Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003

Kazalo

4544. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2003, stran 14258.

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02), na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28., 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 7. redni seji dne 15. 10. 2003 sprejel
O D L O K
spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se 2. člen nadomesti z novim besedilom:
Proračun Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Konto Opis postavke
Podkonto
-----------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI                    3.250,313.607
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.538,346.000
70  Davčni prihodki                   1.243,496.000
700  Davki na dohodek in dobiček              870,718.000
703  Davki na premoženje                  167.847.000
704  Domači davki na blago in storitve           204,931.000
71  Nedavčni prihodki                   294,850.300
710  Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja                62,581.300
711  Takse in pristojbine                  13,163.000
712  Denarne kazni                       891.000
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev         40,450.000
714  Drugi nedavčni prihodki                177,765.000
72  Kapitalski prihodki                  30,540.000
720  Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev                    5,040.000
722  Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerial                     25,500.000
74  Transferni prihodki                 1.681,427.307
740  Transferni prihodki drugih
   javnofinančnih institucij              1.681,427.307
II. SKUPAJ ODHODKI                    3.855,286.480
(40+41+42+43)
40  Tekoči odhodki                    690,659.097
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           135,776.873
401  Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                  20,226.800
402  Izdatki za blago in storitve             506,794.024
403  Plačila domačih obresti                 1,000.000
409  Sredstva, izločena v rezerve              26,861.400
41  Tekoči transferi                   995,216.676
410  Subvencije                       29,150.000
411  Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                   505,151.676
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                     141,420.000
413  Drugi tekoči domači transferi             319,495.000
42  Investicijski odhodki (420)             1.182,500.554
420  Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev                  1.182,500.554
43  Investicijski transferi                986,910.153
430  Investicijski transferi                986,910.153
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                 –604,972.873
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV                          –
(750+751)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)                        –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA              –604.972.873
S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                 200,000.000
500  Domače zadolževanje                  200,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                 500.000
550  Odplačila domačega dolga                 500.000
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH              –405,472.873
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.-IX.)            604,972.873
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH                   405,472.873
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    –
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.+XII.)
-----------------------------------------------------------------------
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov sta priloga tega odloka.
2. člen
Ta odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2003 se objavi v Uradnem listu RS, priloge pa na spletnih straneh Občine Trebnje (www.trebnje.si).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva sprejema tega odloka na občinskem svetu.
Št. 403-02-1/2003
Trebnje, dne 15. oktobra 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti