Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003

Kazalo

4724. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Meje, stran 14745.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Meje
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Meje (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Meje, ki ga je izdelal Projekt, d.d., Nova Gorica, pod št. 7426, 21. oktobra 2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda za cestni potniški promet obsega namestitev upravne zgradbe (tipski montažni pritlični objekt) z nadstrešnico nad celotnim voziščem v dolžini upravne stavbe, gradnjo parkirnih prostorov ter spremljajoče komunalne infrastrukture in rekonstrukcijo ceste. Gradnja meddržavnega mejnega prehoda Meje in rekonstrukcija obeh faz ceste je predvidena na parc. št. 127, 211/1, 9/1, 9/2, 5, 6/2, 7, 6/1, 8/1, 2/6, vse k.o. Meje, in zemljišču parc. št. 211/2, k.o. Meje, v celoti. Plato z objektom in nadstrešnico se uredi na delih zemljišč parc. št. 127, 211/1, 9/1, 9/2 in 211/2, vse k.o. Meje. Zaradi specifične situacije zajema projekt tudi rekonstrukcijo ceste R3-692 na odseku približno 145 m in izgradnjo lokalne ceste 6223 v dolžini približno 85 m. Rekonstrukcija ceste in gradnja objekta bosta potekala tik ob meji s Hrvaško na odseku dolžine približno 145 m.
V ureditveno območje so vključene tudi komunalno energetske naprave za nemoteno delovanje.
Kompleks ni komunalno urejen in je potrebno predvideti na platoju prostor za triprekatno greznico, požarni bazen, potrebno je pripeljati do vodomernega jaška vodo iz neposrednega vodnega omrežja.
Objekt mora biti priključen na telefonsko in električno omrežje (parc. št. 211/1 in 211/2, vse k.o. Meje.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz situacije ureditve v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda so prostorske sestavine Družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica, (Uradni list RS, št. 40/01 in 109/02).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in naslednjih ureditev: upravno zgradbo, nadstrešnico, plato s parkiriščem, rekonstrukcijo ceste. Celotno obravnavano ureditveno območje meri približno 2179 m2. Od tega zajema območje platoja z upravno zgradbo in nadstrešnico 537,5 m2, ki je locirano delno na parc. št. 127, 211/1, 9/1, 9/2 in 211/2, vse k.o. Meje.
Vse ostalo obravnavano območje zajema rekonstrukcijo ceste R3-692 in izgradnjo nove lokalne ceste 6223. V ureditev območja so vključene tudi komunalno energetske naprave za nemoteno delovanje.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-25
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-1520-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost