačega dolga
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računu III+VI+VII                   241.223
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/03-9
Šafarsko, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost