Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003

Kazalo

4547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina, stran 14260.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 7. redni seji dne 3. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K O S P R E M E M B A H I N
D O P O L N I T V A H P R A V I L N I K A
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 65/03) se besedilo 3. člena spremeni tako, da glasi:
»Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, dotacij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za ukrepe, ki jih določa ta pravilnik, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezen namen že prejeli.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da glasi:
»Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Tišina v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezni namen,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
Z vsakoletno objavo razpisnih pogojev se posebej opredelijo ukrepi in višina pomoči iz 9. in 14. člena tega pravilnika, ki se bodo izvajali v tekočem letu.
Za dotacije v kmetijstvu (II.) in za subvencioniranje obrestne mere za investicijske kredite v kmetijstvu (III.) se lahko pripravi skupni razpis ali pa posebna razpisa.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan. Komisija za kmetijstvo izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča občinska uprava s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Če načrtovana sredstva za ohranitev in razvoj kmetijstva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preostanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s tem pravilnikom pripravi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.«
5. člen
V I. poglavju se črtata 7. in 8. člen.
6. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da glasi:
»II. DOTACIJE V KMETIJSTVU«
7. člen
V II. poglavju se pred 9. členom dodata nov 7. in 8. člen.
Besedilo 7. člena se glasi:
»Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Tišina se usmerijo v naslednje namene:
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja (CRPOV) in trženja kmetijske proizvodnje,
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu ter zavarovanje posevkov in plodov,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev ter pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.«
Besedilo 8. člena se glasi:
»Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Tišina, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Tišina,
– strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki, združenja, ki delujejo v Občini Tišina na področju kmetijstva.«
8. člen
V 9. členu se točka 1.3. spremeni tako, da glasi:
»1.3. Preventivni in kurativni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s izvedbo preventivnih in kurativnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– preventiva in zdravljenje mastitisa,
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Sredstva se ne dodelijo za pokritje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% stroškov izvedbe navedenih preventivnih in kurativnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih in kurativnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).«
9. člen
V 9. členu se v točki 1.4. v drugem odstavku besedilo »vrednosti plačanega računa stroškov opravljene storitve« nadomesti z besedilom »stroškov cepljenja«.
10. člen
V 9. členu se v točki 1.6. spremeni besedilo drugega odstavka v prvi alinee tako, da glasi:
»Subvencija znaša do 30% (brez DDV) upravičenih stroškov investicije, in sicer za: nakup opreme, materiala ter gradbena in obrtniška dela«
Besedilo tretjega odstavka pa se v prvi alinei glasi tako, da glasi:
»– računi za nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.«
11. člen
V 9. členu se besedilo točke 2.1. črta in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»2.1. Izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti tal
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti, kar se kaže predvsem pri sušnih letih ter racionalnejši rabi mineralnih gnojil.
Višina pomoči:
– do 30% stroškov nakupa apnenca,
– do 50% stroškov nakupa saturacijskega mulja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za nakup apnenca in račun za nakup saturacijskega mulja«.
12. člen
V 9. členu se v točki 6.3. v prvi alinei drugega odstavka črta besedilo »upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter« in besedilo »se krijejo«.
13. člen
V 9. členu se v točki 6.4. v besedilu »priprava in izvajanje« vsepovsod črta besedilo »in izvajanje«.
V drugem odstavku se v prvi alinei beseda »izvajalcem« nadomesti z besedo »izdelovalcem«.
14. člen
V 9. členu se v 7. točki v drugem in tretjem odstavku besedilo »30%« nadomesti s »50%«.
15. člen
V 9. členu se v točki 9.1. spremeni besedilo druge alinee drugega odstavka tako, da glasi:
»– kmetom, ki se udeležijo izobraževanja izven posameznih programov pooblaščenih izvajalcev se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.«.
16. člen
V 9. členu se v točki 9.2. v drugi alinei tretjega odstavka črta besedilo: »potrjeno s strani nadzornega odbora«.
17. člen
Za 9. členom se doda novo III. poglavje, ki glasi
»III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE INVESTICIJSKIH KREDITOV V KMETIJSTVU
10. člen
Subvencioniranje obrestne mere za investicijske kredite v kmetijstvo se lahko dodeli, če pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Cilj te subvencije je stimuliranje kmetov k investicijam v posodabljanje kmetij in optimizacijo kmetijske proizvodnje.
11. člen
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje obrestne mere investicijskih kreditov so lahko fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali se nameravajo ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo v kmetijstvu ali samostojni podjetniki, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Tišina, naložba v kmetijstvo pa se nahaja ali se bo nahajala na območju Občine Tišina.
Če je upravičenec za isto investicijo že prejel dotacijo, na podlagi ukrepov iz II. poglavja tega pravilnika, za isto investicijo ne more prejeti subvencioniranja obrestne mere za investicijski kredit. Upravičenec lahko prejme za isto investicijo sredstva občinskega proračuna samo na podlagi enega instrumenta pomoči.
12. člen
Ukrep subvencioniranja obrestne mere za kredite za investicije v kmetijstvu se izvaja na podlagi naslednjih določil:
Namen
Subvencionira se obrestna mera za najete investicijske kredite za:
1. gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije;
2. izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo,
3. izgradnja skladiščnih kapacitet,
4. nakup in posodobitev kmetijske mehanizacije in opreme,
5. investicije v objekte in opremo za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
6. nakup obdelovalne zemlje.
Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev, kar izkazuje s potrdilom banke o sredstvih na računu,
– minimalni znesek najetega posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o smotrnosti investicije in zagotovitvi prodaje pridelkov in storitev na trgu,
– predložitev kreditne pogodbe sklenjene med prosilcem in kreditodajalcem, kreditna pogodba mora biti sklenjena v tekočem letu.
Višina pomoči:
– višina subvencioniranja obrestne mere znaša do 5% skupne letne obrestne mere za kredit,
– doba subvencioniranja obrestne je do 4 leta, ne glede na dolžino trajanja posojilnega razmerja,
– znesek subvencioniranja obrestne mere ne sme presegati 50% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški za posamezne namene (od 1. do 8.) so glede na namen naslednji:
1. stroški za izvedbena dela (material, gradbena in obrtniška dela) in nakup opreme,
2. stroški za izvedbena dela (material, gradbena in obrtniška dela) in nakup opreme,
3. stroški za izvedbena dela (material, gradbena in obrtniška dela) in nakup opreme,
4. stroški za nakup in posodobitve kmetijske mehanizacije in opreme,
5. stroški za izvedbena dela (material, gradbena in obrtniška dela) in nakup opreme,
6. kupnina za nakup obdelovalne zemlje, brez stroškov postopka pri nakupu zemljišč.«
18. člen
III. poglavje se spremeni v IV. poglavje, številke členov pa se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-26/03-2
Tišina, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti