Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003

Kazalo

4725. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podgorje, stran 14748.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podgorje
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Podgorje (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Podgorje, ki ga je izdelal Investbiro Koper, d.d., Koper, pod št. 0611–1, oktobra 2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega namestitev upravne zgradbe (tipski montažni pritlični objekt) z nadstrešnico nad voziščem, gradnjo parkirnih prostorov ter spremljajoče komunalne infrastrukture. Ureditveno območje mejnega prehoda meri 780 m2 in obsega naslednja zemljišča parc. št. 1454/16, 2832, 1454/1, vse k.o. Podgorje.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod in telefonski kabel.
Oba kabla, električni nizkonapetostni kabel in telekomunikacijski kabel, se položita v isti jarek. Trasa obeh energetskih kablov je predvidena v dolžini približno 2400 m, za napajanje objekta z električno energijo je potrebno zgraditi 20 kV daljnovod od vasi Podgorje do mejnega prehoda Podgorje, transformatorsko postajo 10 (20)/0,4 kV ter nizkonapetostni priključek od trafopostaje do objektov mejnega prehoda po zemljišču parc. št. 2832 v k.o. Podgorje.
Za možnost napajanja objekta s telefonom je potrebno zgraditi telekomunikacijsko linijo v dolžini 2400 m, in sicer od objekta Podgorje 63 (parc. št. 2832 v k.o. Podgorje).
Vodovodna napeljava mejnega prehoda se izvede z rezervoarjem za vodo in greznico v območju iz prvega odstavka tega člena.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz geodetske situacije v M 1:200, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda so odlok o družbenem planu Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana (Uradne objave, št. 37/89 in 5/92), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta policije in carine, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– zunanjo ureditev, ki obsega objekt, nadstrešnico, ureditev parkirišča in komunalno infrastrukturo z ureditvijo cestišča.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-26
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-1520-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina