Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003

Kazalo

4782. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003, stran 14871.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, – odl. US in 56/98) in 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 9. seji dne 30. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2003 (Uradne objave, št. 5/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
   Skupina / Podskupina kontov             Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki
   (70 + 71 + 72 + 73 + 74)                 1.445,047.564
   Tekoči prihodki (70 + 71)
70  Davčni prihodki                      1.057,531.995
   700 Davki na dohodek in dobiček               550,006.200
   703 Davki na premoženje                   195,370.521
   704 Domači davki na blago in storitve            312,155.274
   706 Drugi davki                            –
71  Nedavčni prihodki                      293,074.299
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                276,224.795
   711 Takse in pristojbine                   4,541.245
   712 Denarne kazni                       2,000.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            45.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                 10,263.259
72  Kapitalski prihodki                     40,139.870
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev                         40,000.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nem. premoženja                     139.870
73  Prejete donacije                       1,800.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov             1,800.000
74  Transferni prihodki                     52,501.400
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                52,501.400
 
II.  Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)            1.617,489.008
40  Tekoči odhodki                       273,307.551
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            72,946.094
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                    9,270.189
   402 Izdatki za blago in storitve              164,511.351
   403 Plačila domačih obresti                      –
   409 Rezerve                         26,579.917
41  Tekoči transferi                      480,835.667
   410 Subvencije                        40,000.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    54,887.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       86,682.700
   413 Drugi tekoči domači transferi              299,265.967
   414 Tekoči transferi v tujino                     –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    489,211.215
   420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev                   489,l211.215
43  Investicijski transferi                   374,134.575
   430 Investicijski transferi                 374,134.575
 
III. Proračunski presežek (I. – II.)
   proračunski primanjkljaj                  -172,441.445
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
 
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev
   (750 + 751 + 752)                       5,954.493
75  Prejeta vračila danih posojil
   (750 + 751 + 752)                       5,954.493
   750 Prejeta vračila danih posojil               5,954.493
   751 Prodaja kapitalskih deležev                    –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
 
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440 + 441 + 442)                 –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
   440 Dana posojila                           –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb              –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          –
 
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev
   (IV. – V.)                          5,954.493
 
C)  Račun financiranja
 
VII. Zadolževanje (500)                          –
50  Zadolževanje                             –
   500 Domače zadolževanje                        –
 
VIII. Odplačila dolga (550)                      658.998
55  Odplačila dolga                         658.998
550  Odplačila domačega dolga                    658.998
 
IX.  Sprememba stanja na računih
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
 
X.  Neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX.)            - 658.998
XI.  Neto financiranje (VI. + X.)                  658.998
XII. Koriščenje sredstev na računih               167,145.950
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – prihodki in odhodki, sestavljeni po področjih proračunske porabe, posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
V celoti se črta 8. člen, naslednji členi pa se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-01-1/2003-1
Šempeter pri Gorici, 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti