Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003

Kazalo

4542. Program priprave za lokacijski načrt Zdraviliško-Hotelski kompleks in toplice v Šmarjeških Toplicah, stran 14256.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je župan Mestne občine Novo mesto dne 23. 9. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt Zdraviliško–Hotelski kompleks in toplice v Šmarjeških Toplicah
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Izhodišča in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta so bila določena s Programsko zasnovo za ureditveni načrt Zdraviliško–Hotelski kompleks in toplice, ki je bila sprejeta z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986-2002 – dopolnitev 2001/2 (za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto), (Uradni list RS, št. 97/03).
Krka Zdravilišča d.o.o., ki je nosilec turistične dejavnosti na Dolenjskem, načrtuje v bodočem razvoju zdraviliško – hotelskega kompleksa v Šmarjeških Toplicah njegovo prenovo in dopolnitev oziroma dograditev z novim hotelom, apartmajskim naseljem, novimi zunanjimi bazeni ter športno rekreativnimi objekti. Poleg samega zdraviliško hotelskega kompleksa je zaradi navezave območja na regionalno cesto in pomena ter vloge prostora, v območje urejanja potrebno vključiti tudi glavno križišče v Šmarjeških Toplicah z objektom Prinovec, pobočje Brezovice, kamor naj bi se locirala Topliška vas in naselbinsko telo naselja Toplice zahodno ob turističnega kompleksa.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Prostor v območju urejanja bo namenjen dopolnitvi in razširitvi obstoječega programa zdraviliškega turizma, preureditvi prostora osrednjega križišča Šmarjeških Toplic ter prenovi naselbinskega telesa Toplic.
Predmet obravnave v lokacijskem načrtu je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– obnovo in dograditev obstoječega Zdraviliško hotelskega kompleksa,
– gradnjo novega hotela Terme,
– razširitev obstoječega letnega kopališča,
– gradnjo nove Topliške vasi – apartmajskega naselja
– gradnjo novega turistično gostinskega kompleksa Prinovec, za katerega je že izdelana lokacijska dokumentacija,
– dopolnilne javne programe ob križišču lokalne in regionalne ceste,
– gradnjo športno rekreativnih objektov v parkovni ureditvi novega hotela Terme,
– fizično ločitev internega in eksternega prostora ožjega hotelskega kompleksa,
– prenovo, nadomestne gradnje in novogradnje v naselbinskem telesu naselja Toplice,
– infrastrukturno opremo območja.
Na območju urejanja s predvidenim lokacijskem načrtom mora biti celotna organizacija prostora podrejena ohranjanju naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje obsega prostor severno od potoka Toplica, zahodno od regionalne ceste R R3-667/1385 Zbure – Mačkovec in južno od lokalne ceste LC 295320 proti Obrhu. Naravno mejo območja predstavlja na jugu potok Toplica, ki je z vplivnim območjem evidentiran kot naravna dediščina.
V območje urejanja so vključena vsa zemljišča obstoječega in novega obsega hotelsko zdraviliškega kompleksa Šmarješke Toplice investitorja Krka zdravilišča d.o.o. Novo mesto, prostor osrednjega križišča pri Prinovcu ter naselbinsko telo bližnjih Toplic na zahodnem robu območja urejanja.
Površina ureditvenega območja znaša 27,29 ha.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta morajo z svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto
2. Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto
5. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, Novo mesto
6. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska c. 7, Novo mesto
7. Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto
8. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS in komunalne zadeve, Novo trg 6, Novo mesto
9. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave LN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga LN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu LN pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 1.odstavkom 29. in 33. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1) podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto s programsko zasnovo za ureditveni načrt Zdraviliško – Hotelski kompleks in toplice,
– Lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste R3-677/1385 skozi naselje Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260 (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/00),
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– Lokacijsko dokumentacijo za Turistično – Gostinski kompleks Prinovec v Šmarjeških Toplicah, št. UD-05/03 (SPLD – 376/02), Topos d.o.o., april 2003,
– veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne in druge rešitve,
– podatke o programih investitorja.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove ureditve zdraviliško-hotelskega kompleksa in Topliške vasi,
– idejni projekt primarne infrastrukture,
– valorizacijo s področja hidrologije in zaščite podzemne ter termalne vode,
– naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave,
– kulturnovarstvene smernice oziroma pogoje,
Posebne strokovne podlage za LN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve ureditev zdraviliško – hotelskega kompleksa, gradnje hotela Terme in topliške vasi, ki jih bo obravnaval lokacijski načrt, se v skladu s prvim odstavkom 30. člena ZureP-1 pridobijo z izdelavo variantnih rešitev, ki jih zagotovi naročnik.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave LN zagotovi naročnik LN.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja LN
Posebne strokovne podlage       60 delovnih dni po sprejetju
in variantne rešitve ter gradivo   programa priprave
za pridobitev smernic         in podpisu pogodbe
Predlog LN za javno razgrnitev    20 delovnih dni po pridobitvi
                   smernic nosilcev urejanja
                   prostora
Stališča do pripomb          10 delovnih dni po prejemu
iz javne razgrnitve          pripomb iz JR
Dopolnjeni predlog LN         10 delovnih dni po sprejetju
                   stališč do pripomb
Predlog LN za sprejem         20 delovnih dni po pridobitvi
                   mnenj k dopolnjenemu
                   predlogu LN
Kompletacija dokumenta        10 delovnih dni po sprejetju
                   LN na občinskem svetu
– Pred javno razgrnitvijo (najmanj 14 dni) pripravljavec LN v skladu z 28.členom ZureP-1 skliče prostorsko konferenco.
– Predlog LN za javno razgrnitev se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, idejnih zasnov objektov in smernic nosilcev urejanja prostora.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto za 30 dni. O javni razgrnitvi sprejme župan sklep, ki se ga objavi na krajevno običajen način. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javne obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga LN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– K dopolnjenemu predlogu LN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog LN za sprejem.
– Župan posreduje predlog LN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Pripravljavec LN je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalca LN izbere in določi investitor.
Naročnik in investitor LN je Mestna občina Novo mesto, soinvestitor pa Krka Zdravilišča d.o.o.
Sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovita naročnik in soinvestitor.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema.
Št. 350-05-5/2003-1951
Novo mesto, dne 23. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti